کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

 

ردیف عنوان صوتی و تصویری
۱ کنوانسیون ملل متحد در مورد حمایت حقوق طفل ۱۹۸۹   بخش اول

 بخش دوم

۲ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک (مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹)  بخش اول

 بخش دوم

۳  اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک  
۴  کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
۵ کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار ( قوانین بین الملل )  
۶  کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری  
۷ کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها
۸  قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن  
۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۱-۲-۲۵-۲۶ )  
۱۰ اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه  
۱۱  پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ   
۱۲ پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان  
۱۳  پر وتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ١٢ اوت ١٩۴٩ ( بند سوم از ماده ۴ ) – حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی    بخش اول

 بخش دوم

۱۴  تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی)  
۱۵ راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوان (راهنمای ریاض) مصوب و اعلان مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ١١٢/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ۱۹۹۵   بخش اول

 بخش دوم

۱۶ راهنمای عمل درباره کودکان در نظام عدالت جزایی توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قطنامه شماره ۱۹۹۷/۳۰   بخش اول
۱۷  راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودکان    بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم

 بخش پنجم

 یخش ششم

 بخش هفتم

۱۸ سند ۲۰۳۰ یونسکو ( اهداف  ۳-۴-۵ )  
۱۹ مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند مصوب قطعنامه ١١٣/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم

 بخش پنجم

 بخش ششم

۲۰  حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پکن)   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

 بخش چهارم

 بخش پنجم

 بخش ششم

۲۱ قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان