بیانیه ها و پروتکل های کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست

بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست ، استکهلم ـ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱ ه . ش)

united nations conferen ce
on the man and environment
(stockholm declaration)
stockholm – 1972
این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن ۱۹۷۲ (خرداد ۱۳۵۱) در شهر استکهلم پایتخت سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد. کنفرانس مذکور در پایان اجلاس دوازده روزه خود مبادرت به انتشار یک بیانیه یا اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی نمود که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی میشوند.
روز افتتاح این کنفرانس، ۵ ژوئن به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین گردیده است.

…………………………………………………………………………………………………………………………

بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیطزیست و توسعه (همایش زمین) ، ریوـ ۱۹۹۲(۱۳۷۱ ه . ش)

united nations conference on
environment and development
dclaration
rio – june 1992

این کنفرانس از تاریخ سوم تا چهاردهم ژوئن ۱۹۹۲ با حضور و شرکت بیش از یکصد و پنجاه تن از رؤسا و نمایندگان کشورهای جهان در شهر ریودوژانیرو واقع در کشور برزیل تشکیل گردید.
این کنفرانس جهانی بزرگ که به اجلاس زمین یا همایش ریو موسوم گردیده است توجه جهانی را به مهمترین مسئله بشری در قرن بیست و یکم یعنی محیطزیست جلب نمود.
حاصل و نتایج کنفرانس ریو عبارتند از: بیانیه اصولی ریو پیرامون محیط زیست و توسعهـ دستور کار ۲۱ یا دستورالعمل اقدام در ارتباط با توسعه پایدار جهانی، اصل جنگل و دو کنوانسیون مهم و یا معاهده بینالمللی تنوع زیستی و معاهده ساختاری سازمان ملل پیرامون تغییرات اقلیمی.

………………………………………………………………………………………………………………………….
دستور کار ۲۱-منشوری برای آینده ، ریوـ ۱۹۹۲(۱۳۷۱ ه . ش)

agenda 21
charter for future
rio – 1992
………………………………………………………………………………………………………………………….

اصول حفاظت از جنگلها ، ریوـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش)

principals on the
conservation of the forests
rio – 1992

اصول جنگل
در آغاز تدارک جهت برگزاری اجلاس زمین، امید میرفت که بیانیهای قانونی درباره جنگلها و معاهدات پیرامون تغییرات آب و هوا و تنوع بیولوژیکی در طی کنفرانس به امضاء برسد.
قبلاً «سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد» ( fao ) مشاوره و مذاکراتی را پیرامون تنظیم یک موافقتنامه قانونی بینالمللی مربوط به مدیریت پایدار جنگلها آغاز نموده بود.
در مراحل اولیه مذاکرات، کشورهای صنعتی خواستار موافقتنامهای شدند که بریدن درختان جنگلهای بارانزا را که بیشتر از بقیه در معرض نابودی هستند ممنوع نماید. کشورهای در حال توسعه به رهبری مالزی در پی آن بودند که هرگونه توافقی ناظر بر حفاظت از جنگلهای واقع در مناطق معتدل و یا جنگلهای واقع در عرضهای جغرافیایی شمالی نیز باشد. اینها مناطقی هستند که بخش اعظم جنگلهای پیشین در آنها از بین برده شده و جنگل زدایی در آنجا آهستهتر از مناطق حاره صورت میگیرد (نظیر مناطقی که در ایالات متحده، کانادا و شوروی سابق یافت میشوند.)
رفع این اختلاف نظر وسیع تا هنگام برگزاری کنفرانس ریو ممکن نگردید. ماحصل مذاکرات، تدوین یک سری اصول جهت مدیریت پایدار جنگلهای جهان بود، که پایهای جهت گفتگوهای پس از برگزاری اجلاس شود تا یک توافق قانونی بین المللی پیرامون مسئله جنگلها به دست آید. این اصول در اجلاس زمین به صورت نهایی در آمده و تصویب شدند.

بیانیه اساسی اصول لازمه توافق کلی جهانی پیرامون مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار انواع جنگلها.

این بیانیه الزام قانونی ندارد.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار- آفریقای جنوبی- ژوهانسبورگ ۲۰۰۲(۱۳۸۱ ه . ش)

WORLD SUMMIT ONSUSTAINABLE
DEVELOPMENTJOHANNESBURG
Sep 2002

از ریشه های خود به آینده
۱ـ ما، نمایندگان ملتهای جهان طی روزهای دوم تا چهارم سپتامبر سال ۲۰۰۲ در اجلاس سران برای توسعه پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گردهم آمدهایم تا یک بار دیگر بر تعهدات خود نسبت به توسعه پایدار تاکید ورزیم.

۲ـ ما متعهد میشویم تا جامعه جهانی را به گونهای انسانی، برابر و مسئول بنا کنیم تا در خور منزلت بشری برای همگان باشد.

۳ـ در آغاز این اجلاس، کودکان جهان با سادگی و به روشنی به ما گفتند آینده متعلق به آنهاست و از این رو همه ما را به چالشی فراخواندند تا اطمینان دهیم از طریق اقدامات خود دنیایی فارغ از ذلت و تحقیر حاصل از فقر، تخریب محیط زیست و الگوهای توسعه ناپایدار را برای آنها به ارث میگذاریم.

۴ـ به عنوان بخشی از پاسخ خود به این کودکان که نماینده آینده جمعی ما هستند، همه ما که از اقصی نقاط دنیا با تجارب مختلفی از زندگی متحد شده و به طور عمیق احساس میکنیم نیازی فوری به ساختن جهان روشن تر و جدیدی از امید داریم.

۵ـ بر این اساس، بر ما فرض است که مسئولیتی جمعی را برای پیشرفت و تحکیم ارکان تقویت کننده و به هم وابسته توسعه پایدار ـ یعنی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست ـ در سطوح مختلف محلی، منطقهای، بین المللی و سطوح جهانی بپذیریم.

۶ـ ما از این قاره ـ مهد بشریتـ و از طریق این برنامه عمل و بیانیه، اعلام میکنیم که نسبت به دیگران و جامعه بزرگتر حیات و نسبت به کودکان خود مسئولیم.

۷ـ ما با اذعان به اینکه بشریت بر سر دوراهی قرار گرفته، متحد شدهایم تا از طریق ارایه یک راه حل مشترک با تلاشی جدی به نیاز مبرم برای تهیه برنامه عملی در جهت توسعه بشری و فقرزدایی، پاسخ مثبت دهیم.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

از استکهلم و ریودوژانیرو تا ژوهانسبورگ

۱-سی سال قبل در استکهلم، ما درباره نیاز فوری برای پاسخ به مشکلات تخریب محیط زیست توافق کردیم. ده سال قبل در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه و محیط زیست که در ریودوژانیرو برگزار شد، توافق کردیم براساس اصول ریو، حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی و اجتماعی اساس و ارکان توسعه پایدار باشند. ما برای دستیابی به چنین توسعهای، یک برنامه جهانی شامل دستور کار ۲۱ و بیانیه ریو را به تصویب رساندیم و در همه آنها بر تعهدات خود تاکید کردیم. اجلاس ریو گام مهمی بود که دستور کار جدیدی را برای توسعه پایدار تعیین کرد.

۲ـ بین ریو و ژوهانسبورگ، ملل جهان در چندین کنفرانس مهم شامل کنفرانس مونتری در مورد سرمایه گذاری و امور مالی توسعه، همچنین کنفرانس وزرای دوحه که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد، گردهم آمدند. این کنفرانسها، نگرش جامع و وسیعی را نسبت به آینده بشریت برای جهانیان فراهم آورد.

