قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهی ایمن مصوب سال یکهزار و نهصد و هفتاد و دو میلادی برابر با سال یکهزار و سیصد و پنجاه و یک هجری شمسی ، مشتمل بر یک مقدمه و (۱۶ (ماده و دو ضمیمه به شرح پیوست ، ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید. رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹ (قانون اساسی در بخش ارجاع به داوری الزامی است. بسم االله الرحمن الرحیم کنوانسیون بینالمللی کانتینرهای ایمن مصوب ۱۹۷۲ میلادی (هجری شمسی) مقدمه اعضاء : با درک نیاز به حفظ ایمنی کامل جان افراد در هنگام کار ، رویهم چینی و حمل و نقل کانتینرها ، با توجه به نیاز به تسهیل حمل و نقل بینالمللی کانتینری ، با تشخیص مزایای رسمیکردن الزامات ایمنی مشترک بینالمللی در این زمینه ، با توجه به این که این مهم با انعقاد یک کنوانسیون به بهترین وجهی حاصل میگردد، تصمیم به رسمی نمودن الزامات ساختاری برای تضمین ایمنی در کار ، رویهم چینی و حمل و نقل کانتینرها در روند فعالیتهای معمول گرفته و در این راستا به شرح زیر توافق نمودهاند : ماده ۱ـ تعهد کلی به موجب این کنوانسیون : اعضاء تعهد مینمایند مفاد این کنوانسیون و ضمایم آن را که بخش جداییناپذیر از این کنوانسیون را تشکیل میدهند ، اجراء نمایند. ماده ۲ـ تعریف : از نظر این کنوانسیون ، مگر این که به گونه دیگری تصریح شده باشد :

۱ـ « کانتینر « یعنی رکنی از تجهیزات حمل و نقل که دارای ویژگیهای زیر باشد : الف ـ ثابت و پایدار و در نتیجه به اندازه کافی محکم که مناسب کاربرد مداوم باشد ، ب ـ دارای طراحی ویژه برای تسهیل حمل و نقل کالا از طریق یک نوع یا انواع حمل و نقل بدون بارگیری مجدد میان راهی باشد ؛ پ ـ دارابودن طراحی که با پیشبینی بستهایی در گوشهها باعث محفوظ و محکم نگاهداشتن و / یا حمل و نقل آسان میگردد ؛ ت ـ دارای اندازهای که فضای محصور به وسیله (۴ (گوشه پایینی بیرونی به یکی از دو ترتیب زیر باشد : ۱ـ دست کم (۱۴ (مترمربع (۱۵۰ فوت مربع )؛ یا ۲ـ دست کم (۷ (مترمربع (۷۵ فوت مربع ) چنانچه بستهای گوشهای بالایی بر روی آن نصب شده باشند. اصطلاح کانتینر شامل هیچیک از وسایل نقلیه یا بستهبندی نمیگردد ، با این وجود زمانی که کانتینرها روی شاسی حمل شوند آنها را شامل میشود. ۲ـ « بستههای گوشهای » یعنی آرایش و ترتیبی از روزنهها و سطوح در بالا و / یا پایین کانتینر جهت حمل و نقل ، رویهم چینی و یا محکم و محفوظ نگاهداشتن آن . ۳ـ « دستگاه اجرایی » یعنی دولت یک عضو که تحت اختیار و صلاحیت آن ، کانتینرها تأیید میگردند. ۴ـ « تأیید شده » یعنی تأیید شده بوسیله دستگاه اجرایی . ۵ـ « تأیید » یعنی تصمیم دستگاه اجرایی مبنی بر این که نوع ط طرح یا کانتینر در چارچوب شرایط این کنوانسیون ایمن و بیخطر باشد. ۶ـ « حمل و نقل بینالمللی » یعنی حمل و نقل میان نقاط مبدأ و مقصد که در قلمرو دو کشور که این کنوانسیون در مورد دست کم یکی از آنها اعمال میشود ، قرار گرفته است. این کنوانسیون همچنین زمانی که بخشی از عملیات حمل و نقل میان دو کشوری انجام شود که در قلمرو یکی از آنها این کنوانسیون اعمال میشود ، اجراء میگردد. ۷ـ « محموله یعنی هرگونه کالا ، اجناس ، مالالتجاره و اقلامی از هر نوع که در کانتینرها حمل میشوند. ۸ ـ « کانتینر جدید » به معنای کانتینری است که ساخت آن در تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون یا پس از آن آغاز شده باشد. ۹ـ « کانتینر موجود » به معنای کانتینری است که کانتینر جدید نباشد. ۱۰ـ « مالک » عبارت است از مالک به گونه مقرر در حقوق داخلی عضو یا مستأجر یا امین ، چنانچه توافق میان طرفها مقرر نماید که مالک به اعمال مسئولت خویش برای نگهداری و بازدید و بازرسی کانتینر توسط چنین مستأجر یا امینی بپردازد. ۱۱ـ « نوع کانتینر » به معنای نوع طرح تأییدی از سوی دستگاه اجرایی میباشد. ۱۲ـ « کانتینر از مجموعه یا نوع طرح » به معنای هرگونه کانتینر ساخته شده بر طبق نوع طرح تأیید شده میباشد. ۱۳ـ « نمونه اولیه » به معنای کانتینری است که نماینده کانتینرهایی است که در مجموعه نوع طرح ساخته شده یا قرار است ساخته شوند. ۱۴ـ « حداکثر میزان یا وزن ناخالص مفید و مؤثر یا R عبارت است از حداکثر وزن مجاز کانتینر همراه با محموله آن . ۱۵ـ « وزن خود کانتینر » به معنای وزن کانتینر خالی همراه با تجهیزات فرعی ثابت شده بر روی آن میباشد. ۱۶ـ « حداکثر بار مجاز یا P « عبارت است از تفاوت میان حداکثر میزان یا وزن ناخالص مفید و مؤثر و وزن خود کانتینر . ماده ۳ـ کاربرد : ۱ـ این کنوانسیون در مورد کانتینرهای جدید و موجود مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی به استثنای کانتینرهایی که برای حمل و نقل هوایی به گونه خاصی طراحی شدهاند ، اعمال میشود. ۲ـ هر کانتینر جدید باید طبق مفاد مربوط به آزمایش نوع یا آزمایش خاص و مستقل به گونهای که در ضمیمه (۱ ( درج گردیده ، تأیید شود. ۳ـ هرکانتینر موجود باید طبق مفاد مربوط به تأیید کانتینرهای موجود که در زمینه (۱ (بیان شده است ، ظرف پنج سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون تأیید شو. ماده ۴ـ آزمایش ، بازرسی ، تأیید و نگهداری : ۱ـ برای اجرای مفاد ضمیمه (۱ (هر دستگاه اجرایی باید رویه مؤثری را برای آزمایش ، بازرسی و تأیید کانتینرها طبق معیارهای موجود در ین کنوانسیون ایجاد نماید . با این توضیح که دستگاه اجرایی میتواند انجام چنین آزمایش ، بازرسی و تأیید را به سازمانهایی که بطور مقتضی از سوی آن مجاز شدهاند، واگذار نماید. ۲ـ دستگاه اجرایی که آزمایش ، بازرسی و تأیید را به یک سازمان میسپارد باید دبیرکل سازمان مشورتی دریایی یا بینالدولی ( که از این پس به آن « سازمان » اطلاق میشود ) را برای اطلاعدادن به اعضاء آگاه نماید. ۳ـ درخواست تأیید ممکن است به دستگاه اجرایی هر عضوی داده شود. ۴ـ هر کانتینری باید طبق مفاد ضمیمه (۱ (در وضعیتی ایمن نگهداشته شود. ۵ـ چنانچه یک کانتینر تأیید شده واقعاً مطابق با الزامات ضمایم (۱ (و (۲ (نباشد دستگاه اجرایی ذیربط باید اقدامات ضروری را برای تطبیق کانتینر با چنین الزاماتی اتخاذ نموده یا تأیید را پس بگیرد. ماده ۵ ـ پذیرش تأیید : ۱ـ تأیید اعطا شده به موجب اختیار یک عضو تحت شرایط این کنوانسیون باید توسط اعضای دیگر برای تمام اهداف موضوع این کنوانسیون پذیرفته شود. اعضای دیگر باید این تأیید را همانند تأیید صادر شده از جانب خود معتبر و نافذ بدانند. ۲ـ یک عضو نباید هیچگونه الزامات ایمنی ساختاری یا آزمایشهای دیگری را در مورد کانتینرهای مشمول این کنوانسیون وضع نماید ، با این توضیح که هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع کاربرد مفاد مقررات یا قانون داخلی یا موافقتنامههای بینالمللی نمیگردد که برای کانتینرهایی که بطور خاص جهت حمل و نقل کالاهای خطرناک طراحی شدهاند ، یا برای ویژگیهای منحصر به فرد کانتینرهای حامل مایعات فله یا برای کانتینرهایی کهبه صورت هوایی حمل میشوند الزامات ایمنی ساختاری یا آزمایشهای اضافی را تجویز میکند. اصطلاح « کالاهای خطرناک » همان معنایی را خواهد داشت که موافقتنامههای بینالمللی برای آن تعیین کردهاند. ماده ۶ ـ کنترل : ۱ـ هر کانتینری که به موجب ماده (۳ (به تأیید رسیده است مشمول کنترل در قلمرو اعضاء بوسیله مأموران آنها که به طور مقتضی مجاز شدهاند، خواهد شد. این کنترل باید محدود به تشخیص این امر گردد که کانتینر دارای پلاک تأیید ایمنی معتبر به گونهای است که بوسیله این کنوانسیون مقرر شده ، مگر اینکه ادله واضحی بر این باور موجود باشد که وضعیت کانتینر به گونهای است که تهدید آشکاری برای ایمنی به حساب میآید . در چنین موردی ، مأمور مجری کنترل باید فقط تا جایی که ممکن است ضرورت داشته باشد برای اطمینان از اینکه کانتینر پیش از ادامه سرویسدهی به وضعیت ایمنی برگشته به انجام کنترل بپردازد. ۲ـ درصورت ناامن جلوهکردن کانتینر به علت نقصی که ممکن است در هنگام تأیید کانتینر در آن وجود داشته ، دستگاه اجرایی مسئول تأیید باید توسط عضوی که نقص را پیدا کرده است، آگاه گردد. ماده ۷ـ امضاء تنفیذ ، پذیرش ، تصویب و الحاق : ۱ـ این کنوانسیون تا تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۷۳ میلادی (۲۵/۱۰/۱۳۵۱ هجری شمسی ) برای امضاء در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و پس از آن از تاریخ ۱ فوریه ۱۹۷۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۳ میلادی (از ۱۲/۱۰/۱۳۵۱ تا ۱۰/۱۰/۱۳۵۲ هجری شمسی ) در مقر سازمان در لندن توسط تممامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا اعضای هریک از آژانسهای تخصصی یا آژانس بینالمللی انرژی اتمی یا اعضای اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری و توسط هر کشور دیگری که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده است تا عضو این کنوانسیون شود ف باز خواهد ماند. ۲ـ این کنوانسیون منوط به تنفیذ ، پذیرش یا تصویب بوسیله کشورهای امضاءکننده آن است. ۳ـ این کنوانسیون برای الحاق هر کشور موضوع بند (۱ (باز خواهد ماند. ۴ـ اسناد تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق باید به دبیرکل سازمان ( که از این پس « دبیرکل » به آن اطلاق میشود ) سپرده شوند. ماده ۸ـ لازمالاجرا شدن : ۱ـ این کنوانسیون دوازده ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق لازمالاجرا خواهد شد. ۲ـ این کنوانسیون در مورد هر کشوری که پس از سپردن دهمین سند تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق ، این کنوانسیون را تنفیذ ، پذیرش یا تصویب میکند یا به آن ملحق میشود (۱۲ (ماه پس از تاریخ سپردن سند تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق آن کشور ، لازمالاجرا خواهد شد. ۳ـ هر کشوری که پس از لازمالاجرا شدن یک اصلاحیه بدون بیان قصد متفاوتی توسط آن کشور عضو این کنوانسیون میشود : الف ـ به عنوان عضو کنوانسیون اصلاح شده تلقی خواهد شد. ب ـ در ارتباط با هر عضو کنوانسیون که متعهد به اصلاحیه نمیباشد به عنوان عضو کنوانسیون اصلاح نشده تلقی خواهد شد. ماده ۹ـ رویه اصلاح هر بخش یا بخشهای این کنوانسیون : ۱ـ این کنوانسیون میتواند با پیشنهاد یک عضو از طریق هریک از رویههای مشخص شده در این ماده اصلاح شود. ۲ـ اصلاح پس از رسیدگی در سازمان : الف ـ به محض درخواست یک عضو هرگونه اصلاحیه پیشنهادی آن عضو در این مورد این کنوانسیون در سازمان رسیدگی خواهد شد. چنانچه اصلاحیه مزبور به تصویب اکثریت دو سوم حاضران و رأیدهندگان در کمیته ایمنی دریانوردی سازمان ، که از تمامی اعضاء برای حضور و رأیدادن در آن دعوت خواهد شد ، برسد دست کم (۶ (ماه پیش از رسیدگی به آن در مجمع سازمان و کلیه اعضاء به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رسید، هر عضوی که سازمان نباشد۲ حق حضور و رأی را در هنگام بررسی اصلاحیه توسط مجمع خواهد داشت. ب ـ درصورت تصویب اصلاحیه به وسیله اکثریت دو سوم حاضران و رأیدهندگان در مجمع و درصورتی که این اکثریت شامل اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رأیدهنده باشد، اصلاحیه توسط دبیرکل برای پذیرش تمامی اعضاء به آنها اطلاع داده خواهد شد. پ ـ چنین اصلاحیهای (۱۲ (ماه پس از تاریخ پذیرفته شدن آن توسط دو سوم اعضاء لازمالاجرا خواهد گردید. این اصلاحیه در رابطه با تمامی اعضاء لازمالاجرا خواهد بود. مگر آنهایی که پیش از لازمالاجرا شدن اصلاحیه ، اعلامیهای را مبنی بر نپذیرفتن اصلاحیه ارائه دهند. ۳ـ اصلاح به وسیله اجلاس : به محض درخواست یک عضو که دست کم یک سوم اعضاء با آن موافقت کرده باشند اجلاسی با دعوت از کشورهای موضوع ماده (۷ (توسط دبیرکل تشکیل خواهد گردید. ماده ۱۰ـ رویه ویژه برای اصلاح ضمیمهها : ۱ـ هرگونه اصلاح ضمیمهها که توسط عضوی پیشنهاد میشود در سازمان به درخواست آن عضو رسیدگی خواهد شد. ۲ـ چنانچه این اصلاحات به تصویب اکثریت دو سوم حاضران و رأیدهندگان در کمیته ایمنی دریانوردی سازمان ـ که از تمامی اعضاء برای حضور و رأیگیری در آن دعوت خواهد شد ـ برسد و اگر این اکثریت شامل اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رأیدهنده باشد، چنین اصلاحیهای به وسیله دبیرکل به تمامی اعضاء جهت پذیرش آنها اطلاع داده خواهد شد. ۳ـ چنین اصلاحیهای در تاریخ تعیین شده از سوی کمیته ایمنی دریانوردی در زمان تصویب آن ، لازمالاجرا خواهد شد مگر اینکه تا تاریخ مقدمتر تعیین شده توسط کمیته در همان زمان ، یک پنجم اعضاء یا پنج عضو، هرکدام که تعداد کمتری داشته باشد، دبیرکل را از مخالفت خویش با اصلاحیه آگاه نمایند. تعیین تاریخهای موضوع این بند توسط کمیته ایمنی دریانوردی بوسیله اکثریت دوسوم حاضران و رأیدهندگان که شامل اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رأیدهنده میباشد ، صورت خواهد گرفت . ۴ـ هر اصلاحیه در زمان لازمالاجرا شدن در مورد تمامی اعضایی که با اصلاحیه مخالفت نکردهاند، جایگزین مفاد قبلی که اصلاحیه به آنها اشاره میکند شده و مفاد مزبور را لغو خواهد کرد. مخالفت یک عضو برای دیگر اعضاء جهت پذیرش کانتینرهایی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال میشود، الزامآور نخواهد بود. ۵ـ دبیرکل تمامی اعضاء و اعضای سازمان را از هر درخواست و مکاتبه به موجب این ماده و تاریخ لازمالاجراء شدن هر اصلاحیهای آگاه خواهد کرد. ۶ـ درصورتی که اصلاحیه پیشنهادی ضمیمهها درکمیته امینی دریانوردی مورد بررسی قرار گرفته ولی تصویب نشدهباشد هر عضو میتواند درخواست برگزاری اجلاسی را نماید که کشورهای موضوع ماده (۷ (به آن دعوت خواهند شد . اجلاس مزبور به محض دریافت اطلاعات توافق دست کم یک سوم اعضای دیگر توسط دبیرکل برای رسیدگی به اصلاحات ضمیمهها تشکیل خواهد شد. ماده ۱۱ـ انصراف : ۱ـ هر عضو میتواند با سپردن سندی به دبیرکل از این کنوانسیون اعلام انصراف نماید. انصراف یک سال پس از تاریخ سپردن سند به دبیرکل نافذ خواهد شد. ۲ـ عضوی که مخالفت خود را با اصلاحیه ضمیمهها اطلاع داده است ، میتواند از این کنوانسیون انصراف نماید و انصراف مزبور در تاریخ لازمالاجراء شدن اصلاحیهای نافذ خواهد شد. ماده ۱۲ ـ فسخ : چنانچه تعداد اعضاء برای هر دوره زمانی (۱۲ (ماه پیدرپی کمتر از پنج عضو باشد،این کنوانسیون فسخ خواهد شد. ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات : ۱ـ هرگونه اختلاف میان دو عضو یا بیشتر در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که به وسیله مذاکره یا از راههای دیگر حل اختلاف رفع شدنی نباشد ، به درخواست یکی از آنها به دیوان داوری که به شرح زیر تشکیل میشود ارجاع خواهد شد. هر طرف دعوا ، داوری را انتخاب خواهد کرد و این دو داور، داور سومی را انتخاب خواهند کرد که رئیس دیوان خواهد بود. چنانچه سه ماه پس از دریافت درخواست ، یکی از طرفها داور را انتخاب نکند یا اگر داوران در انتخاب رئیس کوتاهی کنند، هریک از طرفها میتوانند از دبیرکل تقاضای انتصاب داور یا رئیس دیوان داوری را بنمایند. ۲ـ حکم دیوان داوری که به موجب مفاد بند (۱ (صادر شده است ، برای طرفهای دعوا لازم الرعایه خواهد بود. ۳ـ دیوانداوری قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد نمود. ۴ـ تصمیمات دیوان داوری هم نسبت به رویهها و محل گردهمایی خود و هم نسبت به هرگونه اختلاف مطرح نزد آن با رأی اکثریت گرفته خواهد شد. ۵ـ هرگونه اختلافی که ممکن است میان طرفهای دعوا در زمینه تفسیر و اجرای حکم ایجاد شود ، میتواند توسط هریک از طرفها برای قضاوت به دیوان داوری که حکم را صادر نموده است ، ارجاع شود. ماده ۱۴ـ حق شرط : ۱ـ حق شرط نسبت به این کنوانسیون مجاز است مگر در مورد مقررات مواد (۱ (تا (۶) ، (۱۳ ، (این ماده و ضمیمهها مشروط بر اینکه این حق شرطها به صورت کتبی اعلام شده باشد و اگر پیش از سپردن سند تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق اعلام شده در آن سند تأیید شده باشد، دبیرکل چنین حق شرطهایی را به اطلاع تمامی کشورهای موضوع ماده (۷ (خواهد رساند. ۲ـ هر حق شرط در نظر گرفته شده طبق بند (۱ (ک الف ـ مفاد این کنوانسیون را که حق شرط به آن مربوط میشود در حد حق شرط برای عضوی که حق شرط را درنظر گرفته اصلاح و تعدیل میکند. ب ـ آن مفاد را در هان حد برای اعضای دیگر در ارتباطات آنها با عضوی که حق شرط را وارد نموده است ، اصلاح و تعدیل میکند. ۳ـ هر عضوی که حق شرطی را به موجب بند (۱ (تدوین نموده است میتواند در هر زمان با دادن اطلاعیهای به دبیرکل از آن انصراف نماید. ماده ۱۵ـ علاوه بر اطلاعیهها و مکاتبات پیشبینی شده در مواد (۹) ، (۱۰ (و (۱۴ ، (دبیرکل تمامی کشورهای موضوع ماده (۷ (را از موارد زیر نیز آگاه خواهد نمود : الف ـ امضاها ، تنفیذها ، پذیرشها ، تصویبها و الحاقها به موجب ماده (۷ (؛ ب ـ تاریخهای لازمالاجرا شدن این کنوانسیون طبق ماده (۸ (؛ پ ـ تاریخ لازمالاجرا شدن اصلاحات این کنوانسیون طبق مواد (۹ (و (۱۰ (؛ ت ـ انصرافها به موجب ماده (۱۱ (؛ و ث ـ فسخ این کنوانسیون به موجب ماده (۱۲۹ . ماده ۱۶ـ متون معتبر : نسخه اصلی این کنوانسیون که متن آن به زبانهای چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی همگی موثق و معتبرند ، به دبیرکل سپرده خواهد شد تا نسخههای گواهی شده برابر با اصل را به تمامی کشورهای موضوع ماده (۷ ( ارسال نماید. در گواهی مراتب فوق ، نمایندگان تامالاختیار امضاءکننده زیر که از جانب دولتهای متبوع خود به نحو مقتضی بدین منظور مجاز شدهاند این کنوانسیون را امضاء کردهاند. تنظیم شده در ژنو ، به تاریخ دوم سپتامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و دو میلادی (۱۱/۶/۱۳۵۱ هجری شمسی ) . ضمیمه ۱ مقررات آزمایش ، بازرسی ، تأیید و نگهداری کانتینرها فصل ۱ـ مقررات مشترک برای تمامی نظامهای تأیید ماده ۱ـ پلاک تأیید ایمنی ۱ـ الف ـ پلاک تدیید ایمنی طبق ویژگیهای مقرر در پیوست این ضمیمه باید بطور دائمی به هر کانتینر تأیید شده در محل کاملاً در معرض دید ، مجاور هرگونه پلاک تأیید دیگری که برای مقاصد رسمی و اداری صادر گردیده است ، درجایی که به راحتی آسیب نبیند ، الصاق شود. ب ـ روی هر کانتینر ، تمامی علامتگذاری مربوط به حداکثر وزن خالص باید طبق اطلاعاتمربوط به حداکثر وزن ناخالص بر روی پلاک تأیید ایمنی باشد. پ ـ مالک کانتینرها باید پلاک تأیید ایمنی روز کانتینر را بردارد اگر : ۱ـ کانتینر به گونهای تغییر داده شده باشد که تأیید اولیه و اطلاعات مندرج بر روی پلاک تدیید ایمنی را باطل نماید ؛ یا ۲ـ کانتینر از سرویس و ارائه خدمات خارج شده و طبق کنوانسیون نگهداری نشده باشد ؛ یا ۳ـ تأیید بوسیله دستگاه اجرایی پس گرفته شده باشد ؛ ۲ـ الف ـ پلاک باید اطلاعات زیر را دست کم به زبان انگلیسی یا فرانسوی در بر داشته باشد. « تأیید ایمنی CSC « کشور صادرکننده تأیید و مرجع تأیید ، تاریخ ( ماه و سال ) ساخت، شماره شناسایی سازنده کانتینر یا در مورد کانتینرهای موجودی که این شماره در مورد آنها ناشناخته است ، شماره اختصاصیافته از سوی دستگاه اجرایی ، حداکثر وزن ناخالص مفید و مؤثر ( کیلوگرم و پاوند ) ، وزن مجاز رویهم چینی برای ۱/g8 ) کیلوگرم و پاوند ) ، مقدار بار مربوط به ازمایش فشار عرضی ( کیلوگرم و پاوند ) . ب ـ در روی پلاک باید یک جای خالی برای درج مقادیر ( عوامل ) استحکام دیواره انتهایی و / یا جانبی طبق بند (۳ ( این ماده و ضمیمه (۲ ، (ازمایشهای (۶ (و (۷ (درنظر گرفته شود. همچنین یک جای خالی در روز پلاک برای درج تاریخهای ( ماه و سال ) بازدید و بازرسی اول و بعدی مربوط به نگهداری باید درنظر گرفته شود. ۳ـ درصورتی که دستگاه اجرای ، کنتینری را مطابق با الزامات این کنوانسیون در مورد ایمنی بداند و اگر برای چنین کانینری ، مقادیر ( عوامل ) استحکام دیواره انتهایی و / یا جانبی ، بیشتر یا کمتر از مقادیر قید شده در ضمیمه (۲ ( درنظر گرفته شده باشد، این مقادیر باید بر روی پلاک تأیید ایمنی نشان داده شوند. ۴ـ وجود پلاک تأیید ایمنی ، ضرورت نمایش برچسبها یا اطلاعات دیگری را که ممکن است سایر مقرراتی که احتمالاً نافذ هستند مقرر کرده باشند از میان نمیبرد. ماده ۲ـ نگهداری و بازدید و بازرسی : ۱ـ مالک کانتینر مسئول نگهداری آن در وضعیت ایمن میباشد. ۲ـ الف ـ مالک کانتینر تأیید شده باید طبق رویه تجویز یا تأیید شده توسط عضو ذیربط ، در فواصل زمانی مناسب با شرایط کاری ، کانتینر را بازدید و بازرسی نماید یا اقدام به این کار کند. ب ـ تاریخی ( ماه و سال ) که قبل از آن باید کانتینر جدید تحت اولین بازدید و بازرسی قرار بگیرد باید روی پلاک تأیید ایمنی ثبت شود. پ ـ تاریخی ( ماه و سال ) که قبل از آن کانتینر باید بازدید و بازرسی مجدد گردد باید به وضوح روی کانتینر در روی پلاک تأیید ایمنی یا حتیالامکان نزدیک به آن ثبت شود و به گونهای قابل قبول برای آن عضوی که رویه خاص بازدید و بازرسی را مقرر یا تأیید نموده است ، باشد . ت ـ فاصله زمانی میان تاریخ ساخت تا تاریخ اولین بازدید و بازرسی نباید بیش از پنج سال باشد. بازدید و بازرسی بعدی کانتینرهای جدید و بازدید و بازرسی دوباره کانتینرهای موجود نباید در فواصل زمانی بیش از (۳۰ (ماه باشد. تمامی بازدیدها و بازرسیها باید معین نمایند که آیا کانتینر نقصی که باعث به مخاطرهافکندن جان اشخاص شود ، داراست یا خیر . ۳ـ الف ـ به عنوان شق دیگری از بند دو ، عضو ذیربط می تواند برنامه بازدید و بازرسی دائمی را در صورتی که طبق ادله ارائه شده از سوی مالک ، قانع شود که چنین برنامهای استاندارد ایمنی پایینتری را نسبت به استاندارد تعیین شده در بند (۲ (بالا فراهم نمیکند ، تأیید کند. ب ـ برای نشاندادن اینکه کانتینر تحت برنامه تأیید شده بازدید و بازرسی دائمی عمل میکند، علامتی با حروف ACEP و مشخصه عضو اعطاءکننده تأیید برنامه باید روی کانتینر در روی پلاک تأیید ایمنی یا حتیالامکان نزدیک به آن نشان داده شود. پ ـ تمامی بازدیدها و بازرسیهای انجام شده به موجب این برنامه باید معین کنند که آیا کانتینر دارای نقایصی است که میتواند جان اشخاص را به خطر بیندازد یا خیر ، بازدیدها و بازرسیها باید در ارتباط با تعمیر اساسی ، نوسازی یا تبدیل کانتینرها از وضعیت خارج از سرویس به وضعیت سرویس انجام شوند و به هیچوجه کمتر از هر (۳۰ (ماه یکبار نباشند. ۴ـ از نظر این ماده ، عضو ذیربط ، عضوی است که مالک در قلمرو آن اقامت دائمی یا دفتر اصلی دارد. با این حال ، درصورتی که مالک اقامت دائمی یا دفتر اصلی در کشوری داشته باشد که دولت آن هنوز ترتیباتی را برای مقرر یا تأیید نمودن برنامه بازدید و بازرسی ایجاد نکرده است و تا زمان ایجاد ترتیبات ، مالک میتواند رویه مقرر یا تأیید شده بوسیله دستگاه اجرایی عضوی را که آماده عملکردن به عنوان عضو ذیربط میباشد ، به کار بگیرد. مالک باید شرایط استفاده از چنین رویههایی را که بوسیله دستگاه اجرایی موردنظر مقرر شده ، رعایت نماید. فصل ۲ ـ مقررات تأیید کانتینرهای جدید از نظر نوع طرح ماده ۳ـ تأیید کانتینرهای جدید : تمامی کانتینرهای جدید جهت واجد شرایط شدن برای گرفتن تأیید از نظر ایمنی به موجب این کنوانسیون ، باید الزامات مقرر در ضمیمه (۲ (را رعایت کنند. ماده ۴ ـ تأیید نوع طرح : در مورد کانتینرهایی که درخواست تأیید برای آنها ارائه شده است ، دستگاه اجرایی به بازدید و بازرسی طرحها پرداخته و شاهد آزمایش نمونه اول کانتینر خواهد بود تا اطمینان حاصل نماید که کانتینرها مطابق با الزمات مقرر در ضمیمه (۲ (میباشند. دستگاه اجرایی پس از متقاعد شدن باید متقاضی را بطور کتبی آگاه نماید که کانتینر الزامات این کنوانسیون را رعایت مینماید و این اطلاعیه به سازنده حق الصاق پلاک تأیید ایمنی را بر روی هر کانتینری از مجموعه نوع طرح میدهد. ماده ۵ـ مفادی برای تأیید از نظر نوع طرح : ۱ـ چنانچه قرار باشد کانتینرها طبق مجموعه نوع طرح ساخته شوند ، درخواست ارائه شده به دستگاه اجرایی برای تأیید از نظر نوع طرح باید منضم به طراحیها ، خصوصیت طراحی نوع کانتینری که باید تأیید شود و اطلاعات دیگری از این دست باشد که ممکن است موردنیاز دستگاه اجرایی باشد. ۲ـ متقاضی باید نمادهای شناسایی را که سازنده در مورد نوع کانتینری که درخواست تدیید مربوط به آن میشود ، اختصاص خواهد داد بیان نماید. ۳ـ درخواست باید همچنین همراه با تضمینی از سوی سازنده مبنی بر موارد زیر باشد که وی : الف ـ چنین کانتینرهایی را با نوع طرح مربوط در صورت درخواست دستگاه اجرایی برای بازدید و بازرسی به دستگاه اجرایی تحویل خواهد داد ؛ ب ـ دستگاه اجرایی را از هرگونه تغییر در طرح یا خصوصیت آن آگاه نموده و منتظر تأیید آن پیش از الصاق پلاک تأیید ایمنی به کانتینر خواهد ماند ؛ پ ـ پلاک تأیید ایمنی را به هر کانتینری از همان مجموعه نوع طرح الصاق خواهد نمود و نه کانتینرهای دیگر ؛ ت ـ سوابق کانتینرهای ساخته شده طبق نوع طرح تأیید شده را نگاه خواهد داشت . این سوابق باید دست کم حاوی شمارههای شناسایی سازنده ، تاریخهای تحویل ، نامها و نشانیهای مشتریان تحویلگیرنده کانتینرها باشد. ۴ـ دستگاه اجرایی میتواند کانتینرهای ساخته شده به عنوان نمونههای اصلاحی نوع تأیید شده طرح را در صورتی که متقاعد شود که این اصلاحات و تغییرات بر اعتبار و ارزش آزمایشهای انجام گرفته در جریان تأیید نوع طرح تأثیری نمیگذارد، تأیید نماید. ۵ـ دستگاه اجرایی اختیار الصاق پلاکهای تأیید ایمنی را بر پایه تأیید نوع طرح به سازنده نخواهد داد مگر اینکه متقاعد شود سازنده مشخصههای داخلی تولید ـ کنترل را ایجاد نموده است تا اطمینان حاصل شود که کانتینرهای تولیدی با نمونه اولیه تأیید شده مطابقت خواهند داشت . ماده ۶ـ بازدید و بازرسی حین تولید : به منظور اطمینان از اینکه کانتینرهای همان مجموعه نوع طرح طبق طرح تأیید شده ساخته میشوند ، دستگاه اجرایی باید هر تعداد کانتینری را که لازم میبیند در هر مرحله از تولید مجموعه نوع طرح مورد بازدید و بازرسی یا آزمایش قرار دهد. ماده ۷ـ اطلاع به دستگاه اجرایی : سازنده باید دستگاه اجرایی را پیش از آغاز تولید هر مجموعه جدید کانتینرهایی که قرار است طبق یک نوع طرح تأیید شده ساخته شوند ، آگاه نماید. فصل ۳ـ مقررات تأیید کانتینرهای جدید از طریق تأیید تک به تک ماده ۸ـ تدیید کانتینرها به صورت تک به تک : دستگاه اجرایی میتواند درصورتی که پس از بازدید و بازرسی و مشاهده آزمایشها ، متقاعد گردید که کانتینر الزامات این کنوانسیون را رعایت میکند، تأیید کانتینرها را به صورت تک به تک اعطاء نماید. دستگاه اجرایی پس از متقاعدشدن باید متقاضی را کتباً از تأیید آگاه نموده و این اطلاعیه حق الصاق پلاک تأیید ایمنی را بر روی چنین کانتینری به وی میدهد. فصل ۴ ـ مقررات تأیید کانتینرهای موجود و کانتینرهای جدید تدیید نشده در زمان ساخت ماده ۹ ـ تأیید کانتینرهای موجود : ۱ـ چنانچه در ظرف پنج سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون ، مالک کانتینر موجود اطلاعات زیر را به دستگاه اجرایی ارائه دهد : الف ـ تاریخ و محل ساخت ؛ ب ـ شماره شناسایی سازنده کانتینر درصورت دسترسی به آن ؛ پ ـ توان و قابلیت حداکثر وزن ناخالص مؤثر و مفید ؛ ت ـ ۱ـ مدرکی دال بر اینکه کانتینری از این نوع بطور بیخطر برای دورهای دست کم به مدت دو سال در حمل و نقل دریایی و / یا زمینی فعال بوده است ، یا ۲ـ مدرکی دال بر رضایت دستگاه اجرایی از اینکه کانتینر از نوع طرحی ساخته شده است که قبلاً آزمایش شده و مطابق با شرایط مقرر در ضمیمه (۲ (تشخیص داده شده به استثنای آن دسته از شرایط فنی که مربوط به آزمایشهای استحکام دیواره انتهایی و جانبی میباشند ، یا ۳ـ مدرکی دال بر اینکه کانتینر طبق استانداردهایی ساخته شده که به نظر دستگاه اجرایی همانند شرایط فنی مقرر در ضمیمه (۲ (هستند ، به جز آن دسته از شرایط فنی که مربوط به آزمایشهای استحکام دیواره انتهایی و جانبی میباشند ؛ ث ـ وزن مجاز رویهم چینی برای ۱/g8 ) کیلوگرم و پاوند) ؛ و ج ـ اطلاعات دیگری از این دست که برای پلاک تأیید ایمنی مورد لزوم است . در این صورت دستگاه اجرایی، پس از تحقیق و بررسی ، باید مالک را کتباً از اعطای تأیید آگاه نماید و درصورت انجام این کار این اطلاعیه حق الصاق پلاک تأیید ایمنی را به مالک پس از انجام بازدید و بازرسی بر روی کانتینر مربوط طبق ماده (۲ (میدهد. بازدید و بازرسی کانتینر مربوط و الصاق پلاک تأیید ایمنی باید حداکثر تا اول ژانویه ۱۹۸۵ میلادی (۱۱/۱۰/۱۳۶۴ هجری شمسی ) انجام شوند. ۲ـ کانتینرهای موجودی را که واجد شرایط تأیید به موجب بند (۱ (این ماده نیستند میتوان برای تأیید به موجب مفاد فصل (۲ (یا فصل (۳ (این ضمیمه معرفی نمود. برای چنین کانتینرهایی الزامات ضمیمه (۲ (که مربوط به آزمایشهای استحکام دیواره انتهایی و جانبی است اعمال نمیشود. دستگاه اجرایی میتواند درصورتی که متقاعد شود که کانتینرهای مورد بحث مورد استفاده بودهاند، از چنین الزاماتی در ارتباط با ارائه طراحیها و آزمایش ، به جز آزمایشهای استحکام بلندکردن و کف کانتینر درصورت اقتضا صرفنظر نماید. ماده ۱۰ـ تأیید کانتینرهای جدید تأیید نشده در زمان ساخت چنانچه در تاریخ شش سپتامبر ۱۹۸۲ میلادی (۱۵/۶/۱۳۶۱ هجری شمسی ) یا قبل از آن ، مالک کانتینر جدید که در زمان ساخت تأیید نشده است اطلاعات زیر را به دستگاه اجرایی ارائه نماید : الف ـ تاریخ و محل ساخت ؛ ب ـ شماره شناسایی سازنده کانتینر ، درصورت دسترسی به آن ؛ پ ـ توان و قابلیت حداکثر وزن ناخالص مفید و مؤثر ؛ ت ـ مدرکی دال بر رضایت دستگاه اجرایی از اینکه کانتینر طبق نوع طرحی که آزمایش شده و مطابق با شرایط فنی مقرر در ضمیمه (۲ (تشخیص داده شده ، ساخته شده است ؛ ث ـ وزن مجاز رویهم چینی برای ۱/g8 ) کیلوگرم و پاوند ) ؛ و دستگاه اجرایی میتواند پس از تحقیق و بررسی ، علیرغم مفاد فصل (۲ (کانتینر را تأیید نماید. درصورت اعطای تأیید ، مراتب باید کتباً به مالک اطلاع داده شود و این اطلاعیه حق الصاق پلاک تأیید ایمنی را پس از انجام بازدید و بازرسی کانتینر مربوط طبق ماده (۲ (به مالک میدهد. بازدید و بازرسی کانتینر مربوط و الصاق پلاک تأیید ایمنی باید حداکثر تا اول ژانویه ۱۹۸۵ میلادی (۱۱/۱۰/۱۳۶۴ هجری شمسی ) انجام شوند . فصل ۵ ـ مقررات تأیید کانتینرهای اصلاح شده ماده ۱۱ ـ تأیید کانتینرهای تغییر داده و اصلاح شده مالک کانتینر تأیید شده کهبه گونهای در آن تغییر ایجاد گردیده که منجر به تغییرات ساختاری شده است باید دستگاه اجرایی یا سازمان تأیید شدهای که بطورمقتضی از طرف آن مجاز شده را از این تغییرات آگاه نماید. دستگاه اجرایی یا سازمان مجاز میتواند خواستار آزمایش دوباره کانتینر تغییر داده ، درصورت اقتضاء پیش از تأیید و تصدیق مجدد ، شود.

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.