کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ردیف عنوان صوتی و تصویری
۱ کنوانسیون بین المللی محو همه صورت تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵)

 

 بخش اول

 بخش دوم

۲ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ماده دوم ) –  (مصوب ۱۹۴۸)
۳ کنوانسیون عدم  تبعیض در آموزش و پرورش (مصوب ۱۹۶۷ یونسکو)
۴ اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.)
۵  اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی  
۶  اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۱- ۲  -۱۸ – ۱۹ ) – ( مصوب ۱۹۴۸ )  
۷ اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶   بخش اول

 بخش دوم

 بخش سوم

۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مفاد ۲-۴-۱۸-۱۹-۲۰-۲۶-۲۷ ) – (مصوب ۱۹۶۶)  
۹ مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار  
۱۰  حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران  
۱۱ منشور زبان مادری  
۱۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو(اهداف ۴ – ۵ )