کمیته دفاع از محیط زیست

۱ – كنوانسيون سازمان ملل متحددر مورد تغييرات آب و هوا(تغييرات اقليمي)
۲ – کنوانسيون بين المللي نايروبي درباره انتقال لاشه کشتيها
۳ – .كنوانسيون بين المللي كنترل سامانه هاي (سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيها
۴ – كنوانسيون بين المللي مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي بروكسل
۵ – .کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا
۶ — کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی
۷ –  کنوانسیون منطقه ای کویت برای ھمکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی
۸ – کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲)
۹ – کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزي مواد زاید زیان بخش و دفع آنها بازل – ۱۹۸۰
۱۰ – كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها (مارپل) (MARPOL)
۱۱ –  کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن
۱۲ –  کنوانسونها و معاهدات زیست محیطی
۱۳ –  اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌ (مارس‌ ۱۹۹۵ )
 ۱۴ – پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت وساير مواد مضره در موارد اضطراري(كويت – ۱۳۵۷)
۱۵ – پروتکل کیوتو
۱۶ – پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي مواد زائدخطرناك و ديگرضايعات در دريا
۱۷ –  پروتكل مربوطبه مداخله دردرياهاي آزاددرصورت بروزآلودگي ناشي از موادي غيرازنفت لندن
۱۸ – .پروتكل ١٩٩٢ جهت اصلاح كنوانسيون بينالمللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي
۱۹ –  پروتکل لاهه
۲۰ – پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا
۲۱ –  پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي
۲۲ –  پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌
۲۳- اصلاحيه پروتكل مونترآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن (كپنهاك)
۲۴ – قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
۲۵ – قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
۲۶ – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی پایدار
۲۷ –  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد
۲۸ – قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان
۲۹ – –قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی
۳۰ – قانون الحاق کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی- CSM کنوانسیون بن
۳۱ – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی
۳۲ – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیابان زدایی
۳۳ – .قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی
۳۴ – .قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند
۳۵ – .قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
۳۶ –  قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي كانتينرهاي ايمن مصوب سال ۱۹۷۲ ميلادي برابر با سال ۱۳۵۱ هجري ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسي
۳۷ – قانون تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل ونقل برون مرزی مواد زائد خطرناک ودفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران
۳۸ – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی
۳۹ – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
۴۰ – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی
۴۱ – قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده بين‌المللي ذخاير ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي
۴۲ – قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
۴۳ –  ‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون