جلسات ماهانه کارگاه آموزشی

کمیته آموزش و پژوهش

 جلسات کارگاه آموزشی ماهانه ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ )

تاریخ جلسه

مدیریت جلسه

موضوع جلسه

۲۰۱۷ / ۰۲/ ۲۸

منوچهر شفایی

حق چیست ؟

حکومت یا دولت ؟

۲۰۱۷ / ۰۳ / ۲۸

جهانگیر گلزار

آزادی – استقلال

 ۲۰۱۷ / ۰۴ / ۲۵

 حمید حمیدی                        

حقوق مدنی – جامعه مدنی – حقوق شهروندی ( ۱ )

 ۲۰۱۷ / ۰۵ / ۲۵

 حمید حمیدی

 جامعه مدنی – فرصت ها و چالشها ( ۲ ) 

 ۲۰۱۷ / ۰۶ / ۲۷

 فرح دوستدار

احزاب – الزامات و تضادهای آن با برخی از مفاد حقوق بشری 

 ۲۰۱۷ / ۰۷ / ۲۵

رضوان مقدم 

تبعیض – برابری  

 ۲۰۱۷ / ۰۸ / ۲۹

زهرا ارزجانی

 محیط زیست و حق زیستن 

 ۲۰۱۷ / ۰۹ / ۲۶

مریم پور حسینی 

 عدالت – برابری

 ۲۰۱۷ / ۱۰/ ۳۱ 

 امیر نیلو

 حق انتخاب شدن 

حق انتخاب کردن

 ۲۰۱۷ / ۱۱ / ۲۸

اعضای کانون 

کاربرد حق در فعالیتهای تخصصی کمیته ها

 ۲۰۱۷ /۱۲ / ۲۶

 منوچهر شفایی

 مروری بر آنچه آموخته ایم …

جلسات کارگاه آموزشی  ۲۰۱۸ 

۲۰۱۸ / ۰۱ / ۲۱

منوچهر شفایی

تاریخچه حقوق بشراز ابتدا تا شورای حقوق بشر

دلیل و روش تنظیم اطلاعیه

 نحوه برگزاری جلسات و مراسم در نمایندگی و کمیته های کانون

علاقمندان میتوانند صدای جلسات را از لینک ذیل دریافت نموده و شنوا باشند .

http://pajohesh.bashariyat.org/?cat=69

شایسته است تا جهت تبادل دانسته ها و تجربیات خود با یکدیگر در خصوص توسعه دانش و آگاهی های حقوق بشری خود در این جلسات حضور فعال داشته باشیم .

 : Paltalk 

View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanuon Defa az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh