شرح وظائف نمایندگی های کانون و اعضای آن

شرح وظایف نمایندگی ھا و اعضا نمایندگی کانون

از آنجائیکه در تقسیم کاری که برای اھداف کانون انجام شده وظیفه آگاھی دادن به اعضا و انتشار اطلاعیه ھا و گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در مناطق به عھده نمایندگی ھا قرار داده شده است، لذا برای ارزشیابی فعالیت ھای ھر نمایندگی و اعضای آن انجام اقدامات مشروحه زیر الزامی است :

۱- ھر عضو نمایندگی موظف به عضویت در یکی از کمیته ھای تخصصی کانون است .
۲- ھر نمایندگی موظف به شرکت در تمامی جلسات عمومی (پالتالکی و حضوری) و ھمراه با تمامی اعضا .
۳- ھر نمایندگی ملزم به برگزاری منظم جلسات داخلی ماھیانه نمایندگی در ساعت و روزی معین است که قبلا برنامه آن به اطلاع ھیئت رئیسه رسیده باشد .
۴- ھر نمایندگی موظف به برگزاری مراسم تظاھرات ایستاده و میز کتاب ھر ۲ ماه یکبار میباشد.
۵- ھر نمایندگی باید به مناسبت ھای مختلف از منظر نقض حقوق بشر اطلاعیه ای صادر و جھت انتشار به ھیئت رئیسه ارسال نماید .
۶- نمایندگی ھا موظف به برگزاری حداقل ۲ جلسه سخنرانی در اتاق کانون در پالتاک در خلال یکسال ھستند .
۷- ھر نمایندگی ملزم به ارائه گزارش ماھیانه جلسات داخلی به نشریه و ھمچنین گزارش اداری و مالی به مسئول مالی کانون می باشند .
۸- اعضای نمایندگی ملزم به پرداخت حق عضویت ماھیانه در جلسات داخلی نمایندگی ھا میباشند .
۹- ھر نمایندگی ملزم به داشتن برنامه اجرائی مدون برای سال تنظیم و به ھیئت رئیسه ارائه نماید تا در تقویم کانون قرار گیرد.

محتوای جلسات ماھانه ھر نمایندگی عبارت است از :
سخنرانی در باب مسائل روز و بحث گفتگو
قرائت وتحلیل اخبار و رویداھای مھم ماه گذشته
سخنرانی و بحث و تبادل نظر پیرامون مواد اعلامیه جھانی حقوق بشر و میثاق ھای ان
تقسیم وظایف برای جلسه ماه آینده
در نمایندگی ھا انتخاب مسئول نمایندگی و مسئول مالی توسط اعضا و تائید ھیئت رئیسه ضروری است .