پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت وسایر مواد مضره در موارد اضطراری (کویت – ۱۳۵۷)

پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی
ناشی از نفت وسایر مواد مضره در موارد اضطراری
(کویت – ۱۳۵۷)

دولتهای متعاهد:
عضو کنوانسیون منطقه ای کویت برای هماری در زمینه حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی( که از این پس کنوانسیون نامیده خواهد شد.)
با آگاهی از ضرورت و توجه خاص به امکان دائمی وقوع حوادث غیر مترقبه که ممکن است منجر به آلودگی مهم بوسیله نفت یا سایر مواد مضره گردد و لزوم هکاری و اتخاذ اقدامات موثر برای مقابله با آنها.
با وقوف بر اینکه تدابیر موجود برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی بایستی در سطوح ملی ومنطقه ای افزایش یابد تا بتوان با این مشکل بنحو کامل و جامع و بنفع منطقه مقابله نمود.
بشرح زیر موافقت نمودند:
ماده ۱
از لحاظ پروتکل حاضر:
۱- مقصود از((مرجع مربوطه)) مرجع ملی تعریف شده در ماه یک کنوانسیون یا مرجع یا مراجعی است که در یک کشور متعاهد بوسیله((مرجع ملی)) برای مقاصد زیر تعیین شده باشد:
الف- مبارزه یا انجام عملیات دیگر در موارد اضطراری در دریا.
ب- دریافت و هم آ÷نگ کردن اطلاعات مربوط به موارد خاص اضطراری در دریا.
ج- هم آهنگ کردن امکانات موجود ملی برای مبارزیه با موارد اضطراری در دریا بطور اعم در داخل کشور با سایر دولتهای متعاهد.
۲- مقصود از((مورد اظطراری در دریا)) هر آسیب-رویداد-واقعه یا وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریائی بوسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی که برای کشتی ها منجمله نفتکش ها رخ دهد و فورانهای ناشی از فعالیتهای حفاری و تولید نفت و وجود نفت و سایر مواد مضره در آب ناشی از نقص تاسیسات صنعتی خواهد بود.
۳- مقصود از ((طرح مقابله با موارد اضطراری در دریا طرح یا طرحهائی است که براساس ملی – دو جانبه- یا چند جانبه به منظرو هم آهنگ کردن استقرار وتخصیص و استفاده از افراد و مواد وتجهیزات برای مقابله با موارد اضطراری در دریا تهیه شده باشد.
۴- مقصود از ((مقابله با موارد اضطراری در دریا)) هر فعالیتی است که هدف آن جلوگیری- تخفیف یا از میان بردن آلودگی یا تهید به آلودگی به نفت یا سایر مواد مضره ناشی از موارد اضطراری در دریا باشد.
۵- مقصود از((منافع مربوطه)) هر گونه منافع دولت متعاهدی است که بطور مسقتیم یا غیر مستقیم در اثر یک مورد اضطراری در دریا بخطر افتاده باشد- از جمله:
الف- فعالیتهایی دریائی- ساحلی- بندری یا فعالیتهای واقع در مصب رودخانه منجمله عملیات ماهیگیری که تامین کننده ضروریات زندیگ افراد ذینفع باشد.
ب- جاذبه های تاریخی و جهانگردی در ناحیه مربوطه
ج- سلامت و بهداشت ساکنان و رفاه ناحیه منجمله حفظ منابع زنده دریائی و حیوانات وحشی.
د- فعالیتهای صنعتی که متکی به برداشت آب دریا می باشد مانند کارخانجات تقطیر و کارخانجات صنعتی که از گردش آب استفاه می کنند.
۶- مقصود از((کنوانسیون)) کنوانسیون منطقه ای کویت برای هماری درباره حمایت محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی می باشد.
۷- مقصود از ((شورا)) شورای سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریائی است که طبق ماده ۱۶ کنوانسیون تشکیل گردیده است.
۹- مقصود از((مرکز)) مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری در درای می باشد که طبق بند۱ ماده ۳ پروتکل حاضر تشکیل گردیده است.
ماده ۲
۱- دولتهای متعاهد در انجام کلیه اقدمات لازم وموثر برای حفاظت نوار ساحلی و منافع مربوطه یک یا چند دولت متعاهد در برابر خطر یا اثرات آلودگی ناشی از وجود نفت یا سایر مواد مضره در محیط زیست دریائی که بر اثر مورد اضطراری در دریا بوجود آمده – همکاری خواهند نمود.
۲- دولتهای متعاهد سعی خواهند کرد راساء یا از طریق همکاریهای دو جانیه یا چند چانبه طرحهای مقابله با مواد اضطراری در دریا و وسائل و تجهیزات خود را برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در منطقه دریائی حفظ و تقویت نمایند. وسائل مذکور بخصوص شامل تجهیزات موجود وکشتی و هواپیما و نیروی انسانی آماده برای انجام عملایت در موارد اضظراری خواهد بود.
ماده ۳
۱- دولتهای متعاهد بدینوسیله به تاسیس مرکز کمکهای متقابل موارد اضطراری در دریا اقدام می کنند.
۲- هدفهای مرکز بشرح زیر خواهد بود:
الف- توقیف امکانات دول متعاهد و تسهیلا همکای بین آنها بمنظور مبارزه با آلودگی هوا به نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری در دریا.
ب-کمک به دولتهای متعاهد در صورت تقاضا برای توسعه امالنات ملی به منظور مبارزیه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره و تسهیل و ه م آهنگ کردن مبادله اطلاعات همکاری فنی و کارآموزی.
ج- یکی از هدفهای بعدی امکان اقدام به عملیات برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در سطح منطقه خواهد بو که ممکن است در مراحل بعدی مورد بررسی قرار یگرد. این امکان بایستی پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرای هدفهای فوق الذکر و با توجه به منابع مالی که ممکن است برای این منظور موجود باشد برای تصویب به شورا پیشنهاد گردد.
۳- وظایف مرکز بشرح زیر خواهد بود:
الف- گردآوری و توزیع اطلاعات مربوط به موضوعات مندرج در پروتکل حاضر ببین دولتهای متعاهد که شامل موارد زیر خواهد گردید:
(۱) قوانین مقررات – اطلاعات مربوط به مراجع مربوطه دولت متعاهد و طرحهای مقابله با موارد اضطراری در دریا- مذکور در ماده ۵ پروتکل حاضر.
(۲) اطلاعات مربوط به روشها و تکنیک ها و تحقیقات برای مقابله با موارد اضطراری در دریا- مذکور در ماده ۶ پروتکل حاضر.
(۳) فهرست کارشناسان ومواد و تجهیزات موجود برای استفاه در موارد اضطراری در دریا توسط دول متعاهد.
ب-کمک به دولتهای متعاهد- برحسب تقاضا- در موارد زیر:
(۱)تهیه قوانین ومقررات مربوط به مسائل مندرج در پروتکل حاضر و تشکیل مراجع مربوطه.
(۲)تهیه طرحهای مقابله با موارد اضطراری در دیا.
(۳)برقراری روشهائی که طبق آن بتوان به سرعت-افراد و مواد وتجهیزات لازم را برای مقابله با موارد اضطراری در دریا به یک کشور متعاهد اعزام یا از آن انتقال یا عبور داد.
(۴) ارسال گزارش های مربوط به موارد اضطراری در دریا.
(۵) تقویت و توسعه برنامه های کارآموزی برای مبارزه با آلودگی.
ج- هماهنگ ساختن برنامه های کارآموزی برای مبارزه با آلودگی و تهیه راهنماهای چامع راجع به مبارزه با آلودگی.
د- ایجاد و حفظ یک سیستم مخابرات واطلاعات مناسب با نیازهای دولت متعاهد و مرکز- برای مبادله سریع اطلاعات مربوط به موارد اضطراری در دریا طبق این پروتکل.
ه- صورت بردای از پرسنل مواد- وسائط نقلیه دریائی و هوائی و سایر تجهیزات مخصوص موجود برای مقابله با موارد اضطراری در دریا.
و- ایجاد و حفظ ارتباط با سازمانهای مربوطه منطقه ای و بین المللی بخصوص سازمان مشورتی دریایی بین دول- بمنظور کسب و مبادله اطلاعات و آمار علمی و فنی بویژه هر ابتکار تازه ای که ممکن است مرکز را در انجام وظائفش کمک نماید:
ز- تهیه گزارشهای دوره ای راجع به موارد اضطراری در دریا برای تسلیم به شورا- و
ح- انجام هر گونه وظایف دیگر که طبق این پروتکل یا توسط شورا به آن محول گردد.
۴- مرکز در صورتکیه شورا طبق بند ج(۲) فوق به آن اختیار دهد ممکن است وظایف دیگر لازم را برای شروع عملیات به منظور مبارزه با آلودگی به نفت و سار مواد مضره در سطح منطقه ای انجام دهد.
ماده ۴
۱- پروتکل حاضر شامل منطقه دریائی مشخص شده در بند الف ماده ۲ کنوانسیون خواهد بود.
۲- چنانچه دولت متعاهدی بخواهد می تواند از لحاظ مقابله با موارد اضطراری در دریا- بنادر- خورها و خلیج های کوچک و مردابهای خود را جزء منطقه دریائی محسوب نماید.
ماده ۵
هر یک از دولت متعاهد اطلاعات زیر را در اختیار مرکز و سایر دول متعاهد قرار خواهد داد:
الف – مرجع مربوطه خود.
ب- قوانین و مقررات و سایر اسناد حقوقی خود راجع به مسایل مندرج در پروتکل حاضر منجمله قوانین و مقررات و سایر اسناد حقوقی مربوط به سازمان و نحوه عمل مرجع مذکور در بند الف فوق :
ج- طرحهای ملی خود راجع به مقابله با موارد اضطراری در دریا.
ماده ۶
هر یک از دولت متعاهد اطلاعات زیر ار در اختیار سایر دول متعاهد ومرکز قرار خواهد داد :
الف – روشها- تکنیک ها- مواد و رویه های موجود و جدید مربوط به مقابله با مورد اضطراری در دریا.
ب- تحقیقات موجود و پیش بینی شده و تحولات در زمینه های مذکور در بند الف فوق .
ج- نتایج تحقیقات و تحولات مذکور در بند ب فوق :
ماده۷-
۱- هریک از دول متعاهد به ماموران مربوطه خود دستور خواهد داد که از فرماندهان کشتی ها- خلبانان – مسئولان سکوهای دریائی و سایر تاسیسات مشابه که در محیط زیست دریائی تحت صلاحیت آن دولت به انجام عملیات اشتغال دارند بخواهند که وجود هر نوع مورد اضطراری در منطقه درایئی را به مرجع ملی مربوطه و مرکز گزارش دهند.
۲- هر دولت متعاهد که تحت بند۱ فوق گزارش دریافت می دارد- مراتب را فورا” به مراجع زیر اطلاع خواهد داد:
الف – مرکز
ب- کلیه دولتهای متعاهد.
ج- دولت پرچم هر کشتی خارجی که در مورد اضطراری درگیر باشد.
۳- محتوای گزارشهای مذکور در بند۱ فوق از جمله گزارشهای تکمیلی در صورت لزوم بایستی با ضمیمه الف – این پروتکل تطبیق نماید.
۴- دولت متعاهدی که طبق بند ۲ الف و بند فوق به ارسال گزارش مبادرت نماید از تعهدات مندرج در بند ب ماده ۹ کنوانسیون معاف خواهد بود.
ماده ۸
مرکز اطلاعات گزارش هائی را که تحت مواد۵ و۶و بند ۲ ماده ۷ این پروتکل از طرف یک دولت متعاهد دریافت می دارد فورا” برای کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود.
ماده ۹
هر دولت متعاهد که طبق این پروتکل به ارسال اطلاعات مبادرت می کند می تواند انتشار اطلاعات ارسالی را بنحوی که بخواهد محدود نماید.
در اینگونه موارد هر دولت متعاهد یا مرکز که اطلاعات را دریافت می دارد آنرا برای هیچ شخص یا دولت یا سازمان عمومی و خصوصی بدون اجازه صریح دولت متعاهد ارسال کننده فاش نخواهد ساخت.
ماده ۱۰
هر دولت متعاهد که با یک مورد اضطراری در دریا به مفهوم مندرج در بند۲ ماده ۱ پروتکل حاضر روبرو گردد:
الف- هرگونه اقدام مناسب برای مبارزیه با آلودگی و یا از بین بردن وضع اضطراری بعمل خواهد آورد.
ب- بلافاصله کلیه دولتهای متعاهد دیگر را مستقمیا” یا توسط مرکز از هر گونه اقدامیکه برای مبارزه با آلودگی انجام داده یا قصد انجام آنرا دارد مطلع خواهد نمود.
مرکز هر نوع اطلاعی از این قبیل را فورا” جهت کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد کرد.
ج- ماهیت ودامنه مورد اضطراری در دریا را مستقمیا” یا با کمک مرکز ارزشیابی خواهند نمود.
د- اقدام مقتضی و لازمی را که بایستی در مقابله با مورد اضطراری در دریا بعمل آورد در صورت اقتضاء با مشورت سایر دولتهای متعاهد و دولتهائیکه تحت تاثیر آلودگی قرار گرفته اند ومرکز تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱
۱- هر دولت متعاهد که نسبت به یک مورد اضطراری در دریا نیازمند به کمک باشد می تواند از طریق مرکز یا مستقمیا” از هر یک از دولتهای متعاهد تقاضای مساعدت نماید.
در مواردیکه از خدمات مرکز استفاه می شود مرکز سریعا” تقاضاهائی را که برای کمک دریافت داشته است جهت کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود که دولتهای متعاهدی که طبق این بند از آنها تقاضای کمک می شود در حدود امکانات و توانائی نهایت سعی خود را برا یکمک مورد درخواست مبذول خواهند داشت.
۲-کمک مذکور در بند۱ فوق می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف-پرسنل- مواد وتجهیزات منجمله تسهیلات یا روشها برای دفع مواد آلوده کنده که جمع آوری شده است.
ب- ظرفیت کنترل ومراقبت
ج- تسهیل انتقال پرسنل ومواد وتجهیزات بداخل یا خارج سرزمین هر کشور متعاهد و یا عبور از آن.
۳- دولتهای متعاهد می توانند برای هم آ÷نگ ساختن هر گونه عملیات مقابله با موارد اضطراری در دریا که نسبت به آن طبق بند۱ فوق تقاضای مساعدت شده است از خدمات مرکز استفاده نمایند.
۴- هر دولت متعاهد که طبق بند۱ فوق تقاضای مساعدت می کند فعالیتهایئی را که با استفاده از مساعدت مذکور بعمل آورده ونتایج حاصل از آن را به مرکز گزارش خواهد نمود. مرکز بلافاصله اینگونه گزارشها را جهت کلیه دول متعاهد دیگر ارسال خواهد داشت.
۵- در موارد اضطراری خاص مرکز ممکن است تقاضای بسیج منابعی را بنماید که دولتهای متعاهد برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره فراهم نموده اند.
ماده ۱۲
۱-هریک از دولتهای متعاهد با توجه به وظائفی که طبق پروتکل حاضر برای مرکز تعیین شده است یک مرجع مربوطه برای اجرای الزامات خود طبق این پروتکل تاسیس و حفظ خواهد کرد. مرجع مربوطه هر یک از دولتهای متعاهد در صورت اقتضاء با کمک یا مراجع همتای خود در سایر کشورهای متعاهد همکاری نموده و فعالیتهای خود را با آنها هماهنگ خواهد نمود.
۲- موضوعات زیر از جمله مواردی خواهد بود که طبق بند۱ فوق درباره آنها همکاری و هماهنگی بعمل خواهد آمد:
الف- توزیع و تخصیص مواد و تجهیزات موجود.
ب- آموزش پرسنل برای مقابله با موارد اضطراری در دریا.
ج- انجام فعالیتهای مربوط به نظارت ومراقبت در مورد آلودگی دریا.
د- روشهای ارتباطی درباره موارد اضطراری در دریا.
ه- تسهیل انتقال پرسنل و تجهیزات و مواد مربوط به مقابله با موارد اضطراری بداخل یا خارج سرزمین کشورهای متعاهد یا عبور از آنها.
و- سایر موضوعات مشمول این پروتکل.

ماده ۱۳
شورا :
الف- فعالیتهای مرکز را که طبق این پروتکل انجام می دهد مرتبا” مورد بررسی قرار خواهد داد.
ب- درباره حدود ومیزان وظایف که بایستی طبق ماده ۳ اجرا گردد تصمیم خواهد گرفت.
ج- میزان کمکهای مالی و اداری و غیره را که دولتهای متعاهد بایستی برای انجام وظایف مرکز تخصیص دهند تغییر خواهد کرد.
در تائید مراتب فوق- نمایندگان تام الاختیار زیر که از طرف دولتهای خود به آنها اجازه لازم داده شده است پروتکل حاضر را امضاق نموده اند.
این پروتکل در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ در کویت بزبانهای عربی – انگلیسی و فارسی که هر سه متن آن بطور متساوی معتبرمی باشد تنظیم وامضاء گردید.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر و تعبیر یا اجرای این پروتکل متنانگلیسی برای رفع اختلاف متن معتبر خواهد بود.

ضمیمه الف
راهنمای کلی برای تنظیم گزارش هائیکه طبق ماده ۷ پروتکل
ارسال می شوند.
۱- هر گزارش حتی الامکان بطور کلی شامل موارد زیر خواهد بود:
الف-شناسائی منبع آلودگی(برای مثال- هویت کشتی در صورت لزوم).
ب- موقعیت جغرافیائی – ساعت وتاریخ وقوع یا مشاهده حادثه.
ح- شرایط جوی دریائی در ناحیه
د- در مواردی که آلودگی از کشتی ناشی می شود- جزئیات مروبط به شرایط کشتی:
۲- هر گزارش در صورت امکان بالاخص شامل موارد زیر خواهد بود.
الف- توضیح یا توصیف مواد مضره منجمله نامهای فنی اینگونه مواد.(نامهای تجارتی نباید جایگزین نام صحیح فنی گردد.)
ب- تعیین یا تخمین کمیت تراکم و وضع احتمالی مواد مضره که در دریا تخلیه گردیده یا احتمال تخلیه آن می رود.
ج- توصیف مشخصا بسته بندی و علائم شناسائی در صورت لزوم- و
د- نام فرستنده و گیرنده و تولید کننده مواد.
۳- هر گزارش در صورت امکان بایستی بطور وضوح مشخص کند که آیا ماده مضره که در دریا تخلیه گردیده یا احتمال تخلیه آن می رود- نفت یا ماده سمی(مایع- جامد و گاز) می باشد و آیا مواد مذکور به صورت فله یا مظروف یا کانتینر یا مخازن قابل حمل یا لوله های زیر دریائی منتقل گردیده یا می گردد.
۴- هر گزارش بر حسب لزوم با هر گونه اطلاع مربوط دیگری که دولت دریافت کننده گزارش تقاضا کند یا فرستنده گزارش لازم بداند تکمیل خواهد شد.
۵- هر یک از اشخاص مذکور در بند ۱ ماده ۷ این پروتکل:
الف- حتی الامکان و عنداللزوم گزارش اولیه خود را با اطلاعات مربوط به آخرین تحولات تکمیل خواهد نمود.
ب- تاحدود امکان هر گونه اطلعات اضافی را که توسط کشورهائی که تحت تاثیر آلودگی قرار گرفته اند تقاضا شود- در اختیار آنها قرار خواهد داد.

دبیرخانه موقت
کنفرانس
نظر به تصویب طرح عملیاتی برای حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی بحرین – ایران – عراق – کویت – عمان- قطر- عربستان سعودی و امارات عربی متحده :
نظر به تصویب کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه علیه آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری :
با توجه به اظهارات مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد مبنی بر اینکه یونپ آماده است در دوره موقت قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون مسئولیت هماهنگ سازی کلی و توسعه فعالیت هائی را که تحت طرح عملیاتی صورت می گردد تقبل نماید:
با شناخت اهمیت همکاری با سایر سازمانهیا منطقه و سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی ومراکز تخصصی در زمینه آلودگی آب دریا:
از مدیر اجرائی یونپ تقاضا می کند که با مشورت با دولتهای منطقه و با همکاری نزدیک با موسسات وسازمانهای مربوطه ملل متحد ترتیبات موقتی که برای تاسیس سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی لازم است به منظور نیل به هدفهای طرح عملیاتی فراهم نماید و جلسات سالانه متشکل از نمایندگان دولتهیا منطقه و در صورت لزوم گروههای کار متشکل از کارشناسان منطقه به منظور بررسی پیشرفتهای حاصل در اجرای تصویه های مندرج در طرح عملیاتی وارائه پینشهادها راجع به امکان فعالیتهای دیگر تشکیل دهد.

