ارتباط با ما

ایمیل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران :   info@bashariyat.org

ایمیل کمیته آموزش و پژوهش:  Amoozesh@bashariyat.org

شماره تماس با مسئول کمیته : ۰۰۶۰۱۱۱۱۶۷۰۱۷۸