۳ـ در اجلاس ژوهانسبورگ،بیشترین دستاورد ما گردآوری مجموعهای غنی از مردم و نظرات در جستجوی سازنده مسیری مشترک به سوی دنیایی است که دیدگاه توسعه پایدار را محترم شمرده و آن را محقق سازد. ژوهانسبورگ همچنین پیشرفت معنیداری را در کسب اجماع و مشارکت جهانی میان همه مردم سیاره ما تایید کرد.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

چالشهای پیش روی ما

۱ـ ما اذعان میکنیم مبارزه با فقر، تغییر الگوی مصرف و تولید و حفاظت و مدیریت منابع طبیعی به عنوان پایه و اساس توسعه اجتماعی و اقتصادی، از اهداف اساسی و لوازم ضروری توسعه پایدار هستند.
۲ـ خط معیوب عمیقی که جامعه بشری را به دو بخش فقیر و غنی تقسیم میکند و شکاف رو به تزاید بین جهان توسعه یافته و در حال توسعه، تهدیدی جدی و عمده نسبت به ثبات، امنیت و سعادت جهانی است.

۳ـ تخریب و خسارت محیط زیست جهانی کماکان ادامه دارد. تداوم روند نابودی تنوع زیستی، تداوم کاهش ذخایر ماهیان و بیابان زایی که بیش از پیش زمینهای حاصلخیز را از بین میبرد، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا که کماکان مشهود است، بلایای طبیعی که به طور مکرر و مخرب تر وجود دارند و کشورهای در حال توسعه در برابر آنها آسیب پذیرند و تداوم آلودگیهای دریایی، آب و هوا که میلیونها حیات آراسته را مورد تهدید قرار میدهد.

۴ـ جهانی سازی، بعد جدیدی را به این چالشها افزوده است. سرعت همگرایی بازارها، گردش سرمایه و افزایش عمده جریان سرمایه گذاری در سراسر دنیا، چالشها و فرصتهای نوینی را در برابر توسعه پایدار قرار داده است. اما منافع و هزینههای فرآیند جهانی سازی توزیعی نابرابر داشته و کشورهای در حال توسعه با مشکلات خاصی در مواجهه با این چالشها روبرو هستند.

۵ـ ما با خطر این ناهمخوانی جهانی مواجه هستیم، مگر به گونهای عمل کنیم که اساساً زندگی آنها تغییر یابد. فقیران جهان در صورتی که ببینند نمایندگانشان چیزی بیش از سروصدای شیپور و سنج نیستند، ممکن است اعتماد خود را نسبت به نمایندگانشان و نظامهای دموکراتیک که ما بدان متعهدیم، از دست بدهند.

……………………………………………………………………………………………………………………………

تعهدات ما نسبت به توسعه پایدار

۱ـ مصمم هستیم تضمین کنیم تنوع غنی ما که همان قوت جمعی ماست درجهت مشارکتی سازنده برای تغییر و دستیابی به هدف مشترک توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

۲-ما با اذعان به اهمیت ایجاد وحدت بین انسانها، بر ترویج گفتگو و همکاری بین ملتها و تمدنهای جهان، بدون درنظرگرفتن نوع نژاد، ناتوانی، مذهب، زبان، فرهنگ و سنت آنها اصرار می ورزیم.

۳- ما از تمرکز اجلاس ژوهانسبورگ برتجزیه ناپذیری منزلت بشری استقبال میکنیم و تصمیمات این اجلاس را در مورد اهداف، زمان بندیها و مشارکتها برای تسریع دسترسی به نیازهای اساسی چون آب سالم، بهداشت، مسکن مناسب،انرژی، مراقبتهای بهداشتی، امنیت غذایی و حفاظت از تنوع زیستی تایید مینماییم. در عین حال با هم در جهت یاری یکدیگر به منظور برخورداری از امکان دسترسی به منابع مالی، منافع حاصل از بازار، تضمین ظرفیت سازی، استفاده از فنآوری ،توسعه منابع انسانی، تعلیم و تربیت و آموزش برای از میان برداشتن همیشگی توسعه نیافتگی تلاش میکنیم.

۴ـ ما یک بار دیگر بر تعهد خود در مورد توجه ویژه و اولویت بخشی به مبارزه علیه شرایط جهانی که تهدیداتی جدی برای توسعه پایدار مردم ما پدید آورده، تاکید میکنیم. این شرایط مواردی چون گرسنگی شدید، سوء تغذیه، اشغال خارجی، منازعات مسلحانه، مشکل قاچاِ موادمخدر، جرایم سازماندهی شده، فساد، بلایای طبیعی، قاچاِ سلاحهای غیرمجاز، قاچاِ افراد، تروریسم، عدم تحمل و دامن زدن به اختلافات نژادیـ قومیـمذهبی و سایر دشمنیها، نفرت از بیگانگان و دولتهای اجنبی و بیماریهای بومی، مزمن، مسری به خصوص ویروس hiv ناقل بیماری ایدز، مالاریا و سل هستند.

۵ـ ما متعهد میشویم که توانمندسازی و رفع سلطه از زنان و تساوی جنسیتی را در همه فعالیتهایی که در دستور کار ۲۱،اهداف توسعهای هزاره و برنامه عمل ژوهانسبورگ به آنها تصریح شده، تضمین نماییم.
۶ـ ما به این حقیقت معتقدیم که جامعه جهانی با لوازم و منابع موجود خود میتواند با چالشهای فقرزدایی و توسعه پایدار که بر سر راه بشریت قرار گرفته، مقابله کند. ما با یکدیگر برای تضمین اینکه منابع موجود به نفع بشریت استفاده شود، گامهای بلندتری برخواهیم داشت.

۷ـ در این مورد، برای مشارکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه مصراً از کشورهای در حال توسعه میخواهیم کوششهای جدی خود را برای جذب کمکهای توسعهای رسمی ( oda ) در سطوح توافق شده بینالمللی معطوف دارند.

۸ـ ما وجود گروه بندیها و اتحادیههای منطقهای قوی تر، از قبیل مشارکت نوین برای توسعه آفریقا ( nepad ) که به ترویج و تقویت همکاری منطقهای، بینالمللی و توسعه پایدار میانجامد، ضروری دانسته و از آنها استقبال و حمایت میکنیم.

۹ـ ما باید توجه خاص خود را به نیازهای توسعهای دولتهای در حال توسعه جزایرکوچک و کشورهای کمتر توسعه یافته تداوم بخشیم.

۱۰ـ ما دوباره بر نقش حیاتی و اساسی بومیان در توسعه پایدار تاکید میکنیم.

۱۱ـ ما معتقدیم که توسعه پایدار نیازمند مشارکتی فراگیر، وسیع و بلند مدت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و اجرا در همه سطوح میباشد. ما به عنوان شرکای اجتماعی به همکاری و تلاش خود برای مشارکت مداوم و با ثبات با همه گروههای عمده، با احترام به نقشهای مهم و مستقل هر یک از آنها ادامه میدهیم.

۱۲ـ ما توافق میکنیم که بخش خصوصی شامل شرکتهای بزرگ و کوچک با توجه به فعالیتهای قانونی خود وظیفه دارند تا در توسعه مناسب و پایدار جوامع مشارکت نمایند.

۱۳ـ ما همچنین توافق میکنیم تا با در نظر گرفتن بیانیه سازمان جهانی کار در خصوص اصول و حقوِ اساسی کار، به رشد و افزایش فرصتهای شغلی درآمدزا کمک کنیم.

۱۴ـ ما بر این نیاز متفق هستیم که شرکتهای بخش خصوصی میبایست وادار به پاسخگویی شوند. این پاسخگویی باید در محیطی با ثبات و شفاف صورت گیرد.

۱۵ـ ما متعهد میشویم که به منظور اجرای موثر دستور کار ۲۱ ، اهداف توسعهای هزاره و برنامه اجرایی ژوهانسبورگ، به تقویت و بهبود حاکمیت در کلیه سطوح آن بپردازیم.
……………………………………………………………………………………………………………………………

برنامه محیط زیست ملل متحد ، یونپ – ۱۹۷۲(۱۳۵۱ ه . ش)

united nations environment
programme
unep – 1972
اهدف برنامه :
براساس اعلامیه محیط زیست بشر (بیانیه اصولی )که در ژوئن ۱۹۷۲به تصویب کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استهکلم رسیده است حفظ محیط زیست بشر وتضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم وتشویق وترغیب فعالیتهای زیست محیطی در سطوح بین المللی ومنطقه ای وتوسعه قوانین ومعاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی وتخریب محیط زیست ناشی از فعالیتهای بشری از اهداف برنامه می باشد.
اطلاعات عمومی برنامه مذکور:
تاریخ تصویب برنامه ـ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۲
محل تصویب نیویورک، سازمان ملل متحد
محل دبیرخانه ـ نایروبی، کنیا
مرجع ملی و دستگاه دولتی مسؤول برنامه مذکور در ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست.

قانون ادامه عضویت در صندوقِ برنامه مذکور
(مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۶۲)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(اتحادیه جهانی حفاظت)
IUCNـ ۱۹۴۸(۱۳۲۷ ه . ش)

internationalunion
conservation natureand
naturalresources
iucn – 1948
اطلاعات عمومی اتحادیه:
تاریخ تشکیل ـ ۱۹۴۸
تاریخ عضویت ایران ـ ۱۹۷۴
محل دبیرخانه ـ گلند، سوئیس
مرجع ملی و سازمان مسئول در ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست.

تصویب نامه و قانون عضویت در اتحادیه مذکور
(مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۲ و ۳/۹/۱۳۷۰)

تصویبنامه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۲/۵۲ بنابه پیشنهاد شماره ۱۸/۷۵۸۸ مورخ ۳/۹/۵۲ وزارت امور خارجه اجازه دادند اقدامات لازم از طرف وزارت امور خارجه برای عضویت ایران در اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی به عمل آید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

ماده واحده ـ تبصره (۴) قانون الحاِ ق دو تبصره به قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی :
به دولت اجازه داده میشود در سازمانها و مجامع بین المللی مندرج در فهرست زیر عضویت یابد و حق عضویت یا کمک یا سهمیه مربوط را بپردازد. پرداخت حق عضویت وکمکهای معوقه سازمانها و مجامع مزبور با تشخیص دولت بلامانع است.
ردیف (۱۰)ـ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی

هدف اتحادیه:
ترغیب، تشویق و کمک به جوامع سراسر جهان برای حفظ یکپارچگی و تنوع طبیعت وتضمین هر گونه استفاده معقول و منصفانه از منابع طبیعی و اطمینان از اینکه هر گونه استفاده از این منابع با توجه به ارزشها و ابعاد علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی از جهت اکولوژیکی پایدار باشد.

خلاصه ای از اصول و وظایف اتحادیه:
۱ـ تضمین حفاظت از طبیعت به ویژه حفظ تنوع زیستی گونه ها به عنوان یک بنیان و منبع اساسی برای آیندگان .

۲ـ اطمینان از این که در نقاطی از جهان که منابع طبیعی زمین مورد استفاده قرار میگیرند، این گونه بهره برداری به صورت خردمندانه، عادلانه و به صورت پایدار انجام گیرد.

۳ـ هدایت جوامع بشری به سمت توسعه و در مسیر کیفیت زندگی مطلوب و در عین حال همسو با ظرفیت قابل تحمل محیط (زیستکره)..

……………………………………………………………………………………………………………………………

کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی(کنوانسیون تالابها)

convention on wetlands of
international importance especially
as waterfoul habitat
(convention on welland)
ramsar – 1971
اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون:
تاریخ انعقاد ـ ۲ فوریه ۱۹۷۱
تاریخ لازمالاجرا شدن ـ ۲۱ دسامبر ۱۹۷۵
تاریخ عضویت ایران ـ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۵
محل انعقاد ـ رامسر، ایران
محل دبیرخانه ـ گلند، سوئیس
مرجع نگهدارنده اسناد ـ یونسکو
زبانهای رسمی کنوانسیون ـ انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی
مرجع ملی کنوانسیون ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست.
هدف کنوانسیون :
جلوگیری از هر گونه تجاوز و تعدی و تخریب در تالاب ها چه در حال حاضر و چه در آینده و شناخت ظرفیت های اساسی و بنیادی اکولوژیک تالاب های و توجه به ارزش های اقتصادی ، فرهنگی و علمی تالاب ها و قابلیت احیا و بازسازی آنها.
……………………………………………………………………………………………………………………………

کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی وطبیعی جهان
یونسکو ـ ۱۹۷۲(۱۳۵۱ ه . ش)
convention concerning the
protection of the world cultural
and natural heritage
unesco – 1972

هدف کنوانسیون :
برقراری شیوه های موثر در جهت حمایت جمعی ومداوم از میراثهای فرهنگی و طبیعی دارای ارزشهای جهانی برجسته واستثنائی طبق روشهای علمی جدید.
ماده واحدهـ کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ (۲۵ آبانماه ۱۳۵۱) به تصویب هفدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است مشتمل بر یک مقدمه و سی و هشت ماده تصویب و اجازه تسلیم اسنادالحاِ آن داده میشود.
قانون فوقِ مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۷/۸/۱۳۵۳، در جلسه روز یکشنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شواری ملی رسید.

اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون:
تاریخ انعقاد ـ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۲
تاریخ لازمالاجرا شدن ـ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۵
تاریخ عضویت ایران ـ ۲۶ فوریه ۱۹۷۵
محل انعقاد ـ پاریس، فرانسه
محل دبیرخانه ـ پاریس
مرجع نگهدارنده اسناد ـ یونسکو
زبانهای رسمی کنوانسیون ـ انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، عربی

مرجع ملی کنوانسیون در ایران:
الف ـ سازمان میراث فرهنگی کشور در مورد میراث فرهنگی
ب ـ سازمان حفاظت محیطزیست در مورد میراث طبیعی

………………………………………………………………………………………………………………………………

کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی
واشنگتن ـ ۱۹۷۳(۱۳۵۲ ه . ش)
convention oninternational
trade in endangeredspecies
of wild fauna andflora
washangton – 1973
هدف کنوانسیون :
حمایت از گونه های جانوران وگیاهان وحشی در معرض خطر انقراض از طریق برقراری واعمال کنترل های لازم در زمینه ،تجارت این گونه ها بوسیله صدور مجوزهای صادرات و واردات .

……………………………………………………………………………………………………………………………

کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی (۱۳۵۸ ه . ش)

convention on the conservation of migratory species (cms)
bon – 1979)
هدف معاهده :
هدف این کنوانسیون حفاظت و مدیریت کارآمد گونه های مهاجر وحشی که از فراز قلمرو ملی کشورهای عضو به خارج مهاجرت می کنند . این عمل توسط طرفهای متعاهد با توافق دولتهای مسیر مهاجرت صورت می گیرد .

……………………………………………………………………………………………………………………………..

کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی
کویت ـ ۱۹۷۸(۱۳۵۷ ه . ش)
kuwait regional convention for
co operation on the protection of
the marine environment from
pollution
kuwait – 1978

هدف کنوانسیون :
جلوگیری وکاهش آلودگی محیط زیست دریائی و مبارزه با آلودگی در منطقه دریائی (خلیج فارس و دریای عمان)
……………………………………………………………………………………………………………………………

پروتکل همکاری منطقهای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری
کویت ـ ۱۹۷۸(۱۳۵۷ ه . ش)
protocol concerningregional co
operation incombating pollution by
oil & otherharmful substances in
case ofemergency
kuwait – 1978
هدف پروتکل :
انجام کلیه اقدامات لازم و موثر برای حفاظت از نواحی ساحلی ومنافع دولتهای متعهد در برابر آلودگی ناشی از نفت وسایر مواد مضر در محیط زیست دریائی در مواقع اضطراری .
………………………………………………………………………………………………………………………………

پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
کویت ـ ۱۹۸۹(۱۳۶۸ ه . ش)
protocol concerning marine pollution
ersulting from exploration and
exploitation of the continental shely

kuwait – 1989
هدف پروتکل :
انجام اقدامات مشخص تر جهت پیشگیری وجلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف واستخراج بستر و زیربستر دریا .

