جلسات ماهانه هم اندیشی

 کمیته آموزش و پژوهش

 جلسات آموزشی هم اندیشی   ( ۲۰۱۷ )

این جلسات بصورت ماهیانه و در آخرین  روز هر ماه در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار میگردد . 

موضوع جلسات

مدیریت جلسات

تاریخ جلسات

شناخت اصول و عملکرد کانون و نحوه ی همکاری با آن  – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن
 اولین دوره 

مدیریت جلسه :

منوچهر شفایی   

۲۰۱۷/۰۱/۲۵ 

(اعضای کانون)

پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی
دومین دوره 

مدیریت جلسه:

منوچهر شفایی

۲۰۱۷/۰۲/۲۲ 

اعضای کانون )

ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی
سومین دوره

 مدیریت جلسه :

 مریم پور حسینی – مریم مرادی 

۲۰۱۷/۰۳/۲۲

ترکیه – اتریش )

پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی
چهارمین دوره 

مدیریت جلسه :  

مریم پور حسینی

مریم مرادی

۲۶/۰۴/۲۰۱۷

اندونزی – گیسن- بادن وودتمبرگ  )

پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی
پنجمین دوره

 مدیریت جلسه :

منوچهر شفایی

۳۱/۰۵/۲۰۱۷

(اسکاندیناوی-گیسن-نوردراین وستفالن )

پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن- آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی
ششمین دوره

 مدیریت جلسه :

منوچهر شفایی

۳۰/۰۶/۲۰۱۷

(اسکاندیناوی –سوئیس-نوردراین وستفالن  )

 پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آنآشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی
هفتمین دوره

مدیریت جلسه:

منوچهر شفایی

 ۳۱/۰۷/۲۰۱۷

مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ )

 پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی

هشتمین دوره 

مدیریت جلسه:

منوچهر شفایی – مسئولین و اعضای نمایندگی ها 

  ۳۱/۰۸/۲۰۱۷

( اندونزی – اتریش – بادن وورتمبرگ )

  پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی

 نهمین  دوره 

مدیریت جلسه : 

منوچهر شفایی – مسئولین و اعضای نمایندگی ها

 ۲۹/۰۹/۲۰۱۷

( اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ) 

   پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی – آشنایی با کنوانسونهایی که ایران امضا و متعد به انجام آن شده است . 

 دهمین دوره 

مدیریت جلسه : 

منوچهر شفایی – مسئولین و اعضای نمایندگی ها

 ۲۵/۱۰/۲۰۱۷

( اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ) 

    پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی – آشنایی با کنوانسونهایی که ایران امضا و متعد به انجام آن شده است . 
 

 یازدهمین دوره 

مدیریت جلسه : 
مسئولین و اعضای نمایندگی ها 
 ۳۰/۱۱/۲۰۱۷

( مالزی – ترکیه – اتریش )

     پیرامون آشنایی با اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه همکاری با آن – آشنایی اولیه با تاریخچه حقوق بشر و روشهای اجرایی آن – آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی – آشنایی با کنوانسونهایی که ایران امضا و متعد به انجام آن شده است . 
 

دوازدهمین دوره 

مدیریت جلسه : 

منوچهر شفایی 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۷

با حضور و مشارکت اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

علاقمندان میتوانند صدای جلسات را از لینک ذیل دریافت نموده و شنوا باشند: 

http://pajohesh.bashariyat.org/?cat=70

شایسته است تا جهت تبادل دانسته ها و تجربیات خود با یکدیگر در خصوص توسعه دانش و آگاهی های حقوق بشری خود در این جلسات حضور فعال داشته باشیم .

 : Paltalk 

View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanuon Defa az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh