قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن

ماده واحده – الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و
۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰‌راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات
منافی عفت و مستهجن را که در ۴ مه ۱۹۴۹ در لیک ساکس (‌مقر سازمان ملل متحد) به
امضاء رسیده است و در‌تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۲۸ از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان
ملل متحد امضاء شده تصویب می‌شود.


‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن پروتکلهای اصلاحی ضمیمه است پس از تصویب
مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار‌و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس
شورای ملی رسید. ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۳٫۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

پروتکل اصلاحی توافق بین‌المللی مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت
که در تاریخ ۴ مه ۱۹۱۰ در پاریس به امضاء رسید.
‌نظر به این که طبق توافق بین‌المللی مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت
که در تاریخ ۴ مه ۱۹۱۰ در پاریس به امضاء رسیده است وظایفی‌به عهده دولت جمهوری
فرانسه محول گردیده و نظر به این که دولت مزبور با میل خود پیشنهاد نموده است
وظایفی که طبق توافق مذکوره فوق به عهده‌داشته به سازمان ملل متحد انتقال یابد و
نظر به این که مناسب است که آن وظایف از این پس به عهده سازمان ملل متحد باشد دول
عضو پروتکل نسبت‌به مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
‌ماده ۱ – دول عضو این پروتکل متعهد می‌گردند که بین خود طبق مقررات پروتکل حاضر
اثر کامل قضایی نسبت به اصلاحات مربوط به سندی که‌پیوست می‌باشد مترتب داشته آنها
را معتبر دانسته و اجرای آن را تأمین نمایند.
‌ماده ۲ – دبیر کل رونوشت متن توافق ۴ مه ۱۹۱۰ مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات
منافی عفت را پس از تجدید نظر در آن طبق پروتکل حاضر‌جهت استحضار هر یک از دول عضو
سازمان ملل متحد و همچنین دولت غیر عضو که این پروتکل برای امضاء یا پذیرش آنها
آماده می‌باشد ارسال‌خواهد داشت و همچنین از دولی که عضو توافق مذکوره هستند حتی
اگر عضو این پروتکل هم نشده باشند دعوت خواهد نمود که متن اصلاح شده‌این سند را
همین که اصلاحات مزبور معتبر گردید اجرا نمایند.
‌ماده ۳ – این پروتکل برای امضاء یا پذیرش از طرف کلیه دول ملحقه به توافق ۴ مه
۱۹۱۰ مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت که دبیر کل‌یک نسخه آن را برای
آنها به این منظور ارسال داشته حاضر می‌باشد.
‌ماده ۴ – دول می‌توانند عضو این پروتکل شوند چنان چه:
‌الف – پروتکل را بدون قید و شرط درباره قبولی امضاء نمایند.
ب – در موقع امضاء قید برای قبول یا قبول بعدی نمایند.
ج – آن را قبول نمایند.
‌قبول آن با تسلیم یک سند قطعی به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می‌یابد.
‌ماده ۵ – این پروتکل پس از آن که دو یا چند دولت عضویت آن را پذیرفتند معتبر و
قابل اجراء خواهد گردید. اصلاحاتی که سند پیوست این پروتکل‌شامل است و مربوط به
توافق ۴ مه ۱۹۱۰ به منظور جلوگیری از انتشار نشریات منافی با عفت می‌باشد پس از آن
که سیزده عضو از اعضای توافق مذکور‌عضو این پروتکل شده باشند معتبر خواهد گردید
بنا بر این هر دولتی پس از آن که اصلاحات معتبر گردید به این توافق ملحق شود عضو
توافق اصلاح‌شده محسوب خواهد گردید.
‌ماده ۶ – به محض اعتبار اصلاحات مندرجه در سند پیوست این پروتکل دولت فرانسه اصل
متن توافق و همچنین اسناد مختلفه را که طبق وظایف‌محوله محافظت آن را به عهده
داشته است تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد نمود.
‌ماده ۷ – طبق مفاد بند ۱ ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و مقررات تصویبی مجمع عمومی به
منظور اجرای آن ماده دبیر کل سازمان ملل متحد مجاز است‌پروتکل حاضر و همچنین
اصلاحاتی را که در توافق به وسیله پروتکل به عمل آمده است طبق تاریخ اعتبار هر یک
به ثبت رسانده و در کوتاهترین‌مهلت ممکنه پس از ثبت آنها پروتکل و متن اصلاح شده
توافق را منتشر نماید.
‌ماده ۸ – این پروتکل که متن‌های انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسوی و روسی آن
متساویاً معتبر است در بایگانی دفتر سازمان ملل متحد ضبط‌می‌گردد. چون توافق که طبق
سند پیوست اصلاح خواهد شد فقط به زبان فرانسوی تحریر گردیده است متن فرانسوی سند
پیوست معتبر خواهد بود و‌متن‌های انگلیسی – چینی – اسپانیولی و روسی ترجمه محسوب
خواهد شد. یک رونوشت مصدق پروتکل و سند پیوست توسط دبیر کل جهت هر‌یک از دول عضو
توافق مورخه ۴ مه ۱۹۱۰ مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت و همچنین جهت
کلیه دول عضو سازمان ملل متحد‌ارسال خواهد گردید.
‌علیهذا امضاکنندگان ذیل که از طرف دول متبوعه خود مجاز بودند به تاریخی که مقابل
امضاء ذکر گردیده پروتکل را امضاء نمودند.
‌لیک ساکس نیویورک ۴ مه ۱۹۴۹
‌پروتکل اصلاحی توافق بین‌المللی به منظور تأمین حمایت مؤثری بر علیه تجارت
جنایت‌آمیز معروف به خرید و فروش زنان که در تاریخ ۱۸ مه ۱۹۰۴‌در پاریس به امضاء
رسیده و قرارداد بین‌المللی مربوط به ممانعت خرید و فروش زنان که در تاریخ ۴ مه
۱۹۱۰ در پاریس به امضاء رسیده است.
‌با توجه به این که طبق قوانین بین‌المللی به منظور تأمین حمایت مؤثر بر علیه
تجارت جنایت‌آمیز معروف به خرید و فروش زنان که در تاریخ ۱۸ مه۱۹۰۴ در پاریس به
امضاء رسیده و همچنین قرارداد بین‌المللی مربوط به ممانعت از خرید و فروش زنان که
در تاریخ ۴ مه ۱۹۱۰ در پاریس به امضاء‌رسیده است وظایفی به عهده دولت جمهوری
فرانسه محول گردیده و با توجه به این که دولت مزبور به اراده خود پیشنهاد نموده
است وظایفی را که‌طبق توافقهای مذکور در فوق به عهده دارد به سازمان ملل متحد
واگذار نماید و با توجه به این که به جا خواهد بود که از این پس سازمان ملل
متحد‌موظف به انجام آنها باشد دول عضو این پروتکل نسبت به مقررات زیر توافق حاصل
نمودند:
‌ماده ۱ – دول عضو این پروتکل متعهد می‌گردند که بین خود هر یک نسبت به اسنادی که
به آنها ملحق شده‌اند و طبق مقررات پروتکل حاضر اثر کامل‌قضایی به اصلاحات مربوط
به اسناد مزبور که در سند پیوست می‌باشد مترتب داشته آنها را معتبر قرار داده و
اجرای آن را تأمین نمایند.
‌ماده ۲ – دبیر کل متن توافق بین‌المللی مربوط به تأمین حمایت مؤثری بر علیه خرید
و فروش زنان مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرارداد بین‌المللی مربوط به‌ممانعت خرید و فروش
زنان مورخ ۴ مه ۱۹۰۴ را تهیه و طبق پروتکل حاضر در آن تجدید نظر نموده و رونوشت آن
را برای استحضار هر یک از دول‌عضو سازمان ملل متحد و همچنین دول غیر عضو که این
پروتکل برای امضاء یا پذیرش آنها آماده می‌باشد ارسال خواهد داشت. همچنین دول
عضو‌ملحق شده به هر یک از اسناد مذکور در فوق را دعوت می‌نماید تا متن اصلاح شده
با سند یا اسناد مزبور را به محض این که اصلاحات معتبر گردید‌حتی اگر عضو این
پروتکل هم نشده باشند به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده ۳ – این پروتکل برای امضاء و پذیرش کلیه دول عضو توافق بین‌المللی به منظور
تأمین حمایت مؤثری بر علیه معامله جنایت‌آمیز معروف به خرید‌و فروش زنان مورخ ۱۸
مه ۱۹۰۴ و قرارداد بین‌المللی مربوط به ممانعت خرید و فروش زنان مورخ ۴ مه ۱۹۱۰ که
دبیر کل یک نسخه بدین منظور به‌آنان ابلاغ نموده است آماده می‌باشد.
‌ماده ۴ – دول می‌توانند عضو این پروتکل شوند چنان چه:
‌الف – پروتکل را بدون قید و شرط درباره قبولی امضاء نمایند.
ب – در موقع امضاء قیدی برای قبول یا قبول بعدی بنمایند.
ج – آن را قبول نمایند.
‌قبول آن با تسلیم یک سند قطعی به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می‌یابد.
‌ماده ۵ – این پروتکل پس از آن که دو یا چند دولت عضویت آن را پذیرفتند معتبر و
قابل اجرا خواهد گردید و اصلاحاتی را که این سند پیوست این‌پروتکل شامل است و
مربوط به توافق بین‌المللی به منظور حمایت مؤثری بر علیه معامله جنایت‌آمیز معروف
به خرید و فروش زنان مورخ ۱۸ مه۱۹۰۴ می‌باشد پس از آن که بیست عضو از جهت کلیه دول
عضو سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید. بنائاً علیهذا امضاکنندگان ملحق‌شوندگان
به‌توافق به این پروتکل نیز ملحق گردیدند معتبر خواهد بود. قرارداد بین‌المللی
مربوط به ممانعت خرید و فروش زنان مورخ ۴ مه ۱۹۱۰ پس از عضویت‌این پروتکل از طرف
بیست دولت عضو قرارداد مذکور معتبر خواهد گردید. بنا بر این هر دولتی که به توافق
و یا به قرارداد پس از این که اصلاحات‌معموله به موقع اجرا درآمده باشد ملحق شود
عضو قرارداد یا توافق اصلاح شده محسوب می‌شود:
‌ماده ۶ – به محض اعتبار یافتن اصلاحات مندرجه در سند پیوست این پروتکل مربوط به
توافق یا قرارداد دولت فرانسه اصل متن در موافقتنامه را که‌مربوط به اصلاحات مزبور
می‌باشد و همچنین اسناد مختلفه که طبق وظیفه محوله محافظت آن را به عهده داشته
تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد‌خواهد نمود.
‌ماده ۷ – طبق مفاد بند یک ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و مقرراتی که از طرف مجمع
عمومی به منظور اجرای متن پذیرفته شده است دبیر کل سازمان‌ملل متحد اجازه دارد این
پروتکل و همچنین اصلاحاتی که در توافق و قرارداد به وسیله پروتکل به عمل آمده است
به ترتیب و تاریخی که معتبر و قابل‌اجرا شود به ثبت رسانیده و هر چه زودتر پس از
ثبت آنها و متن‌های اصلاح شده توافق و قرارداد را منتشر نماید.
‌ماده ۸ – این پروتکل که متن‌های انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسوی – روسی آن
متساویاً معتبر می‌باشد در بایگانی دفتر سازمان ملل متحد‌ضبط می‌گردد. توافق و
قرارداد اصلاح شده طبق سند پیوست چون به فرانسه تنظیم شده فقط متن فرانسه سند
پیوست معتبر خواهد بود و متن‌های‌انگلیسی – چینی – اسپانیولی و روسی ترجمه آن
محسوب خواهد گردید. یک رونوشت گواهی شده از پروتکل شامل سند پیوست توسط دبیر
کل‌جهت هر یک از دول عضو توافق بین‌المللی به منظور تأمین حمایت مؤثری بر علیه
معامله جنایت معروف به خرید و فروش زنان مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ با‌قرارداد بین‌المللی
ممانعت خرید و فروش زنان مورخ ۴ مه ۱۹۱۰ و همچنین جهت کلیه دول عضو سازمان ملل
متحد ارسال خواهد گردید بناء علیهذا‌امضاکنندگان مجاز هر یک از دول این پروتکل را
در تاریخی که در پای امضاء هر یک ذکر گردیده امضاء می‌نمایند.
لیک ساکس نیویورک ۱۹۴۹
‌اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه
۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به‌جلوگیری از اشاعه نشریات
منافی عفت و مستهجن که پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک
هزار و سیصد و سی و هفت‌از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.