تدابیری برای تضـمین حمایـت از حقـوق محکومـان بـه مـرگ مصـوب قطعنامـه ۵٠/١٩٨۴ مـورخ ٢۵ مـه ١٩٨۴ شـورای اقتصادی و اجتماعی

١ـ مجازات مرگ در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده اند ممکن است فقط برای جدیترین جنایات اعمال شود مشـروط بـراین کـه فقـط شامل جنایات عمدی با عواقب مرگبار یا سایر عواقب بینهایت شدید شود.
٢ـ مجازات اعدام ممکن است فقط برای جنایتی اعمال شود که قانون مجازات مرگ را در زمان ارتکاب آن در نظر گرفته باشـد، مشـروط بر این که اگر پس از ارتکاب جنایت، قانون، مجازات سبکتری را برای آن در نظر بگیرد، مجرم از قانون جدید بهره مند شود.

 ٣ـ افرادی که در زمان ارتکاب به جرم کمتر از ١٨ سال دارند نباید به مرگ محکوم شوند، همچنان که مجازات مـرگ نبایـد در مـورد زنـان حامله، یا زنانیکه تازه مادر شده اند، یا اشخاصی که دچار جنون شده اند، اجرا شود
. ۴ـ مجازات مرگ فقط زمانی می تواند اعمال شود که جرم شخص متهم بر مبنـای مـدارک روشـن و قـانع کننـده اسـتوار باشـد و امکـان توصیف دیگری از جرم وجود نداشته باشد.
۵ ـ مجازات اعدام را فقط متعاقب قضاوت نهایی دادگاهی صالحه پس از انجام مراحل قانونی، که کلیه تـدابیر حفـاظتی ممکـن را بـرای حصول اطمینان از انجام محاآمه عادلانه میدهد، حداقل برابر با تدابیر ذکر شده در ماده ١۴ میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق برخورداری هر شخصی که مظنون یا متهم به جرمی است که برا ی آن ممکـن اسـت مجـازات اعـدام در نظـر گرفته شود، از مساعدت حقوقی کافی در کلیه مراحل دادرسی، میتوان به اجرا درآورد.
۶ ـ هر شخصی که به مرگ محکوم شده باید حق فرجام خواستن از دادگاهی عالی تـر را داشـته باشـد، و بـرای اطمینـان از ایـن کـه چنین فرجام خواهی اجباری شود، باید گامهایی برداشته شود.
٧ـ هر شخصی که به مرگ محکوم شده باید حق داشته باشد درخواست عفو کند، یا خواهان تخفیف مجازات شـود؛ تقاضـای عفـو یـا تخفیف باید در تمام پروندههای مجازات اعدام پذیرفته شود.
٨ـ مجازات اعدام در جریان رسیدگی به استیناف یا انجام هر مرحله از جریان عفو یا تخفیف حکم، نباید اجرا شود.
٩ـ هر گاه مجازات اعدام اجرا شود، باید چنان باشد که حداقل رنج ممکن به محکوم وارد آید

این نوشته در معاهدات بین المللی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.