……………………………………………………………………………………………………………………………

پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها
کویت ـ ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ ه . ش)
protocol for the protection
of the marine environment against
pollution from land – based sources
kuwait – 1990
هدف پروتکل :
تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری ،کاهش و مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی و منطقه ای وانجام اقدامات لازم در این مورد.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
تهران ـ ۱۹۹۸ (۱۳۷۶ ه . ش)
protocol on the control of marine transboundary movements and disposal of hazardous wastes and other wastes.

کشورهای متعهد:
ه عضو کنوانسیون منطقهای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیطزیست دریایی در برابر آلودگی مصوب ۱۹۷۸ میلادی (برابر با ۱۳۵۷ هجری) میباشند .
با علم به خطری که انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات متوجه سلامت انسان و محیط زیست منطقه پروتکل مینماید و این که انتقالات و دفع مزبور، اثرات زیانبار اینگونه مواد زاید را از منشأ آنها به کشورهای عبوری و کشورهایی که مواد زاید در آنها دفع یا نگهداری خواهد شد، انتقال میدهند با اعتقاد به اینکه کاهش یا کنار گذاشتن تولید مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات و در صورتی که این امر میسر نباشد، دفع صحیح آنها از نظر زیست محیطی در محل تولید یا در نزدیکی آن مطئمنترین راه جهت کاهش خطراتی است که به واسطه مواد زاید خطرناک با دیگر ضایعات از جمله انتقالات برون مرزی آنها متوجه سلامت انسان و محیط زیست دریایی میشود.
با تشخیص کامل اینکه هر یک از کشورهای متعاهد دارای حق حاکمیت جهت تحریم ورود یا دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات خارجی در سرزمین خود میباشد .
با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی اقدامات منطقهای به منظور ایجاد تسهیلات انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات بین کشورهای متعاهد و محدودیت واردات مواد زاید از کشورهای غیر متعاهد جهت دفع.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
تهران ـ ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ ه . ش)

framework convention for the protection of the marine environment of the caspian sea
tehran- 2003
هدف
هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر میباشد.
……………………………………………………………………………………………………………………………

کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن وین ـ ۱۹۸۷ (۱۳۶۶ ه . ش)

vienna convention for the protection of the ozone layer
vienna – 1987
هدف کنوانسیون :
حفظ سلامت انسان ومحیط زیست در برابر خطرات ناشی از تغییر و کاهش لایه ازن .

پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن مونترآل – ۱۹۸۷ ( ۱۳۶۶ ه . ش)
montreal protocol on substances
that deplete the ozone layer
montreal – 1987
هدف پروتکل :
حفاظت از لایه ازن از طریق پیش بینی و برقراری ضوابط و معیارهایی در جهت کنترل انتشار مواد کاهنده لایه ازن در جهان .
……………………………………………………………………………………………………………………………..

کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها
بازل ـ ۱۹۸۰ (۱۳۶۸ ه . ش)
bazel convention onthe control
of transboundarymovements of
hazardous wastes andtheir
disposal
bazel – 1989
هدف کنوانسیون :
الزام دولت های عضو به کاهش حجم نقل وانتقال برون مرزی مواد زائد موضوع کنوانسیون وایجاد این مواد در حد بی ضرر به محیط زیست واعمال مدیریت مناسب وموثر نسبت به نقل وانتقال ودفع مواد مذکور .
……………………………………………………………………………………………………………………………….

کنوانسیون تنوع زیستی ریودوژانیروـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش)

convention onbiological
diversity
rio – 1992

هدف کنوانسیون :
حفظ تنوع زیستی ،استفاده پایدار از گونه های زیستی وسهیم شدن عادلانه وبرابر در منافع حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی از جمله از طریق د سترسی مناسب به این منابع و انتقال صحیح تکنولوژی های مرتبط با در نظر گرفتن کلیه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

پروتکل ایمنی زیستی (کارتاهنا) نایروبی ـ ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ ه . ش)

cartagena protocol on biosafty
to the convention on biological
diversity
nirobi – 2000

هدف معاهده :
هدف این پروتکل کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال ، جابجایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر شکل یافته است که حاصل فناوری زیستی جدید هستند و با در نظر گرفتن مخاطرات آنها برای سلامت انسان به ویژه نقل و انتقالات برون مرزی اثرات زیان آوری بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد .
……………………………………………………………………………………………………………………………

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع(تخلیه) مواد زاید ودیگر مواد
لندن ـ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱ ه . ش)
convention on theprevention
of marine pollutionby
dumping of wastes and othermatter
london – 1972
هدف کنوانسیون :
کنترل وجلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ودفع مواد زائد وتشویق وحمایت از انعقاد قراردادها وتوافقنامه ها ی منطقه ای مکمل این کنوانسیون .
……………………………………………………………………………………………………………………………

کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله درو همکاری در برابر آلودگی نفتی لندن ـ ۱۹۹۰
(۱۳۶۹ ه . ش)
international convention on oil
pollution preparedness, response
and co-operation
(oil pollution preparedness)
london – ۱۹۹۰

پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت
لندن ـ ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ ه . ش)

protocolrelating to intervention
on the high seas in cases ofpulloution
by substance otherthanoil
london – 1973

هدف پروتکل :

ایجاد صلاحیت واختیار برای کشورهای عضو برای مبادرت به اقدام ومداخله در دریای ازاد در صورت بروز سانحه دریائی وایجاد خطرات شدیدوقریب الوقوع ناشی از آلودگی با موادی غیر از نفت.
………………………………………………………………………………………………………………………………..

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها- مارپل ـ ۷۸ـ ۱۹۷۳
(۱۳۵۱ ه . ش)
convention on the prevention of marine pollution from ships
marpol – 1973 – 78
هدف کنوانسیون :
هدف این کنوانسیون جلوگیری از آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و بر طرف سازی کامل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر و به حداقل رساندن اتفاقی این مواد است .
……………………………………………………………………………………………………………………………….

پروتکل مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
مارپل ـ ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ ه . ش)
protocol on the prevention of marine pollution from ships
marpol – 1978

قانون الحاقِ جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸ / ۱۹۷۳)
…………………………………………………………………………………………………………………………..

کنوانسیون آیین اعلام رضایت قبلی برای درمواد شیمیایی و آفت کشهای
خطرناک خاص در تجارت بین المللی (روتردام ۲۰۰۳)
هدف کنوانسیون :
هدف این کنوانسیون ارتقای مسئولیت مشترک و تلاش های مبتنی بر همکاری بین اعضا در تجارت بین المللی برخی مواد شیمیای خطرناک بمنظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست از آسیب های بالقوه و مساعدت در جهت استفاده سازگار با محیط زیست آنها می باشد که از طریق تسهیل نمودن تبادل اطلاعات درخصوص ویژگیهای مواد شیمیایی با پیش بینی فرایند تصمیم گیری ملی در رابطه با واردات و صادرات آنها و اعلام این تصمیمات به اعضا انجام می شود .
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون روتردام در مورد آیین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت کشهای خطرناک خاص در تجارت بین المللی ملحق شود و سند تصویب آن را نزد مرجع نگهدارنده تودیع نماید.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آلاینده های آلی پایدار (استکهلم)

CONVENTION ON THE PERSISTENT
ORGANIC POLLUTANTS (POPs)
(STOCKHOLM)

هدف معاهده :
هدف این کنوانسیون حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آلاینده های آلی پایدار که دارای خصوصیات سمیت ، مقاومت در برابر تجزیه ، تجمع در بدن موجودات و انتقال از طریق هوا ، آب و گونه های مهاجر است می باشد .
…………………………………………………………………………………………………………………………….

برنامه همکاریهای زیست محیطی کشورهای جنوب آسیا
کلمبوـ ۱۹۸۰(۱۳۷۰ ه . ش).

south asian conservation environment program (sacep)
colombo – 1980

هدف برنامه :
حمایت و تشویق اجرای طرحهائی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست اعم از طبیعی وانسانی و بهبود کیفیت زندگی در کشورهای جنوب اسیا و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی برای از بین بردن فقر وکاهش نابرابریهای موجود در کشورهای مذکور.

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.