قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)ھای اصلاحی (١) ،(٢ (و (۴ (کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاھه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۵٢١٠/٢٠٧٨١٨ مورخ ١٣٩٠/١٠/٢٠ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (١٢٣ (قانون اساسی جمھوری
اسلامی ایران قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) ھای اصلاحی (١) ،(٢ (و (۴ (کنوانسیون ورشو و
اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاھه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی که با عنوان لایحه
به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ ١٣٩۴/۴/٢۴ و تأیید شورای محترم
نگھبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
٢۶/۵/١٣٩۴ ۶٣٢٠٨شماره
.قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)ھای اصلاحی (١) ،(٢ (و (۴ (کنوانسیون ورشو
و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاھه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی
بین المللی
ماده واحده ـ به دولت جمھوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تشریفات (پروتکل)ھای اصلاحی(١)،(٢ (و(۴ (کنوانسیون ورشو
مورخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩ میلادی(٢٠ مھر ١٣٠٨ ھجری شمسی) و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاھه مورخ ٢٨ سپتامبر ١٩۵۵
میلادی (۵ مھر ١٣٣۴ ھجری شمسی) مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی که در ٢۵ سپتامبر
١٩٧۵ میلادی (٣ مھر١٣۵۴ ھجری شمسی) در مونترال به تصویب رسیده است به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین
اسناد تودیع نماید.
تبصره ـ در اجرای این قانون رعایت اصول ھفتادوھفتم(٧٧ (و یکصد و سی و نھم (١٣٩ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران،
الزامی است.

تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (١ (امضاء شده در مونترال
در تاریخ ٢۵ سپتامبر ١٩٧۵) ١٣۵۴/٧/٣(به منظور اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی
بین المللی امضاء شده در ورشو
(٢٠/٧/١٣٠٨)١٩٢٩ اکتبر ١٢ تاریخ در
دولتھای امضاءکننده زیر، با اذعان به سودمندی اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی امضاء
شده در ورشو در تاریخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩)١٣٠٨/٧/٢٠ (به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
ماده١ـ کنوانسیونی که مفاد این فصل آن را اصلاح می کند، کنوانسیون ورشو مورخ ١٩٢٩ میلادی(١٣٠٨ھجری شمسی) است.
ماده٢ـ ماده (٢٢ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
۱۱/۱۸/۲۰۱۷ www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224 2/9
ماده٢٢ـ
١ـ در مورد حمل مسافرین، مسؤولیت متصدی حمل و نقل برای ھر مسافر به مبلغ ٨٣٠٠ حق برداشت ویژه (اس.دی.آر) محدود می-
گردد. ھرگاه طبق قانون دادگاھی که به موضوع رسیدگی می کند مقرر گردد که خسارات به اقساط پرداخت گردد، ارزش برابری اقساط
مزبور نباید از این سقف تجاوز نماید. با این وجود طی قراردادی ویژه، متصدی حمل و نقل و مسافر می توانند در مورد سقف بالاتری
ازمسؤولیت توافق کنند.
٢ـ در مورد حمل بار ھمراه و بار غیرھمراه ثبت شده، مسؤولیت متصدی حمل و نقل در مورد ھر کیلوگرم، به مبلغ ١٧ اس.دی.آر
محدود می گردد مگر آن که فرستنده در ھنگام تحویل بسته به متصدی حمل و نقل نسبت به تحویل آن در مقصد ارزش ویژھ ای را اظھار
نموده و در صورت لزوم وجه تکمیلی را پرداخته باشد. در این صورت متصدی حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغی خواھد بود که از میزان
ارزش اظھار شده بیشتر نباشد، مگر آن که ثابت کند مبلغ مزبور از ارزش واقعی محموله ھنگام تحویل توسط فرستنده در مقصد بیشتر
است.
٣ـ در مورد اشیائی که مسافر مسؤولیت نگھداری آنھا را خود به عھده می گیرد، مسؤولیت متصدی حمل و نقل به ٣٣٢ اس.دی.آر
نسبت به ھر مسافر محدود می گردد.
۴ـ چنین تلقی خواھد شد که مبالغ مزبور در این ماده بر مبنای اس.دی.آر بر اساس اس.دی.آر تعریف شده توسط صندوق بین المللی
پول می باشد. در مورد پروندھ ھای قضائی، تبدیل مبالغ مزبور به پول رایج ملی باید بر مبنای ارزش آن پول رایج برحسب اس.دی.آر در
تاریخ حکم صورت پذیرد. ارزش پول رایج ملی طرف عظمای متعاھدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد برحسب اس.دی.آر،
طبق شیوه ارزش گذاری محاسبه می شود که عملاً توسط صندوق بین المللی پول در تاریخ حکم برای فعالیت ھا و معاملات اعمال
می گردد. ارزش پول رایج ملی طرف عظمای متعاھدی که عضو صندوق بین المللی پول نمی باشد بر اساس اس.دی.آر به نحوی که آن
طرف عظمای متعاھد تعیین می نماید محاسبه خواھد شد. با این وجود کشورھایی که عضو صندوق بین المللی پول نیستند و قوانین
آنھا اعمال مفاد بند (١) ،(٢ (و (٣ (ماده (٢٢ (را مجاز نمی شمارد به ھنگام تصویب یا الحاق یا در ھر زمان پس از آن می توانند اعلام
نمایند که سقف مسؤولیت متصدی حمل و نقل در پروندھ ھای قضائی در سرزمین آنھا مبلغ ١٢۵/٠٠٠ واحد پولی برای ھر مسافر در
مورد بند (١ (ماده (٢٢ (و ٢۵٠ واحد پولی برای ھر کیلوگرم در مورد بند (٢ (ماده (٢٢ (و ۵/٠٠٠ واحد پولی برای ھر مسافر در مورد بند
(٣ (ماده (٢٢ (می باشد. واحد پولی مزبور برابر با شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا با عیار نھصد ھزارم است. این مبالغ را می توان به
ھر پول رایج ملی مربوط، به نزدیک ترین عدد غیر اعشاری تبدیل نمود. تبدیل این مبالغ به پول رایج ملی باید بر اساس قانون کشور
موردنظر صورت گیرد.
فصل دوم ـ حیطه شمول کنوانسیون اصلاح شده
ماده٣ـ کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده توسط این تشریفات (پروتکل) در مورد حمل و نقل بین المللی به گونه تعریف شده در
ماده (١ (این کنوانسیون اعمال می گردد، مشروط بر این که محل مبدأ و مقصد موضوع ماده مذکور یا در سرزمین دو طرف این تشریفات
(پروتکل) یا در سرزمین یک طرف این تشریفات (پروتکل) با محل توقف مورد توافق در سرزمین کشوری دیگر واقع شده باشد.
فصل سوم ـ مقررات نھائی
ماده۴ـ بین طرفھای این تشریفات (پروتکل)، کنوانسیون و تشریفات (پروتکل) باید با ھم به عنوان سندی واحد خوانده و تفسیر شوند
و به عنوان کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (١ (مونترال مورخ ١٩٧۵) ١٣۵۴ (شناخته
شوند.
ماده۵ ـ این تشریفات (پروتکل) تا زمان لازم الاجراء شدن طبق مفاد ماده (٧ (برای امضای ھر کشوری مفتوح خواھد بود.
ماده۶ ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب کشورھای امضاءکننده خواھد بود.
٢ـ تصویب این تشریفات (پروتکل) از جانب ھر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون به گونه
اصلاح شده به موجب این تشریفات (پروتکل) خواھد بود.
٣ـ اسناد تصویب باید نزد دولت جمھوری خلق لھستان تودیع گردد.
ماده٧ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) به محض این که سی کشور امضاءکننده، اسناد تصویب خود را تودیع نمایند، در نودمین روز پس از تودیع
سی اُمین سند تصویب، میان کشورھای مزبور لازم الاجراء می گردد. پس از آن این تشریفات (پروتکل) برای ھر کشوری که آن را تصویب
می کند در نودمین روز پس از تودیع اسناد تصویب توسط آن لازم الاجراء خواھد شد.
٢ـ این تشریفات (پروتکل) به محض لازم الاجراء شدن باید توسط جمھوری خلق لھستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.
ماده٨ ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) پس از لازم الاجراء شدن باید برای الحاق کشورھای غیر امضاءکننده، مفتوح باشد.
٢ـ الحاق به این تشریفات (پروتکل) از جانب ھر کشوری که طرف کنوانسیون نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون اصلاح شده به
موجب این تشریفات (پروتکل) است.
٣ـ الحاق باید با تودیع سند الحاق نزد دولت جمھوری خلق لھستان انجام پذیرد و در نودمین روز پس از تودیع، نافذ می گردد.
ماده٩ـ
١ـ ھر طرف این تشریفات (پروتکل) می تواند با ارسال اطلاعیھ ای به دولت جمھوری خلق لھستان عضویت خود در این تشریفات
(پروتکل) را فسخ نماید.
٢ـ فسخ عضویت، شش ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دولت جمھوری خلق لھستان نافذ می گردد.
٣ـ میان طرفھای این تشریفات (پروتکل)، فسخ عضویت در کنوانسیون طبق ماده (٣٩ (آن توسط ھر یک از آنھا به ھیچ وجه به منزله
فسخ عضویت در کنوانسیون اصلاح شده به موجب این تشریفات (پروتکل) تلقی نخواھد شد.
ماده١٠ـ ھیچ گونه قید تحدید تعھدی را نمی توان در مورد این تشریفات (پروتکل) در نظر گرفت.
ماده١١ـ دولت جمھوری خلق لھستان باید تاریخ ھر یک از امضاءھا، تاریخ تودیع ھر سند تصویب یا الحاق، تاریخ لازم الاجراء شدن این
تشریفات (پروتکل) و دیگر اطلاعات مربوط را فوری به اطلاع تمام کشورھای طرف کنوانسیون ورشو یا کنوانسیون اصلاح شده مزبور و
کلیه کشورھای امضاءکننده یا ملحق شونده به این تشریفات (پروتکل) و نیز سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری برساند.
ماده١٢ـ میان طرفھای این تشریفات (پروتکل) که طرفھای متعاھد کنوانسیون نیز می باشند، متمم کنوانسیون ورشو در مورد یکسان
کردن برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل ھوایی بین المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام
گردیده است و در تاریخ ١٨ سپتامبر ١٩۶١) ١٣۴٠/۶/٢٧ (در گوادالاخارا به امضاء رسیده است (که از این پس «کنوانسیون گوادالاخارا»
نامیده خواھد شد) در مواردی که حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (١(کنوانسیون گوادالاخارا در این تشریفات
۱۱/۱۸/۲۰۱۷ www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224 3/9
(پروتکل) مورد حکم قرار گرفته باشد، ھرگونه ارجاع به «کنوانسیون ورشو» در کنوانسیون گوادالاخارا شامل ارجاع به کنوانسیون ورشو
به گونه اصلاح شده به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (١ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی) خواھد بود.
ماده١٣ـ این تشریفات (پروتکل) برای امضاء تا اول ژانویه ١٩٧۶) ١٣۵۵/١٠/١١ (در مقر سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری و پس از
آن تا زمان لازم الاجراء شدن طبق ماده (٧ (در وزارت امور خارجه جمھوری خلق لھستان مفتوح خواھد ماند. سازمان بین المللی
ھواپیمایی کشوری باید دولت جمھوری خلق لھستان را از ھر یک از موارد امضاء و تاریخ مربوط به آن در طی زمانی که تشریفات
(پروتکل) برای امضاء در مقر سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری مفتوح می باشد، آگاه نماید.
برای گواھی مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختیار زیر که به طور مقتضی مجاز میباشند این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودھ اند.
این تشریفات (پروتکل) بیست و پنجمین روز از ماه سپتامبر سال ھزار و نھصد و ھفتاد و پنج در چھار متن معتبر به زبانھای انگلیسی،
فرانسوی، روسی و اسپانیایی در مونترال تنظیم گردید.
در صورت بروز ھر نوع اختلاف، متن فرانسوی، که کنوانسیون ورشو مورخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩) ١٣٠٨/٧/٢٠ (نیز به ھمان زبان تدوین شده
است حاکم خواھد بود.
تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٢ (امضاء شده در مونترال
در تاریخ ٢۵ سپتامبر ١٩٧۵) ١٣۵۴/٧/٣ (به منظور اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی
بین المللی امضاء شده در ورشو در تاریخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩) ١٣٠٨/٧/٢٠ (و اصلاح شده به موجب تشریفات (پروتکل)
امضاء شده در لاھه در تاریخ ٢٨ سپتامبر ١٩۵۵) ١٣٣۴/٧/۶(
دولتھای امضاءکننده زیر، با اذعان به سودمندی اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی امضاء
شده در ورشو در تاریخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩) ١٣٠٨/٧/٢٠ (به گونه اصلاح شده به موجب تشریفات (پروتکل) امضاء شده در لاھه در تاریخ
٢٨ سپتامبر ١٩۵۵) ١٣٣۴/٧/۶ (به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
ماده١ـ کنوانسیونی که مفاد این فصل آن را اصلاح می کند، کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی
(١٣٣۴شمسی) است.
ماده٢ـ ماده (٢٢ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
ماده٢٢ـ
١ـ در مورد حمل اشخاص، مسؤولیت متصدی حمل و نقل برای ھر مسافر به مبلغ ١۶۶٠٠ حق برداشت ویژه (اس.دی.آر) محدود می-
گردد. ھر گاه طبق قانون دادگاھی که به موضوع رسیدگی می کند مقرر گردد که خسارات به اقساط پرداخت گردد ارزش برابری اقساط
مزبور نباید از این سقف تجاوز نماید. با این وجود طی قراردادی ویژه، متصدی حمل و نقل و مسافر می توانند در مورد سقف بالاتری از
مسؤولیت توافق کنند.
٢ـ
الف) در مورد حمل بار ھمراه ثبت شده و بار، مسؤولیت متصدی حمل و نقل در مورد ھر کیلوگرم به مبلغ ١٧ اس.دی.آر محدود می-
گردد، مگر آن که مسافر یا فرستنده ھنگام تحویل بسته به متصدی حمل و نقل نسبت به تحویل آن در مقصد ارزش ویژھ ای را اظھار
نموده و در صورت لزوم وجه تکمیلی را پرداخته باشد. در این صورت متصدی حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغی خواھد بود که از میزان
ارزش اظھار شده بیشتر نباشد، مگر آن که ثابت کند که مبلغ مزبور از ارزش واقعی محموله ھنگام تحویل توسط مسافر یا فرستنده در
مقصد بیشتر است.
ب) در صورت مفقود شدن، صدمه دیدن یا تأخیر در ارسال بخشی از بار یا بار ھمراه ثبت شده یا اشیاء داخل آنھا، وزنی که در تعیین
مقداری که مسؤولیت متصدی حمل و نقل به آن محدود می باشد درنظر گرفته می شود، باید فقط محدود به وزن بسته یا بستھ ھا
گردد. با این وجود در صورتی که مفقود شدن، صدمه دیدن یا تأخیر در ارسال بخشی از بار یا بار ھمراه ثبت شده یا اشیاء داخل آنھا بر
ارزش دیگر بستھ ھای مندرج در ھمان ِ رسید دریافت بار ھمراه یا ھمان بارنامه تأثیر گذارد، وزن کل بسته یا بستھ ھای مزبور نیز باید در
تعیین سقف مسؤولیت درنظر گرفته شود.
٣ـ در مورد اشیائی که مسافر مسؤولیت نگھداری آنھا را خود به عھده می گیرد، مسؤولیت متصدی حمل و نقل به ٣٣٢ اس.دی.آر
نسبت به ھر مسافر محدود می گردد.
۴ـ سقفھای مقرر در این ماده نباید دادگاه را از صدور حکم طبق قوانین خود برای تمام یا بخشی از ھزینھ ھای دادرسی و دیگر مخارج
مربوط به اقامه دعوی علاوه بر مبلغ خسارت مندرج در فوق که خواھان متحمل شده است، بازدارد. اگر میزان خسارت ھای مورد حکم،
منھای ھزینھ ھای دادرسی و سایر مخارج مربوط به اقامه دعوا از مبلغی که متصدی حمل و نقل به طور کتبی ظرف شش ماه از تاریخ
رویداد موجب خسارت یا پیش از طرح دعوی ـ چنانچه دیرتر صورت گیردـ به خواھان پیشنھاد نموده باشد تجاوز نکند، مفاد فوق اعمال
نخواھد شد.
۵ ـ چنین تلقـی خواھد شد که مـبالغ مذکور در این ماده بر مبنای اس.دی.آر بر اساس اس.دی.آر تعریف شده توسط صندوق بین-
المللی پول می باشد. در مورد پرونده ھای قضائی، تبدیل مبالغ مزبور به پول رایج ملی باید بر مبنای ارزش آن پول رایج برحسب
اس.دی.آر در تاریخ حکم صورت پذیرد. ارزش پول رایج ملی طرف عظمای متعاھدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد برحسب
اس.دی.آر طبق شیوه ارزش گذاری محاسبه می شود که عملاً توسط صندوق بین المللی پول در تاریخ حکم برای فعالیت ھا و معاملات
اعمال می گردد. ارزش پول رایج ملی طرف عظمای متعاھدی که عضو صندوق بین المللی پول نمی باشد بر اساس اس.دی.آر به نحوی
که آن طرف متعاھد عظما تعیین می نماید محاسبه خواھد شد. با این وجود کشورھایی که عضو صندوق بین المللی پول نیستند و
قوانین آنھا اعمال مفاد بند (١ ،(جزء (الف) بند (٢ (و بند (٣ (ماده (٢٢ (را مجاز نمیشمارد به ھنگام تصویب یا الحاق یا در ھر زمان
پس از آن می توانند اعلام نمایند که سقف مسؤولیت متصدی حمل و نقل در پروندھ ھای قضائی در سرزمین آنھا مبلغ ٢۵٠/٠٠٠ واحد
پولی برای ھر مسافر در مورد بند (١ (ماده (٢٢ (و ٢۵٠ واحد پولی برای ھر کیلوگرم در مورد جزء (الف) بند (٢ (ماده (٢٢ (و ۵/٠٠٠
واحد پولی برای ھر مسافر در مورد بند (٣ (ماده (٢٢ (می باشد. واحد پولی مزبور برابر با شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا با عیار
نھصد ھزارم است. این مبالغ را میتوان به ھر پول رایج ملی مربوط به نزدیک ترین عدد غیر اعشاری تبدیل نمود. تبدیل این مبالغ به
پول رایج ملی باید بر اساس قانون کشور مورد نظر صورت گیرد.
فصل دوم ـ حیطه شمول کنوانسیون اصلاح شده
ماده٣ـ کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب این تشریفات (پروتکل) در
مورد حمل و نقل بین المللی به گونه تعریف شده در ماده (١ (این کنوانسیون اعمال می گردد مشروط بر آنکه محل مبدأ و مقصد موضوع
۱۱/۱۸/۲۰۱۷ www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224 4/9
ماده مذکور یا در سرزمین دو طرف این تشریفات (پروتکل) یا در سرزمین یک طرف این تشریفات (پروتکل) با محل توقف مورد توافق در
سرزمین کشوری دیگر واقع شده باشد.
فصل سوم ـ مقررات نھائی
ماده۴ـ بین طرفھای این تشریفات (پروتکل)، کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و
این تشریفات (پروتکل) باید با ھم به عنوان سندی واحد خوانده و تفسیر شوند و به عنوان کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در
لاھه در ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٢ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴
شمسی) شناخته شوند.
ماده۵ ـ این تشریفات (پروتکل) تا زمان لازم الاجراء شدن طبق مفاد ماده(٧ ،(برای امضای ھر کشوری مفتوح خواھد بود.
ماده۶ ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب کشورھای امضاءکننده خواھد بود.
٢ـ تصویب این تشریفات (پروتکل) از جانب ھر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو نمی باشد یا ھر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو
به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵ ۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون به گونه اصلاح شده در
لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٢ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی)
خواھد بود.
٣ـ اسناد تصویب باید نزد دولت جمھوری خلق لھستان تودیع گردد.
ماده٧ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) به محض این که سی کشور امضاءکننده، اسناد تصویب خود را تودیع نمایند، در نودمین روز پس از تودیع
سی اُمین سند تصویب میان کشورھای مزبور لازم الاجراء می گردد. پس از آن این تشریفات (پروتکل) برای ھر کشوری که آن را تصویب
کند در نودمین روز پس از تودیع اسناد تصویب توسط آن لازم الاجراء خواھد شد.
٢ـ این تشریفات (پروتکل) به محض لازم الاجراء شدن باید توسط جمھوری خلق لھستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.
ماده٨ ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) پس از لازم الاجراء شدن باید برای الحاق کشورھای غیر امضاءکننده، مفتوح باشد.
٢ـ الحاق به این تشریفات (پروتکل) از جانب ھر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو نمی باشد یا ھر کشوری که طرف کنوانسیون
ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون ورشو به گونه
اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٢ (مونترال مورخ ١٩٧۵
میلادی (١٣۵۴ شمسی) می باشد.
٣ـ الحاق باید با تودیع سند الحاق به دولت جمھوری خلق لھستان انجام پذیرد و در نودمین روز پس از تودیع، نافذ می گردد.
ماده٩ـ
١ـ ھر طرف این تشریفات (پروتکل) می تواند با ارسال اطلاعیھ ای به دولت جمھوری خلق لھستان عضویت خود در این تشریفات
(پروتکل) را فسخ نماید.
٢ـ فسخ عضویت، شش ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دولت جمھوری خلق لھستان نافذ می گردد.
٣ـ میان طرفھای این تشریفات (پروتکل)، فسخ عضویت در کنوانسیون ورشو طبق ماده (٣٩ (آن یا فسخ عضویت در تشریفات (پروتکل)
لاھه طبق ماده (٢۴ (آن به ھیچ وجه به منزله فسخ عضویت درکنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی
(١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٢ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی) تلقی نخواھد شد.
ماده١٠ـ ھیچ گونه قید تحدید تعھدی را نمی توان در مورد این تشریفات (پروتکل) در نظر گرفت، به استثنای این که ھر کشوری می-
تواند در ھر زمان طی اطلاعیھ ای به دولت جمھوری خلق لھستان اعلام نماید که کنوانسیون اصلاح شده به موجب این تشریفات
(پروتکل) در مورد حمل و نقل اشخاص، بار و بار ھمراه مقامات نظامی در ھواپیمایی که در آن کشور به ثبت رسیده است و کل ظرفیت
آن توسط آن مقامات یا از طرف آنھا محفوظ نگھداشته شده است، قابل اجراء نمی باشد.
ماده١١ـ دولت جمھوری خلق لھستان باید بلافاصله تاریخ ھر یک از امضاءھا، تاریخ تودیع ھر سند تصویب یا الحاق، تاریخ لازم الاجراء
شدن این تشریفات (پروتکل) و دیگر اطلاعات مربوط را به اطلاع تمام کشورھای طرف کنوانسیون ورشو یا کنوانسیون اصلاح شده
مزبور و کلیه کشورھای امضاءکننده یا ملحق شونده به این تشریفات (پروتکل) و نیز سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری برساند.
ماده١٢ـ میان طرفھای این تشریفات (پروتکل) که طرفھای کنوانسیون نیز می باشند ، متمم کنوانسیون ورشو در مورد یکسان کردن
برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل ھوایی بین المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام
گردیده است و در تاریخ ١٨ سپتامبر ١٩۶١) ١٣۴٠/۶/٢٧ (در گوادالاخارا به امضاء رسیده است (که از این پس «کنوانسیون گوادالاخارا»
نامیده خواھد شد) در مواردی که حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (١ (کنوانسیون گوادالاخارا در این تشریفات
(پروتکل) مورد حکم قرار گرفته باشد، ھرگونه ارجاع به «کنوانسیون ورشو» در کنوانسیون گوادالاخارا شامل ارجاع به کنوانسیون ورشو
به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٢ (مونترال مورخ
١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی) خواھد بود.
ماده١٣ـ این تشریفات (پروتکل) برای امضاء تا اول ژانویه ١٩٧۶) ١٣۵۵/١٠/١١ (در مقر سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری و پس از
آن تا زمان لازم الاجراء شدن طبق ماده (٧ (در وزارت امور خارجه جمھوری خلق لھستان مفتوح خواھد ماند. سازمان بین المللی
ھواپیمایی کشوری باید دولت جمھوری خلق لھستان را از ھر یک از موارد امضاء و تاریخ مربوط به آن در طی زمانی که تشریفات
(پروتکل) برای امضاء در مقر سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری مفتوح می باشد فوری آگاه نماید.
برای گواھی مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختیار زیر که به طور مقتضی مجاز میباشند این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودھ اند.
این تشریفات (پروتکل) در بیست و پنجمین روز از ماه سپتامبر سال ھزار ونھصد و ھفتاد و پنج (١٣۵۴/٧/٣ (در چھار متن معتبر به
زبانھای انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی در مونترال تنظیم شد.
در صورت بروز ھر نوع اختلاف، متن فرانسوی، که کنوانسیون ورشو مورخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩) ١٣٠٨/٧/٢٠ (نیز به ھمان زبان تدوین شده
است حاکم خواھد بود.
تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (امضاء شده در مونترال
در تاریخ ٢۵ سپتامبر ١٩٧۵) ١٣۵۴/٧/٣ (به منظور اصلاح کنوانسیون
یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی امضاء شده
در ورشو در تاریخ ١٢ اکتبر١٩٢٩) ١٣٠٨/٧/٢٠ (و اصلاح شده
۱۱/۱۸/۲۰۱۷ www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224 5/9
به موجب تشریفات(پروتکل) امضاء شده در لاھه
(۶/٧/١٣٣۴)١٩۵۵ سپتامبر ٢٨ تاریخ در
دولتھای امضاءکننده زیر، با اذعان به سودمندی اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی امضاء
شده در ورشو در تاریخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩) ١٣٠٨/٧/٢٠ (به گونه اصلاح شده به موجب تشریفات (پروتکل) امضاء شده در لاھه در تاریخ
٢٨ سپتامبر ١٩۵۵) ١٣٣۴/٧/۶ (به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ اصلاحات کنوانسیون
ماده١ـ کنوانسیونی که مفاد این فصل آن را اصلاح می کند، کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی
(١٣٣۴شمسی) است.
ماده٢ـ در ماده (٢ (کنوانسیون، بند (٢ (حذف و بندھای زیر جایگزین آن می گردد:
«٢ـ در حمل اقلام پستی، متصدی حمل و نقل طبق قواعد حاکم در مورد رابطه میان متصدیان حمل و نقل و ادارات پستی، تنھا نسبت
به اداره پستی ذی ربط مسؤول خواھد بود.
٣ـ به استثنای آن چه در بند (٢ (این ماده پیش بینی شد، مفاد این کنوانسیون در مورد حمل اقلام پستی اعمال نخواھد شد.»
ماده٣ـ در فصل (٢ (کنوانسیون، بخش سوم (مواد ۵ الی ١۶ (حذف و مواد زیر جایگزین آن می گردد:
«بخش سوم ـ تھیه و تنظیم سند مربوط به بار
ماده۵ ـ
(١ (در حمل بار، بارنامه ھوایی باید تحویل داده شود.
(٢ (ھر روش دیگری که سابقه ای از حمل و نقل را ثبت می کند، می تواند با رضایت فرستنده جایگزین تحویل بارنامه ھوایی شود.
چنانچه از ابزار دیگری استفاده شود، متصدی حمل و نقل باید درصورت درخواست فرستنده، رسیدی را برای بار به فرستنده تحویل
دھد که اجازه شناسایی محموله و دسترسی به اطلاعات ثبتی در سابقه ثبت شده به وسیله روش دیگر را می دھد.
(٣ (عدم امکان استفاده از دیگر روش ثبت کننده سابقه حمل و نقل در نقاط گذر (ترانزیت) و مقصد، موضوع بند(٢ (این ماده، به
متصدی حمل و نقل اجازه عدم پذیرش بار را برای حمل و نقل نمی دھد.»
ماده۶ ـ
(١ (بارنامه ھوایی باید توسط فرستنده در سه بخش اصلی تنظیم شود.
(٢ (بخش نخست باید دارای نوشته «برای متصدی حمل و نقل» باشد؛ این بخش باید توسط فرستنده امضاء شود. بخش دوم باید
دارای نوشته «برای تحویل دھنده» باشد و توسط فرستنده و متصدی حمل و نقل امضاء شود. بخش سوم باید توسط متصدی حمل و
نقل امضاء و پس از پذیرش بار به فرستنده تحویل داده شود.
(٣ (امضای متصدی حمل و نقل و فرستنده می تواند به ُ صورت اصل یا مھری باشد.
(۴ (در صورت تنظیم بارنامه ھوایی توسط متصدی حمل و نقل بنابه درخواست فرستنده، باید چنین فرض شود که این کار را از طرف
فرستنده انجام داده است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ماده٧ـ در صورت وجود بیش از یک بسته:
الف) متصدی حمل و نقل بار حق درخواست تنظیم بارنامه ھای ھوایی جداگانه را از فرستنده دارد؛
ب) فرستنده حق درخواست تحویل رسیدھای جداگانه را ھنگام استفاده از روشھای دیگر موضوع بند (٢ (ماده (۵ (از متصدی حمل و
نقل دارد.
ماده٨ ـ بارنامه ھوایی و رسید بار باید دربردارنده موارد زیر باشد:
الف) مشخصات محلھای مبدأ و مقصد
ب) چنانچه محلھای مبدأ و مقصد در داخل قلمرو یک طرف معظم متعاھد با یک یا چند محل توقف مورد توافق در داخل قلمرو کشور
دیگری باشد، مشخصات حداقل یکی از این نقاط توقف؛ و
پ) مشخصات وزن محموله
ماده٩ـ عدم رعایت مفاد مواد (۵ (الی (٨ (نباید بر وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که خود باید تابع قواعد این کنوانسیون از جمله
قواعد مربوط به میزان محدودیت مسؤولیت باشد، تأثیر بگذارد.
ماده١٠ـ
(١ (فرستنده مسؤول صحت مشخصات و اظھارات مربوط به بار است که توسط او یا از طرف او در بارنامه وارد شود یا توسط او یا از
طرف او برای متصدی حمل و نقل جھت وارد کردن در رسید بار یا وارد کردن در سابقه ثبتی به وسیله روشھای دیگر موضوع بند (٢(
ماده (۵ (تھیه و تنظیم شده است.
(٢ (فرستنده باید متصدی حمل و نقل را دربرابر کلیه صدمات وارده به او یا ھر فرد دیگری که متصدی حمل و نقل نسبت به او به علت
تخلف از مقررات، عدم صحت یا نقص مشخصات و اظھارات ارائه شده توسط فرستنده یا از طرف او مسؤول است، بیمه نماید.
(٣ (با رعایت مفاد بندھای (١ (و (٢ (این ماده، متصدی حمل و نقل باید فرستنده را در برابر کلیه صدماتی که او یا ھر فرد دیگری که
فرستنده نسبت به او مسؤول است، به علت تخلف از مقررات، عدم صحت یا نقص مشخصات و اظھارات ارائه شده توسط متصدی
حمل و نقل یا از طرف او در رسید بار یا در سابقه ثبتی به وسیله روشھای دیگر موضوع بند (٢ (ماده (۵ (متحمل شده است، بیمه
نماید.
ماده١١ـ
(١ (بارنامه ھوایی یا رسید بار، مدرک محمول بر صحت انعقاد قرارداد، پذیرش بار و شرایط حمل و نقل ذکر شده در آن است.
(٢ (کلیه اظھارات مندرج در بارنامه ھوایی یا رسید بار که مربوط به وزن، ابعاد و بسته بندی بار است و نیز اظھارات مربوط به تعداد
بستھ ھا، مدرک محمول بر صحت موارد اظھار شده است؛ اظھارات مربوط به تعداد، حجم و شرایط بار مدرکی علیه متصدی حمل و
نقل محسوب نمی شود به استثنای آنچه که در بارنامه ھوایی بوده و ذکر شده است تا توسط او و در حضور فرستنده کنترل شود یا
مربوط به شرایط ظاھری بار باشد.
ماده١٢ـ
(١ (فرستنده به تبع مسؤولیتی که به موجب قرارداد حمل و نقل در انجام کلیه تعھدات خود دارد، حق خارج کردن بار را با تخلیه آن در
فرودگاه مبدأ یا مقصد، یا با متوقف نمودن آن در مسیر سفر در ھر فرود ھواپیما یا با درخواست تحویل آن به محل مقصد یا در
مسیرسفر به شخص دیگری غیر از گیرنده اصلی یا با درخواست بازگرداندن آن به فرودگاه مبدأ دارد. فرستنده نباید از این حق تخلیه
بار به روشی استفاده نماید که به متصدی حمل و نقل یا دیگر فرستنده ھا لطمه ای وارد شود و باید ھر ھزینه ای را که به موجب
استفاده از این حق تحمیل شده است، بازپرداخت نماید.
۱۱/۱۸/۲۰۱۷ www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224 6/9
(٢ (در صورت عدم امکان انجام سفارشات فرستنده، متصدی حمل و نقل باید او را بدون درنگ مطلع سازد.
(٣ (درصورت پیروی متصدی حمل و نقل از سفارشات فرستنده جھت تخلیه بار بدون نیاز به تھیه بخشی از بارنامه ھوایی یا رسید بار
که به فرستنده تحویل داده شده است، بدون لطمه به حق وصول از جانب فرستنده، وی مسؤول ھرگونه آسیبی خواھد بود که ممکن
است پس از آن به ھر شخصی که قانوناً در مالکیت آن بخش از بارنامه ھوایی یا رسید بار است وارد گردد.
(۴ (حق اعطاء شده به فرستنده به محض آغاز حق گیرنده، طبق ماده (١٣ (ملغی می گردد. اماچنانچه گیرنده از پذیرش بار سرباز زند
ً ازحق تخلیه بار برخوردار می گردد.
یا امکان تماس با او نباشد، فرستنده مجددا
ماده١٣ـ
(١ (به استثنای زمانی که فرستنده از حق خود به موجب ماده (١٢ (استفاده کرده باشد، گیرنده مجاز است ھنگام رسیدن بار به
مقصد، از متصدی حمل و نقل تحویل بار را در قبال پرداخت ھزینه ھای تعیین شده و مطابق با شرایط حمل و نقل، درخواست نماید.
(٢ (وظیفه متصدی حمل و نقل، مطلع نمودن گیرنده به محض رسیدن بار است، مگر آنکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
(٣ (در صورت اذعان متصدی حمل و نقل به مفقود شدن بار، یا درصورت نرسیدن بار پس از سپری شدن ھفت روز از موعد رسید،
گیرنده حق استفاده از حقوقی را که به تبع قرارداد حمل و نقل حاصل می شود، علیه متصدی حمل و نقل دارد.
ماده١۴ـ فرستنده و گیرنده ھریک می توانند به ترتیب از کلیه حقوق خود به موجب مواد (١٢ (و (١٣ (با نام خود استفاده نمایند اعم
از اینکه این اقدام را به نفع خود ، یا به نفع دیگری انجام دھند، مشروط بر اینکه تعھدات وضع شده در قرارداد حمل و نقل را انجام
دھند.
ماده١۵ـ
(١ (مواد (١٢) ،(١٣ (و (١۴ (روابط گیرنده و فرستنده را با یکدیگر و ھمینطور روابط دو جانبه طرف ھای سوم را که نسبت به فرستنده یا
گیرنده ذی حق ھستند، تحت تأثیر قرار نمی دھد.
(٢ (مفاد مواد (١٢) ،(١٣ (و (١۴ ،(تنھا با قید صریح در بارنامه ھوایی یا رسید بار قابل تغییر است.
ماده١۶ـ
(١ (فرستنده باید اطلاعات و مدارکی را که ضروری می باشد، جھت انجام تشریفات گمرکی، مبادی ورودی یا پلیس گمرک، پیش از
تحویل بار به گیرنده تھیه نماید. فرستنده مسؤولیت ھرگونه خسارت وارده به دلیل فقدان، نقص یا تخلف از ھر یک از این اطلاعات یا
مدارک را نسبت به متصدی حمل و نقل دارد، مگرآنکه علت خسارت، تقصیر متصدی حمل و نقل، خدمه یا عوامل او باشد.
(٢ (متصدی حمل و نقل ھیچ تعھدی در تحقیق نسبت به صحت یا کفایت این اطلاعات یا مدارک ندارد.»
ماده۴ـ ماده (١٨ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
«ماده١٨ـ
(١ (متصدی حمل و نقل، چنانچه حادثه منجر به صدمه، حین حمل و نقل ھوایی اتفاق افتاده باشد، مسؤول خسارت وارده در اثر
تخریب یا مفقودی، یا صدمه به بار ھمراه ثبت شده می باشد.
(٢ (متصدی حمل و نقل تنھا در شرایطی که حادثه منتج به صدمه طی حمل و نقل ھوایی روی داده باشد، در برابر صدمه ای که در اثر
تخریب، مفقودی یا صدمه به بار وارد شده باشد، مسؤول است.
(٣ (در ھر حال، درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که تخریب، مفقودی یا صدمه به بار فقط از یک یا چند مورد از موارد زیر
ناشی شده است، مسؤول نخواھد بود:
الف) نقص ، کیفیت یا ایراد ذاتی آن بار
ب) بسته بندی ناقص آن بار که توسط فردی به جز متصدی حمل و نقل، خدمه یا عوامل او انجام شده باشد.
پ) اقدام به جنگ یا درگیری مسلحانه
ت) اقدام مقامات دولتی که در ارتباط با ورود، خروج یا گذر (ترانزیت) بار انجام شده باشد.
(۴ (حمل و نقل ھوایی با معنای ذکر شده در بند ھای فوق الذکر این ماده، مدت زمانی را شامل می شود که طی آن بار ھمراه یا بار
غیرھمراه، در فرودگاه یا داخل ھواپیما، یا درصورت فرود ھواپیما، خارج از فرودگاه، در ھر مکان دیگری، تحت مسؤولیت متصدی حمل و
نقل باشد.
(۵ (مدت زمان حمل ھوایی شامل حمل و نقل زمینی، دریایی یا رودخانه ای که خارج از فرودگاه انجام شود، نمی گردد. در ھر حال
چنانچه این عملیات در اجرای قرارداد حمل ھوایی با ھدف بارگیری، تحویل یا تراباری انجام شود، چنین استنباط می شود که ھر
صدمھ ای در نتیجه حادثھ ای رخ داده است که در فرآیند حمل و نقل ھوایی بوده است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.»
ماده۵ ـ ماده(٢٠ (کنوانسیون حذف شده و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
ماده٢٠ـ متصدی حمل و نقل در حمل و نقل مسافر و بار ھمراه و درمورد وارد شدن صدمه به واسطه تأخیر در حمل بار، در صورتی که
متصدی حمل و نقل اثبات کند که کلیه اقدامات لازم برای اجتناب از صدمه از جانب او، خدمه و عوامل او انجام شده یا امکان انجام
چنین اقداماتی از جانب آنھا وجود نداشته است، مسؤول نمی باشد.
ماده۶ ـ ماده (٢١ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
ماده٢١ـ
(١ (در حمل مسافر و بار ھمراه، چنانچه متصدی حمل و نقل ثابت نماید که صدمه معلول بی توجھی شخص صدمه دیده بوده و یا این
بی توجھی به صدمه کمک نموده است، دادگاه می تواند طبق مفاد قانون خود، متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسؤولیت خود
معاف نماید.
(٢ (در حمل بار، چنانچه متصدی حمل و نقل اثبات نماید که صدمه به واسطه بی توجھی یا تخلف دیگر یا ترک فعل شخص مدعی
غرامت یا شخصی که متصدی حمل و نقل نسبت به او دارای حقوقی است، وارد شده یا این عوامل به صدمه کمک نموده اند، متصدی
حمل و نقل باید کلاً یا جزئاً از مسؤولیت نسبت به شاکی تا حدی که این بی توجھی یا تخلف یا ترک فعل باعث صدمه شده یا به آن
کمک نموده است، معاف گردد.»
ماده٧ـ در ماده (٢٢ (کنوانسیون،
الف) در جزء (الف) بند (٢ ،(عبارت «و بار» حذف می گردد.
ب) پس از جزء (الف) بند (٢ ،(جزء زیر درج می گردد:
«ب) در مورد حمل بار، مسؤولیت متصدی حمل و نقل در مورد ھر کیلوگرم به مبلغ ١٧ اس.دی.آر محدود می گردد، مگر آنکه فرستنده
ھنگام تحویل بسته به متصدی حمل و نقل نسبت به تحویل آن در مقصد ارزش ویژه ای را اظھار نموده و در صورت لزوم وجه تکمیلی را
پرداخته باشد. در این صورت متصدی حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغی خواھد بود که از میزان ارزش اظھار شده بیشتر نباشد، مگر
آنکه ثابت کند که مبلغ مزبور از ارزش واقعی بار ھنگام تحویل توسط فرستنده در مقصد بیشتر است.»
۱۱/۱۸/۲۰۱۷ www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224 7/9
پ) جزء (ب) بند (٢ (به عنوان جزء (پ) بند (٢ (تعیین می گردد.
ت) پس از بند (۵ ،(بند زیر درج می گردد:
«۶ـ چنین تلقی خواھد شد که مبالغ مزبور در این ماده بر مبنای اس.دی.آر براساس اس.دی.آر تعریف شده توسط صندوق بین المللی
پول می باشد. درمورد پروندھ ھای قضائی، تبدیل مبالغ مزبور به پول رایج ملی باید بر مبنای ارزش آن پول رایج برحسب اس.دی.آر در
تاریخ حکم صورت پذیرد. ارزش پول رایج ملی طرف عظمای متعاھدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد برحسب اس.دی.آر،
طبق شیوه ارزش گذاری محاسبه می شود که عملاً توسط صندوق بین المللی پول در تاریخ حکم برای فعالیت ھا و معاملات اعمال می-
گردد. ارزش پول رایج ملی طرف عظمای متعاھدی که عضو صندوق بین المللی پول نمی باشد براساس اس.دی.آر به نحوی که آن
طرف عظمای متعاھد تعیین می نماید محاسبه خواھد شد. با این وجود کشورھایی که عضو صندوق بین المللی پول نیستند و قوانین
آنھا اعمال مفاد جزء (ب) بند (٢ (ماده (٢٢ (را مجاز نمی شمارد به ھنگام تصویب یا الحاق یا در ھر زمان پس از آن می توانند اعلام
نمایند که سقف مسؤولیت متصدی حمل و نقل در پروندھ ھای قضائی در سرزمین آنھا مبلغ (٢۵٠ (واحد پولی برای ھر کیلوگرم می-
باشد. واحد پولی مزبور برابر با شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا با عیار نھصد ھزارم است. این مبالغ را می توان به ھر پول رایج ملی
مربوط، به نزدیک ترین عدد غیر اعشاری تبدیل نمود. تبدیل این مبالغ به پول رایج ملی باید براساس قانون کشور مورد نظر صورت
گیرد.»
ماده٨ ـ ماده (٢۴ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
ماده٢۴ـ
١ـ در حمل مسافر و بار ھمراه، ھرگونه اقامه دعوا برای خسارت، بر ھر اساسی که باشد، می تواند بدون خدشه به این موضوع که
چه کسانی حق اقامه دعوا دارند و حقوق مربوط به آنھا چیست، تنھا تابع شرایط و حدود مقرر در این کنوانسیون باشد.
٢ـ در حمل بار، ھرگونه اقامه دعوا برای خسارت بر ھر اساسی که باشد اعم از اینکه به موجب این کنوانسیون یا طی قرارداد یا
مسؤولیت مدنی یا غیره صورت گرفته باشد، می تواند بدون خدشه به این موضوع که چه کسانی حق اقامه دعوا دارند و حقوق مربوط
به آنھا چیست، تنھا تابع شرایط و حدود مقرر در این کنوانسیون باشد. حدود مسؤولیت مزبور، بیشترین حد می باشد و شرایط موجد
مسؤولیت ھر چه باشد نمی تواند موجب فراتر رفتن آن شود.»
ماده٩ـ ماده (٢۵ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
«ماده٢۵ـ در حمل مسافر و بار ھمراه ، اگر ثابت شود که صدمه در اثر فعل یا ترک فعل متصدی حمل و نقل، خدمه یا عوامل او بوده
است که با ھدف وارد آوردن صدمه یا براثر بی دقتی و با علم به اینکه احتمالاً منجر به این صدمه خواھد شد، انجام شده است،
مشروط بر آن که در صورت فعل یا ترک فعل مزبور خدمه یا عامل، ھمچنین ثابت شود که او در چھارچوب کاری خود عمل نموده است
حدود مسؤولیت موضوع ماده (٢٢ (نباید اعمال گردد. »
ماده١٠ـ در ماده (٢۵ـ الف) کنوانسیون ، بند (٣ (حذف و بند زیر جایگزین آن می گردد:
٣ـ در صورتی که در حمل و نقل مسافر و بار ھمراه ، ثابت شود که صدمه در اثر فعل یا ترک فعل خدمه یا عامل و با ھدف وارد آوردن
صدمه یا براثر بی دقتی و با علم به اینکه احتمالاً منجر به این صدمه خواھد شد انجام شده است، مفاد بند (١ (و (٢ (این ماده نباید
اعمال گردد.»
ماده١١ـ پس از ماده (٣٠ (کنوانسیون ، ماده زیر درج می گردد:
«ماده٣٠ـ الف ـ ھیچ چیز در این کنوانسیون خدشه ای به موضوع داشتن یا نداشتن حق شخص مسؤول خسارت، طبق این
کنوانسیون، برای اقامه دعوا علیه شخص دیگری وارد نمی نماید.»
ماده١٢ـ ماده (٣٣ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
«ماده٣٣ـ به استثنای آنچه در بند (٣ (ماده (۵ (پیش بینی شده است، ھیچ چیز در این کنوانسیون نباید مانع متصدی حمل و نقل
برای انعقاد ھر قرارداد حمل و نقل یا تنظیم مقرراتی شود که با مفاد این کنوانسیون در تضاد نیستند.»
ماده١٣ـ ماده (٣۴ (کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:
«ماده٣۴ـ مفاد ماده (٣ (تا پایان ماده (٨ (مربوط به اسناد حمل، نباید در صورت انجام حمل و نقل در شرایط فوق العاده و خارج از
چھارچوب معمول حرفه متصدی حمل و نقل ھوایی، اعمال گردد.»
فصل دوم ـ حیطه شمول کنوانسیون اصلاح شده
ماده١۴ـ کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب این تشریفات (پروتکل) در
مورد حمل و نقل بین المللی به گونه تعریف شده در ماده (١ (این کنوانسیون اعمال می گردد مشروط بر آنکه محل مبدأ و مقصد موضوع
ماده مذکور یا در سرزمین دو طرف این تشریفات (پروتکل) یا در سرزمین یک طرف این تشریفات (پروتکل) با محل توقف مورد توافق در
سرزمین کشوری دیگر واقع شده باشد.
فصل سوم ـ مقررات نھائی
ماده١۵ـ بین طرفھای این تشریفات (پروتکل)، کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی)
و این تشریفات (پروتکل) باید با ھم به عنوان سندی واحد خوانده و تفسیر شوند و به عنوان کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در
لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴
شمسی) شناخته شوند.
ماده١۶ـ این تشریفات (پروتکل) تا زمان لازم الاجراء شدن طبق مفاد ماده(١٨ ،(برای امضای ھر کشوری مفتوح خواھد بود.
ماده١٧ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب کشورھای امضاءکننده خواھد بود.
٢ـ تصویب این تشریفات (پروتکل) از جانب ھر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو نمی باشد یا ھر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو
به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون به گونه اصلاح شده در
لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی)
خواھد بود.
٣ـ اسناد تصویب باید نزد دولت جمھوری خلق لھستان تودیع گردد.
ماده١٨ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) به محض این که سی کشور امضاءکننده، اسناد تصویب خود را تودیع نمایند، در نودمین روز پس از تودیع
سی اُمین سند تصویب میان کشورھای مزبور لازم الاجراء می گردد. پس از آن این تشریفات (پروتکل) برای ھر کشوری که آن را تصویب
کند در نودمین روز پس از تودیع اسناد تصویب توسط آن لازم الاجراء خواھد شد.
٢ـ این تشریفات (پروتکل) به محض لازم الاجراء شدن باید توسط جمھوری خلق لھستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.
۱۱/۱۸/۲۰۱۷ www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224
http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5224 8/9
ماده١٩ـ
١ـ این تشریفات (پروتکل) پس از لازم الاجراء شدن باید برای الحاق کشورھای غیر امضاءکننده، مفتوح باشد.
٢ـ الحاق به این تشریفات (پروتکل) از جانب ھر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو نمی باشد یا ھر کشوری که طرف کنوانسیون
ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون ورشو به گونه
اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (مونترال مورخ ١٩٧۵
میلادی (١٣۵۴ شمسی) می باشد.
٣ـ الحاق باید با تودیع سند الحاق به دولت جمھوری خلق لھستان انجام پذیرد و در نودمین روز پس از تودیع، نافذ می گردد.
ماده٢٠ـ
١ـ ھر طرف این تشریفات (پروتکل) می تواند با ارسال اطلاعیھ ای به دولت جمھوری خلق لھستان عضویت خود در این تشریفات
(پروتکل) را فسخ نماید.
٢ـ فسخ عضویت، شش ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دولت جمھوری خلق لھستان نافذ می گردد.
٣ـ میان طرفھای این تشریفات (پروتکل)، فسخ عضویت در کنوانسیون ورشو طبق ماده (٣٩ (آن یا فسخ عضویت در تشریفات (پروتکل)
لاھه طبق ماده (٢۴ (آن به ھیچ وجه به منزله فسخ عضویت درکنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی
(١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی) تلقی نخواھد شد.
ماده٢١ـ
١ـ فقط قیود تحدید تعھد زیر را می توان در مورد این تشریفات (پروتکل) درنظر گرفت:
الف) ھر کشوری می تواند در ھر زمان طی اطلاعیھ ای به دولت جمھوری خلق لھستان اعلام نماید که کنوانسیون ورشو به گونه
اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (مونترال مورخ ١٩٧۵
میلادی (١٣۵۴ شمسی) در مورد حمل و نقل اشخاص، بار ھمراه و بار غیرھمراه مقامات نظامی در ھواپیمایی که در آن کشور به ثبت
رسیده است و کل ظرفیت آن توسط آن مقامات یا از طرف آنھا محفوظ نگھداشته شده است، قابل اجراء نمی باشد؛ و
ب) ھر کشوری می تواند در زمان تصویب یا الحاق به تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٣ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴
شمسی)، یا در ھر زمانی پس از آن، اعلام نماید تا جایی که کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی
(١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی)، به حمل مسافر و
بار ھمراه مربوط می گردد، نسبت به مفاد آنھا مقید نمی باشد. چنین اعلامیھ ای نود روز پس از تاریخ وصول اعلامیه توسط دولت
جمھوری خلق لھستان نافذ خواھد شد.
٢ـ ھر کشوری که طبق بند قبل قید تحدید تعھدی را در نظر گرفته است، می تواند در ھر زمان از قید تحدید تعھد مزبور با ارسال
اطلاعیھ ای به دولت جمھوری خلق لھستان، انصراف دھد.
ماده٢٢ـ دولت جمھوری خلق لھستان باید بلافاصله تاریخ ھر یک از امضاءھا، تاریخ تودیع ھر سند تصویب یا الحاق، تاریخ لازم الاجراء
شدن این تشریفات (پروتکل) و دیگر اطلاعات مربوط را به اطلاع تمام کشورھای طرف کنوانسیون ورشو یا کنوانسیون اصلاح شده
مزبور و کلیه کشورھای امضاءکننده یا ملحق شونده به این تشریفات (پروتکل) و نیز سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری برساند.
ماده٢٣ـ میان طرفھای این تشریفات (پروتکل) که طرفھای کنوانسیون نیز می باشند، متمم کنوانسیون ورشو در مورد یکسان کردن
برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل ھوایی بین المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام گردیده
است و در تاریخ ١٨ سپتامبر ١٩۶١) ١٣۴٠/۶/٢٧ (در گوادالاخارا به امضاء رسیده است (که از این پس «کنوانسیون گوادالاخارا» نامیده
خواھد شد) در مواردی که حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (١ (کنوانسیون گوادالاخارا در این تشریفات (پروتکل) مورد
حکم قرار گرفته باشد، ھرگونه ارجاع به «کنوانسیون ورشو» در کنوانسیون گوادالاخارا شامل ارجاع به کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح
شده در لاھه در سال ١٩۵۵ میلادی (١٣٣۴ شمسی) و به موجب تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (۴ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی
(١٣۵۴ شمسی) خواھد بود.
ماده٢۴ـ در صورتی که دو یا چند کشور، ھم طرف این تشریفات (پروتکل) و ھم طرف تشریفات (پروتکل) گواتمالاسیتی مورخ ١٩٧١
میلادی (١٣۵٠ شمسی)، یا طرف تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٣ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی) باشند، قواعد
زیر میان آنھا اعمال می گردد:
الف) مفاد ناشی از نظام تأسیس شده به موجب این تشریفات (پروتکل)، درخصوص بار و اقلام پستی، بر مفاد ناشی از نظام تأسیس
شده به موجب تشریفات (پروتکل) گواتمالاسیتی مورخ ١٩٧١ میلادی (١٣۵٠ شمسی) یا تشریفات (پروتکل) الحاقی شماره (٣(
مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی) حاکم خواھد بود.
ب) مفاد ناشی از نظام تأسیس شده به موجب تشریفات (پروتکل) گواتمالاسیتی مورخ ١٩٧١ میلادی (١٣۵٠ شمسی) یا تشریفات
(پروتکل) الحاقی شماره (٣ (مونترال مورخ ١٩٧۵ میلادی (١٣۵۴ شمسی) در خصوص مسافر و بار ھمراه، بر مفاد ناشی از نظام
تأسیس شده به موجب این تشریفات (پروتکل) حاکم خواھد بود.
ماده٢۵ـ این تشریفات (پروتکل) برای امضاء تا اول ژانویه ١٩٧۶) ١٣۵۵/١٠/١١ (در مقر سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری و پس از
آن تا زمان لازم الاجراء شدن طبق ماده (٢٨ ،(در وزارت امور خارجه جمھوری خلق لھستان مفتوح خواھد ماند. سازمان بین المللی
ھواپیمایی کشوری باید دولت جمھوری خلق لھستان را از ھر یک از موارد امضاء و تاریخ مربوط به آن در طی زمانی که تشریفات
(پروتکل) برای امضاء در مقر سازمان بین المللی ھواپیمایی کشوری مفتوح می باشد فوری آگاه نماید.
برای گواھی مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختیار زیر که به طور مقتضی مجاز میباشند این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودھ اند.
این تشریفات (پروتکل) در بیست و پنجمین روز از ماه سپتامبر سال ھزار ونھصد و ھفتاد و پنج (١٣۵۴/٧/٣ (در چھار متن معتبر به
زبانھای انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی در مونترال تنظیم شد.
در صورت بروز ھر نوع اختلاف، متن فرانسوی، که کنوانسیون ورشو مورخ ١٢ اکتبر ١٩٢٩) ١٣٠٨/٧/٢٠ (نیز به ھمان زبان تدوین شده
است حاکم خواھد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل)ھای اصلاحی (١) ،(٢ (و (۴ (کنوانسیون ورشو و
اصلاحی آن در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ بیست و چھارم تیرماه یکھزار و سیصد و نود و چھار مجلس شورای اسلامی تصویب
شد و در تاریخ ١٣٩۴/۵/١۴ به تأیید شورای نگھبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

این نوشته در معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.