قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن

ماده واحده – کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک وتوصیه نامه مکمل آن به شرح پیوست

تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اسناد تصویب را تودیع نماید.

تبصره ۱ – فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (۳)کنوانسیون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و کانون و انجمن های صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلا می کار تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.

تبصره ۲ – اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳ )کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (۱۷۲ )قانون کار مصوب ۲۹٫۸٫۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذی ربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای ماده (۳ )طبق قوانین موضوعه خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳ )کنوانسیون نیز می باشد، توسط وزارتخانه های کار.و امور اجتماعی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ – وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مسؤولیت اجرای این کنوانسیون و توصیه نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال این مقررات را در کارگاهها برعهده دارند و برنامه های اجرائی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهند کرد.

 پیوست شماره (۱)

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ، کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار؛ با دعوت هیأت مدیره دفتر بین المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن ۱۹۹۹ میلادی (۱۱٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) در ژنو برگزار نمود، و باتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کارکودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بین المللی، از جمله همکاری و مساعدت بین المللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیه نامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه

کار کودک می باشند، و باتوجه به اینکه محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایه ای رایگان و نیاز به دور ساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تأمین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانواده های آنها می باشد، و با یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بین المللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ هجری شمسی)، وبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی ( برابر با ۲۰ . ۸ .۱۳۶۸هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و با یادآوری اعلامیه سازمان بین المللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷هجری شمسی)، وبا یادآوری

اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بین المللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوه های مشابه بردگی، ۱۹۵۶ میلادی (۱۳۲۵ هجری شمسی)، و با تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و ، با عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بین المللی به خود بگیرد.

کنوانسیون زیر را که می تواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، ۱۹۹۹میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود.و نه میلادی (۲۷٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) تصویب می نماید.

ماده ۱ – هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب می کند باید اقدامات فوری و مؤثری را برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان موضوعی فوری اتخاد.نماید.

 ماده ۲ – از نظر این کنوانسیون، اصطلا ح « کودک» در مورد کلیه اشخاص کمتر از (۱۸).سال بکار برده می شود

ماده ۳ – از نظر این کنوانسیون، اصطلا ح « بدترین اشکال کار کودک» شامل موارد زیراست.

الف – کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ؛

ب – استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه ؛

پ – استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند؛

ت – کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود، احتمال دارد برای .سلا متی، ایمنی یا اخلا قیات کودکان ضرر داشته باشد

ماده ۴

الف- انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳ )در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلا حیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بین المللی مربوط، به ویژه بندهای (۳ )و (۴ )توصیه نامه بدترین اشکال کار.کودک، ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) تعیین خواهند شد.

ب- مقام صلا حیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یا .عدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شده اند را مشخص خواهد کرد.

  • فهرست انواع کارهایی که براساس بند (۱ )این ماده تعیین شده اند به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری .مربوط، بازنگری خواهد شد .

ماده ۵ – هر عضو پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری، ساز و کارهای مناسبی را برای نظارت بر اجرای مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهند .ایجاد یا تعیین خواهد نمود

ماده ۶

 الف- هر عضو، برنامه های اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک .اولویت طراحی و اجرا خواهد نمود

ب-این برنامه های اقدام با مشاوره با نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و در صورت اقتضاء، باتوجه به نظرات سایر گروههای مربوط طراحی و اجراء خواهد شد.

ماده ۷

۱ -هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال مؤثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهند از جمله پیش بینی، اعمال مجازات های کیفری یا، در.صورت اقتضاء، مجازات های دیگر اتخاذ خواهد نمود .

۲–هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات مؤثر و زمان بندی شده ای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود.

الف – جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک

ب – فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال،کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها

پ – تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه ای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء،آموزش حرفه ای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک دور می شوند.

ت – تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص،

ث – توجه داشتن به وضعیت خاص دختران

۳-هر عضو مقام صلاحیتدار مسؤول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر .می دهند، تعیین خواهد کرد.

ماده ۸ – اعضاء اقدامات مناسبی را برای کمک به یکدیگر در ترتیب اثردادن به مقررات این کنوانسیون از طریق افزایش همکاری و یا کمک بین المللی از جمله برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه های ریشه کن کردن فقر و آموزش و پرورش همگانی.اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۹ – اسناد تصویب رسمی این کنوانسیون برای ثبت به مدیر کل دفتر بین المللی .کار ارسال خواهد شد

ماده ۱۰

الف -این کنوانسیون فقط در مورد آن دسته از اعضای سازمان بین المللی کار که اسناد .تصویب خود را نزد مدیر کل دفتر بین المللی کار ثبت کرده اند، الزام آور خواهد بود.

ب-این کنوانسیون (۱۲ )ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر کل .ثبت شده باشد، لازم الجراء خواهد شد.

پ-پس از آن، این کنوانسیون برای هر عضو دیگر، (۱۲ )ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب .آن لازم الجراء خواهد شد.

ماده ۱۱

الف-عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است، می تواند پس از انقضای (۱۰ )سال از تاریخی که در آن کنوانسیون درابتدا لازم الجراء می شود، از طریق یادداشتی که برای ثبت به مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال می کند از عضویت انصراف دهد. این

انصراف از عضویت تا یک سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ نخواهد بود.

ب-هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است و ظرف مدت سال متعاقب انقضای دوره ده ساله یادشده در بند پیشین، از

 حق انصراف از عضویت پیش بینی شده در این ماده استفاده نمی کند، برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و پس از آن

می تواند با انقضای هر دوره ده ساله تحت شرایط پیش بینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد.

ماده ۱۲

الف -مدیر کل دفتر بین المللی کار، تمامی اعضای سازمان بین المللی کار رااز ثبت تمامی اسناد تصویب و اسناد انصراف از عضویت ارسالی از سوی اعضای سازمان آگاه خواهد.کرد.

ب- مدیر کل در هنگام آگاه نمودن اعضای سازمان از ثبت دومین سند تصویب، توجه اعضای .سازمان را به تاریخی که در آن کنوانسیون لازم الجراء خواهد شد، معطوف خواهد نمود.

ماده ۱۳ – مدیر کل دفتر بین المللی کار جزئیات کامل تمامی اسناد تصویب و اسناد انصراف از عضویت را که طبق مفاد ماده پیشین

نزد مدیر کل به ثبت رسیده است، برای ثبت طبق ماده (۱۰۲ )منشور سازمان ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد.کرد

ماده ۱۴ – هیأت مدیره دفتر بین المللی کار، هر زمان که لازم تشخیص دهد، گزارشی درمورد کارایی این کنوانسیون را به کنفرانس

عمومی ارائه و ضرورت قرار دادن موضوع .تجدیدنظر کلی یا جزئی آن در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.

ماده ۱۵

۱- چنانچه کنفرانس با تجدیدنظر کلی یا جزئی این کنوانسیون، کنوانسیون جدیدی را تصویب کند، در این صورت جز در صورتی که کنوانسیون جدید به گونه دیگری پیش بینی: نکرده باشد.

الف – علی رغم مفاد ماده (۱۱) فوق، چنانچه و زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید لازم الجراء شود، تصویب کنوانسیون جدید توسط یک عضو از نظر قانونی، متضمن ،انصراف فوری از عضویت در این کنوانسیون خواهد بود

ب – این کنوانسیون از تاریخ لازم الجراء شدن کنوانسیون تجدید نظر شده جدید، برای .تصویب اعضاء مفتوح نخواهد بود.

۲-این کنوانسیون در هر صورت برای اعضائی که آن را تصویب کرده اند اما کنوانسیون .تجدیدنظر شده را تصویب نکرده اند، با شکل و محتوای واقعی آن معتبر باقی می ماند.

ماده ۱۶ – نسخه های انگلیسی و فرانسوی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردار.می باشند موارد یادشده فوق متن معتبر کنوانسیون است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار درجریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن که در ژنو برگزار شد.و در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ میلادی (۲۷٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد .

توصیه نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کاربا دعوت دفترهیأت مدیره توافقهای بین المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را درتاریخ اول ژوئن ۱۹۹۹ میلادی (۱۱٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) در ژنو برگزار نمود، وباتصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی)، وبا تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در ارتباط با کار کودک، که چهارمین بند ازدستور کار اجلاس است، وبا عزم به اینکه این پیشنهادها شکل توصیه نامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) خوانده شود، در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و.نهصد و نود و نه (۲۷٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) تصویب می کند.

۱- مقررات این توصیه نامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، ۱۹۹۹ (میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) ( که از این پس، از آن به عنوان « کنوانسیون» یاد می شود.است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد.

 اول -برنامه های اقدام

۱ -برنامه های اقدام موضوع ماده (۶ )کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و با توجه به نظرات کودکانیکه به طور مستقیم تحت تأثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفته اند، خانواده های آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیه نامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامه ها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند.

الف – تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک

ب – دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت ازآنها در مقابل اعمال تلفی جویانه و پیش بینی بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ازطریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛

پ – توجه خاص به  – کودکان کم سن و سال تر و ،کودکان دختر

۲- مشکل موقعیت های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛

۳-سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیری ها یا نیازهای خاص؛

۴ – تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قراردارند؛

۵ – آگاه سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و.خانواده های آنها

دوم – کار خطرناک

۱- -در تعیین انواع کارها موضوع بند (ت) ماده (۳ )کنوانسیون و در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود الف – کاری که کودکان،را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می دهد.

الف – کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته

ب – کار با ماشین آلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یا،حمل بارهای سنگین با دست است.

پ – کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال، کودکان را در معرض مواد، عواملیا فرآیندهای خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاشهای مضر برای سلامتی آنها،قرار دهد.

ت – کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار

در جایی که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه کارفرما است

۲- در زمینه انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳ )کنوانسیون و بند (۳ )بال مقررات یا قوانین ملی یا مقام صلاحیتدار می تواند، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی وکارگری مربوط، اشتغال یا کار از سن (۱۶ )سالگی را مشروط به اینکه سلامتی، ایمنی واخلاقیات کودکان مربوط به طور کامل مورد حفاظت قرار گیرد، و اینکه کودکان آموزش.ویژه کافی یا آموزش حرفه ای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند اجازه دهد.

سوم – اجراء

۱-اطلا عات و داده های آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک باید گردآوری شده و به روز نگهداری گردد تا به عنوان پایه ای برای تعیین اولویت های اقدام ملی برای الغاء کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به عنوان موضوعی فوری به کار آید

۲- تا حد امکان، این اطلعات و داده های آماری باید شامل داده های جداگانه به  لحاظ جنس، گروه سنی، شغل، رشته فعالیت اقتصادی، موقعیت اشتغال، حضور در مدرسه و،محل جغرافیایی باشد. اهمیت نظام مؤثر ثبت موالید از جمله صدور گواهی های تولد .باید درنظر گرفته شود.

۳- داده های مربوط درباره تخطی از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین .اشکال کار کودک باید جمع آوری و به روز نگهداری گردند.

۴-گردآوری و پردازش اطلا عات و داده های موضوع بند (۵ )بالا باید باتوجه به حق .محرمانه بودن انجام شود

۵-اطلا عات جمع آوری شده براساس بند (۵ )بالا باید به طور منظم به دفتر بین المللی .کار انتقال داده شوند.

۶- اعضاء به منظور نظارت بر اجرای مقررات ملی مربوط به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط ساز و کارهای.مناسبی ایجاد یا تعیین نمایند.

۷-اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مقامات صلا حیتداری که مسؤولیت اجرای مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک را دارا می باشند با یکدیگر.همکاری و فعالیتهایشان را هماهنگ می کنند

۸- قوانین یا مقررات ملی یا مقام صلاحیتدار باید کسانی را که در موارد عدم رعایت ،مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید مسؤول شناخته شوند.تعیین نمایند

۹- اعضاء تا آنجا که با قوانین ملی قابل تطبیق باشد، باید با تلاش های بین المللی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان موضوعی فوری از طریق زیر: همکاری نمایند.

الف – گردآوری و مبادله اطلعات مربوط به جرائم کیفری از جمله تخلفاتی که در،ارتباط با شبکه های بین المللی هستند.

ب – کشف و تعقیب کسانی که به فروش و قاچاق کودکان، یا به استفاده، فراهم آوردن یاعرضه کودکان برای فعالیت های غیرقانونی، روسپی گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای،زشت نگارانه اشتغال دارند.

پ – ثبت مرتکبین اینگونه جرائم

۱۰-اعضاء باید بدترین اشکال کار کودک مذکور در زیر را جرایم کیفری اعلام نمایند

الف – کلیه اشکال بردگی یا روش های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکانبندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور و اجباری از جمله استخدام به زور یا،اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه

ب – استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودک برای روسپی گری، تولید زشت نگاری یااجراهای زشت نگارانه، و

پ – استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند، یا برای فعالیت هایی که مستلزم حمل یا استفاده غیرقانونی سلح های گرم یا.سایر سلاح ها است.

۱۱-اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مجازات ها از جمله در صورت اقتضاء مجازات های کیفری در مورد تخلف از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو هر یک از.انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳ )کنوانسیون اعمال می شود.

 ۱۲-اعضاء همچنین باید به عنوان موضوعی فوری، سایر راههای چاره جزائی، مدنی یا -اداری را، در صورت اقتضاء، برای  تضمین اجرای مؤثر مقررات ملی در زمینه ممنوعیت ومحو بدترین اشکال کار کودک از قبیل نظارت ویژه بر مؤسسات تجاری که از بدترین اشکال کار کودک استفاده کرده اند، و در موارد اصرار بر تخطی، ملاحظه لغو موقت یا دائم .پروانه کار، پیش بینی نمایند.

۱۳-سایر اقدامات معطوف به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ممکن است شامل  موارد زیر باشند

الف – آگاه سازی، حساس سازی و بسیج عموم به طور کلی از جمله رهبران سیاسی ملی و،محلی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه

ب – درگیر کردن و آموزش سازمانهای کارفرمایی و کارگری و سازمانهای محلی

پ – تأمین آموزش مناسب برای مأموران ذی ربط دولتی، به ویژه بازرسان و مأموران مجری،قانون، و برای سایر متخصصین مربوط.

ت – پیش بینی تعقیب اتباع عضوی که جرائمی را مرتکب شده باشند براساس مقررات ملی درزمینه ممنوعیت و محو فوری بدترین اشکال کار کودک در داخل خود کشور، حتی اگر این،جرائم در کشور دیگری ارتکاب شده باشند

ث – ساده کردن تشریفات قانونی و اداری و اطمینان از این که آنها مناسب و آماده،هستند

ج – ترغیب توسعه خط مشی ها به وسیله تعهداتی برای پیشبرد اهداف کنوانسیون

چ – نظارت و تبلیغ بهترین رویه های مربوط به محو کار کودک

ح – تبلیغ مقررات قانونی یا سایر مقررات در زمینه کار کودک به زبانها یا لهجه های،مختلف

خ – اتخاذ رویه های ویژه طرح دعاوی و تنظیم مقرراتی به منظور حمایت در برابر تبعیض و اقدامات تلفی جویانه کسانی که به طور قانونی برخلف مقررات کنوانسیون رفتار.می کنند و نیز ایجاد خطوط کمکی یا نقاط تماس و مقامات رسیدگی و بازرسی کننده.

د – اتخاذ اقدامات مناسب جهت بهبود زیربنای آموزش و پرورش و تربیت معلم برای،برآوردن نیازهای پسران و دختران

 ذ – تا حد امکان توجه به موارد زیر در برنامه های ملی اقدام

۱- نیاز به ایجاد شغل و آموزش حرفه ای والدین و بزرگسالان در خانواده های کودکانی که در شرایط مورد نظر کنوانسیون کار می کنند، و

۲-نیاز به حساس کردن والدین در مورد مشکل کودکانی که در چنین شرایطی کار .می کنند

۱۴-افزایش همکاری و یا کمک بین المللی در میان اعضاء برای ممنوعیت و محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک باید مکمل تلاش های ملی باشد و در صورت اقتضاء می تواند با مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری توسعه یافته و اجراء شود. این همکاری و یا:کمک بین المللی باید شامل موارد زیر باشد .

الف – بسیج منابع برای برنامه های ملی یا بین المللی

ب – کمک متقابل حقوقی

پ – کمک فنی از جمله مبادله اطلاعات

ت – حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه های ریشه کن کردن فقر و آموزش.همگانی موارد یادشده فوق، متن معتبر توصیه نامه است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در جریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن در ژنو برگزار شد و .در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ میلادی (۲۷٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و شانزده ماده و توصیه نامه مکمل آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلمی تصویب و در تاریخ ۲۳٫۸٫۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.