دستورالعمل آموزشی

دستورالعمل آموزشی برای فعالیت در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

جلسات هم اندیشی از طرف کمیته آموزش و پژوهش به جهت موارد آموزشی مورد نیاز در کانون با حضور مسئولین کانون برگزار شد و آموزش اعضا قدیم و جدید از وظایف مسئولین نمایندگی ها می باشد.

( فایل صوتی جلسات در سایت کمیته آموزش و پژوهش)

http://pajohesh.bashariyat.org/?cat=1

http://pajohesh.bashariyat.org/?page_id=2185

برای این منظور موارد آموزشی به شرح ذیل میباشد :

  • چرا میخواهید در زمینه حقوق بشر فعالیت کنید و یک فعال حقوق بشر چه اهدافی را دنبال میکند؟
  • آشنایی با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و روش کاری و اداری ان
  • آشنایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی سازمان ملل و روش اداری شورای حقوق بشر (ژنو سوئیس )
  • بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • نحوه استفاده از پالتاک به منظور حضور در جلسات کانون
  • نحوه ساخت و استفاده از وبلاگ به منظور نشر اندیشه ها و اهداف شخصی
  • جلسات آموزش تخصصی اتاق پالتاک توسط کمیته آموزش و پژوهش برگزار میشود .

هرماه جلسات هم اندیشی از طرف کمیته آموزش و پژوهش (برای اعضاء نمایندگی ها) برگزار میشود و اعضاء نمایندگی های دعوت شده  لازم است با راهنمائی مسئول نمایندگی و با آگاهی کامل نسبت به موضوعات یاد شده در جلسه حضور داشته باشند.

این جلسات به منظور بهبود عملکرد کاری اعضاء کانون تشکیل میشود و محوریت این جلسات به شرح ذیل میباشد :

  • در هر جلسه دو موضوع از نقض حقوق بشر , طی فراخوان اعلام میشود .
  • نحوه تهیه مقالات , اطلاعیه , گزارشات ماهیانه , تحلیل خبر و محتوا برای شبکه های اجتماعی کانون با محوریت موضوعات مطرح شده در فراخوان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 کمیته آموزش و پژوهش