کمیته دفاع از حقوق زنان

ردیف عنوان صوتی و تصویری
۱ کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲
۲ کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان ( مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد
۳  کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها
۴ کنوانسیون تکمیلی منع بردگی – مصوب ۱۹۶۵ ( بند-ج-بخش اول – رسوم و ترتیبات نظیر بردگی )  
۵  اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴ )  
۶  اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پکن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵)   
۷  اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه  
۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر( مفاد ۱- ۲- ۱۶ -۲۵ )  
۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب ۱۹۶۶ ) – ( مفاد ۲-۳-۲۳ -۲۴ )  
۱۰  پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  
۱۱  مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار  
۱۲ تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان (ماده ۳ ) کمیته حقوق بشر   
۱۳ تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸  
۱۴  تفسیر عمومی شماره ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی  
۱۵  قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان  
۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو( اهداف ۴ – ۵ )