اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر (اعلام شده در قطعنامه (سی) ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ مجمع عمومی

 با توجه به این که پیشرفت ها در زمینه علمی و فن آوری یکی از مهمترین عوامل در توسعه جامعه بشری شده است ، با در نظر گرفتن این امر که ، پیشرفت ها در زمینه علم و فن آوری در عین حال که فرصت های پیوسته بیشتری برای بهتر کردن شرایط زندگی مردمان و ملت ها فراهم می سازند ، می توانند در مواردی به مشکلات اجتماعی نیز منجر شوند  

، و همچنین حقوق بشر و آزادی های بنیادی افراد را به خطر اندازند ، با توجه همراه با نگرانی به این امر که از دستاوردها در پهنه علم و فن آوری می توان برای تشدید مسابقه تسلیحاتی ، سرکوبی جنبش های آزادی بخش ملی و محروم کردن افراد و مردمان از حقوق بشر و آزادی های بنیادی آنان استفاده کرد ، همچنین با بذل توجه همرا با نگرانی به این امر که دستاوردهای مربوط به علم و فن آوری می تواند خطر هایی برای حقوق سیاسی و مدنی افراد یا گروه ها و برای منزلت و حیثیت انسان به دنبال داشته باشد ، با در نظر گرفتن نیاز فوری برای استفاده کامل از پیشرفت های علمی و فن آوری در خدمت رفاه انسان و خنثی کردن عوارض زیانبار کنونی و احتمالی آینده بعضی از دستاوردهای ناشی از علم و فن آوری ، با شناسایی این امر که پیشرفت در حوزه علم و فن آوری در تسریع رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت فراوان است ، با آگاهی از این واقعیت که انتقال علم و فن آوری یکی از روش های تسریع پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه است ، با تایید حق مردمان برای تعیین سرنوشت خود و ضرورت احترام به حقوق و آزادی های بشرو منزلت و حیثیت شخص انسان در شرایط پیشرفت علمی و فن آوری ، با تمایل به حمایت از تحقق اصولی که مبنای منشور ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر ، اعلامیه های مربوط به اعطای استقلال به کشور های مستعمره و مردمان تحت استعمار ، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین کشور ها بر اساس منشور ملل متحد ، اعلامیه مربوط به پیشرفت و توسعه اجتماعی ، و منشور وظایف و حقوق اقتصادی کشور ها را تشکیل می دهند ؛ رسما اعلام می دارد:   

١_ همه کشور ها برای تضمین این امر که از نتایج پیشرفت ها در زمینه علم و فن آوری به نفع تقویت صلح و امنیت بین المللی ، آزادی و استقلال ، و همچنین برای منظور رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی مردمان و تحقق حقوق و آزادی های بشر مطابق با منشور ملل متحد استفاده شود ، باید همکاری بین المللی را ترویج و از آن حمایت کنند .

٢_ همه کشور ها باید برای پیشگیری از استفاده از پیشرفت ها در زمینه علم و فن آوری ، به ویژه به وسیله ارگان های کشور ها ، به منظور محدود کردن یا مداخله در زمینه برخورداری افراد از حقوق بشر و آزادی های بنیادی ، به صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر و سایر اسناد و مصوبات بین المللی مربوطه قید شده ، تدابیر مناسب به عمل آورند .

٣_ همه کشور ها باید برای تضمین این امر که دستاورد های مربوط به علم و فن آوری نیازهای مادی و معنوی کلیه بخش های جمعیت را تامین کنند ، تدابیری به عمل آورند .

۴ _ همه کشور ها باید از انجام هر اقدامی در زمینه استفاده از دستاوردهای علمی و فن آوری برای مقاصد نقض حاکمیت و یکپارچگی ارضی سایر کشور ها ، به راه انداختن جنگ های تهاجمی ، سرکوبی جنبش های آزادیبخش ملی یا اجرای سیاست تبعیض نژادی خود داری کنند . چنین اقداماتی نه فقط نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل است بلکه انحراف غیر قابل قبول از مقاصدی به شمار می رود که باید راهنمای پیشرفت ها در زمینه علم و فن آوری برای منافع نوع بشر باشد .

۵ _ همه کشور ها باید در ایجاد ، تقویت و توسعه ظرفیت و توانایی کشور های در حال توسعه در زمینه علم و فن آوری به منظور تسریع تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی مردمان آن کشور ها ، همکاری کنند .

۶ _ همه کشور ها باید برای بسط مزایای علم و فن آوری بین کلیه اقشار جمعیت و حمایت از آنان ، چه اجتماعی و چه مادی ، در مقابل آثار زیان آور احتمالی استفاده نا درست از پیشرفت های مربوط به علم و فن آوری ، از جمله سوء استفاده از آنها برای زیر پا گذاشتن حقوق افراد یا گروه ها ، به ویژه از حیث احترام به حریم خصوصی و حمایت از شخصیت انسانی و یکپارچگی و تمامیت جسمی و معنوی آنان ، تدابیری به عمل آورند .

٧_ همه کشورها باید تدابیر لازم ، از جمله تدابیر مربوط به قانون گذاری به عمل آورند تا تضمین کنند بهره برداری از دستاوردهای علمی و فن آوری از تحقق کامل حقوق بشر و آزادی های بنیادی بدون هیچ تبعیض از نظر نژاد ، جنس ، زبان یا عقاید دینی حمایت کنند

 ٨ _ همه کشور ها برای پیشگیری و ممانعت از بهره برداری از دستاوردها در زمینه علم و فن آوری به زیان حقوق بشر و آزادی های بنیادی و منزلت و حیثیت شخص انسان اقدامات موثر ، از جمله از طریق قانون گذاری به عمل آورند .

٩ _ همه کشور ها ، هر گاه ضرورت داشت ، باید برای تضمین متابعت از قوانینی که آزادی ها و حقوق بشر را در شرایط پیشرفت های علمی و مربوط به فن آوری تضمین می کنند ، اقدام نمایند .

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی جوان و دانشجو ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.