ترتیبات مالی
کنفرانس
نظر به تصویب طرح عملیاتی برای توسعه و حمایت محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی بحرین – ایران – عراق- کویت- عمان – قطر- عربستان سعودی وامارات عربی متحده :
و نظر به تصویب کنوانسیون منطقه ای کویت برای هماری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری برای مبارزیه علیه آلودگیناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری بعنوان جزئی از قسمت حقوقی طرح عملیاتی:
با استقبال از آمادگی مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد برای قبول مسئولیت در خصوص ترتیبات موقت لازم برای نیل به هدفهای طرح عملیاتی قبل از تاسیس سالزمان منطقه ای حمایت محیط زیست دریائی:
ونیز با استقبال از پیشنهاد مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد برای اعطاثی کمک در هزینه تشکیل دبیرخانه موقت تا حداکثر ۰۰۰/۵۰۰ دلار آمریکا برای دو سال و نیم اولیه :
با توجه به هزینه مالی پیش بینی شده برای اجرای طرح عملیاتی به مبلغ ۳/۶ میلیون دلار برای دو سا لو نیم اولیه که طی ان پروژه های مذکور در طرح عملیاتی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقت می نماید که یک صندوق امانی منطقه ای به منظور تامین هزینه های اجرای طرح عملیاتی برای حمایت محیط زیست دریائی و توسعه نواحی ساحلی تاسیس کند.
تصمیم می گیرد که دارائی صندوق امانی منطقه ای در دو سال و نیم اولیه از محل سهیمه دولتهای بشرح زیر تامین گردد.
درصد دلارآمریکا
_____ ________
بحرین ۲ ۱۱۶۴۰۰
ایران ۴۰/۲۸ ۱۶۳۱۹۲۸
عراق ۶۶/۱۲ ۷۳۶۸۱۲
کویت ۴۶/۱۵ ۸۹۹۷۷۲
عمان ۲ ۱۱۶۴۰۰
قطر ۹۳/۸ ۵۱۹۷۲۶
عربستان سعودی۱۸/۱۹ ۱۱۱۶۲۷۶
امارات عربی
متحده ۷۳/۱۱ ۶۸۲۶۸۶
_______ ________
جمع ۵۸۲۰۰۰۰
برنامه محیط زیست ملل متحد ۵۰۰۰۰۰
جمع کل ۶۳۲۰۰۰۰

از مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد تقاضا می کند که مسئولیت اداره صندوق امانی منطقه ای را در دوره موقت قبل از تاسیس سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریائی بعهده گیرد.
اقداماتی که بایستی برای تشکیل مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری در دریا بعمل آید.
کنفرانس
نظر به تصویب کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری :
با توجه به اینکه در ماده ۳ پروتکل تاسیس مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری پیش بینی شده است :
با تائید ضرورت اتخاذ اقدامات لازم در اسرع وقت ممکن برا یتاسیس مرکز همزمان با لازم الاجراء شدن این پروتکل :
دعوت مودت آمیز دولت بحرین را برای استقرار مرکز در آن کشور مد نظر قرا رمی دهد:
از مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد تقاضا می کند که با همکاری دبیر کل سازمان مشورتی دریائی بین دول اجلاسی از کارشناسان دولتی دول امضاء کننده پروتکل تشکیل دهد تا در اجلاس مذکور اقداماتی که بایستی برای تاسیس مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری پس از لازم الاجرا شدن پروتکل بعمل آید مورد بررسی قرار یگرد. همچنین قتاض می نماید مدارک لازم را جهت بررسی در اجلاس کارشناسان بمنظور اظهار نظر وتصویه به دولتها ومتعاقبا” به شورای سازمان منطقه ای برای حمایت از میحط زیست دریائی تهیه نماید:
توصیه های مذکور بایستی شامل موارد زیر باشد:
الف- تسهیلاتی که ممکن است توسط دولت میزبان برای مرکز فراهم گردد.
ب- کادر لازم برای مرکز به منظور انجام وظایف آن.
ج- شخصیت و وضعیت حقوقی مرکز وکارمندان آن.
د- تسهیلات وخدماتی که می توان برایمرکز فراهم ساخت.
ه- احتیاجات مالی برای تاسیس و بکار انداختن مرکز – و
و- کمکهای مالی وغیره که بایستی برای رفع احتیاجات فوق بعمل آید:

هماهنگی بین برنامه های منطقه ای هواشناسی دریائی و محیط زیست دریائی
کنفارنس
با آگاهی از طرحهای جاری برای ایجاد یک برنامه هواشناسی دریائی توسط دولتهای منطقه با همکاری سازمان بین المللی هواشناسی:
با شناخت نقش حیاتی که برنامه هواشناسی دریائی در ارزیابی آینده محیط زیست و برنامه های مدیریت در منطقه خواهد داشت :
نظر به اینکه طرح عملیاتی برای حمایت و توسع محیط زیست دریائی که توسط کنفرانس نمایندگان تام الاختیار منطقه ای کویت راجه به حمایت وتوسع همحیط زیست دریائی و نواحی ساحلی منعقده از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ تصویب شده است:
با استقبال از این واقعیت که اولین کنفرانس منطقه ای هواشناسی دریائی منعقده در جده از ۲۴ آوریل تا ۳۰ سپتامبر خدمات کمکی هواشناسی دریائی را برای کنترل آلودگی در محیط زیست دریا و حمایت از محیط زیست بعنوان یکی از مهمترین وظایف برنامه منطقه ای هواشناسی دریائی تشخیص داده است :
از اجلاس منطقه ای کارشناسان هواشناسی دریائی که قرار است از ۲۹ آوریل تا ۴ مه ۱۹۷۸ در تهران تشکیل گردد و همچنین از کنفرانس منطقه ای نمایندگان تام الاختیار درباره هواشناسی دریائی که قرار است در سال ۱۹۷۸ در جده برگزار گردد تقاضا می کند که نیازهای طرح عملیاتی را مورد توجه قرار داده و به طور مداوم با دبیرخانه موقت سازمان منطقه ای برای حمایت محیط زیست دریا به منظور تامین حداکثر کارائی و سودمندی برای دو برنامه منطقه ای از طریق برنامه ریزی مشترک و تقسیم منابع مشورت بعمل آورند. همچنین از مدیر اجرائی یونپ و دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی تقاضا می کند که ملاحظات فوق را مدنظر قرار داده و موجبات ایجاد حداکثر هم آهنگی بین دو برنامه را فراهم آورد.

قدردانی از دولت کویت
کنفرانس
که بنا به دعوت مودت آمیز دولت کویت و تحت توجهات عالیه والاحضرت امیرکویت از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ در کویت برگزار گردید:
با اعتقاد بر اینکه مساعی دولت کویت در تامین تسهیلات – محل و امکانات دیگر نقش مهمی در برگزاری مطلوب کنفرانس ایفا کرده است.
و با قدردانی عمیق از مهمان نوازی واحترامی که از طرف دولت کویت نسبت به اعضاء هیئت های نمایندگی و ناظران ودبیرخانه کنفارنس معمول گردید:
مراتب سپاسگزاری وامتنان و صمیمانه خود را نسبت به والاحضرت امیر کویت واز طریق معظم له به دولت و ملت کویت بخاطر پذیرائی صمیمامه که از کنفرانس بعمل آوردند وهمچنین نسبت به همه کسانی که در فعالیتهای کنفرانس همکاری نمودند بخاطر سهمی که در موفقیت کنفرانس داشته اند ابراز می دارد.

اطلاعات ومقررات عمومی پروتکل :
تاریخ انعقاد- ۲۴ آوریل ۱۹۷۸
تاریخ لازم الاجرا شدن- ۱ ژوئیه ۱۹۷۹
تاریخ عضویت ایران- ژوئن ۱۹۸۰
محل انعقاد- کویت
محل دبیرخانه- به صورت مرکز کمکهای متقابل موارد اضطراری در دریا ( میمک ) منامه ، بحرین
مرجع نگهدارنده اسناد – دولت کویت
زبانهای رسمی پروتکل- فارسی ، عربی ، انگلیسی
مرجع ملی پروتکل در ایران- سازمان حفاظت محیط زیست

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.