کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

۱ – کنوانسيون ملل متحد در مورد حمايت حقوق طفل ۱۹۸۹
۲ – كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك (مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹)
۳ –  اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک
۴ –  کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
۵-  کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار ( قوانین بین الملل )
۶-  کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری
۷ – كنوانسيون مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج ها
۸ –   قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
۹ – اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۱-۲-۲۵-۲۶ )
۱۰ – اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه
۱۱ –  پروتکل اختياري کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ 
۱۲ – پروتكل الحاقى پيمان نامه حقوق کودك درباره خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان
۱۳ –پر وتکل الحاقي به کنوانسيون هاي ژنو مصوب ١٢ اوت ١٩۴٩ ( بند سوم از ماده ۴ ) – حمایت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غير بين المللي 
۱۴ –  تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی)
۱۵ – راهنمای سازمان ملل متحد برای پيشگيری از بزهکاری نوجوان (راهنمای رياض) مصوب و اعلان مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ١١٢/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۶ – راهنمای عمل درباره کودکان در نظام عدالت جزایی توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قطنامه شماره ۱۹۹۷/۳۰
۱۷ – راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودکان 
۱۸ –  سند ۲۰۳۰ یونسکو ( اهداف  ۳-۴-۵ )
۱۹ – مقررات سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجواناني که از آزادي خود محروم شده اند مصوب قطعنامه ١١٣/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومي
۲۰ – حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پكن)
۲۱ –  قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان