کمیته دفاع از محیط زیست

 

ردیف عنوان صوتی و تصویری
۱ کنوانسیون سازمان ملل متحددر مورد تغییرات آب و هوا(تغییرات اقلیمی)
۲ کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم

۳ کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

۴ کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی بروکسل
۵  کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا
۶ کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی   بخش اول

 بخش دوم

۷ کنوانسیون منطقه ای کویت برای ھمکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

۸ کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲)   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم

 بخش پنجم

 بخش ششم

 بخش هفتم

 بخش هشتم

۹ کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها بازل – ۱۹۸۰
۱۰ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL)
۱۱  کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن
۱۲  کنوانسونها و معاهدات زیست محیطی
۱۳ کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایران
۱۴ آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی
۱۵  اعلامیه‌ کنفرانس‌ توسعه‌ اجتماعی‌، کپنهاک‌ (مارس‌ ۱۹۹۵ )  
۱۶ بیانیه ها و پروتکل های کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست   بخش اول

 بخش دوم

۱۷ پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت وسایر مواد مضره در موارد اضطراری(کویت – ۱۳۵۷)   بخش اول

 بخش دوم

۱۸ پروتکل کیوتو
۱۹ پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا
۲۰ پروتکل مربوطبه مداخله دردریاهای آزاددرصورت بروزآلودگی ناشی از موادی غیرازنفت لندن
۲۱ .پروتکل ١٩٩٢ جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
۲۲  پروتکل لاهه   بخش اول

 بخش دوم

۲۳  پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا  
۲۴ پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی   بخش اول

 بخش دوم

۲۵  پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌   بخش اول

 بخش دوم

۲۶  اصلاحیه پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن (کپنهاک)
۲۷ قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
۲۸ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی پایدار   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم

۳۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد  
۳۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان   بخش اول

 بخش دوم

۳۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی  بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

۳۳ قانون الحاق کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی- CSM کنوانسیون بن
۳۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم

 بخش پنجم

۳۵ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیابان زدایی  بخش اول

 بخش دوم

۳۶ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی   بخش اول
۳۷ قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند
۳۸ قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
۳۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسی
۴۰ قانون تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل ونقل برون مرزی مواد زائد خطرناک ودفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران
۴۱ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی
۴۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
۴۳ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
۴۴ قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
۴۵  ‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون   بخش اول

 بخش دوم

۴۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو ( اهداف ۶-۷-۱۳-۱۴-۱۵ )  
۴۷  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

۴۸  موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری  
۴۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی   بخش اول

 بخش دوم

۵۰ قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

۵۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها  بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

۵۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ شمسی مطابق۱۹۶۵ میلادی سازمان بین المللی دریانوردی
۵۳ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب۱۹۷۲
۵۴

قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی

۵۵ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون

۵۶ قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)ھای اصلاحی (١) ،(٢ (و (۴ (کنوانسیون ورشو و اصلاحیآن به موجب تشریفات (پروتکل) لاھه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی
 ۵۷  قانون الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم