منشور زبان مادری

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب سال ۱۹۹۶ یونسکو

یک: همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری اغاز کنند

دو: همه دولتها موظف هستند که برای تولید و اموزش زبان مادری کلیه منابع /موارد وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند

سه: برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و اماده شود زیرا، تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده میشود.

آنهایی که وقتی از زبان مادری مان حرف می زنیم، می گویند ساکت باشید! آنهایی که وقتی از حقوق ملت مان حرف می زنیم، می گویند چیزهای مهم تری وجود دارد! آنهایی که به نام اتحاد و همبستگی ملی‌ مانع طرح مسائل ملی‌ و زبان مادری برای مردم میشوند،خود تیشه بر ریشه همبستگی واقعی‌ ،انسانی‌ میزنند. مگر بدون قبول ارزش برابر برای زبانهای مادری میشود از آزادی اندیشه،بیان و همبستگی انسانی‌ و ملی‌ صحبت کرد.

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.