شرح ۳۰ ماده اعلامیه جهانی بصورت خلاصه و کوتاه

شرح ۳۰ ماده اعلامیه جهانی بصورت خلاصه و کوتاه 

۱- همه آزاد و برابر بدنیا  آمده ایم .
۲- عدم تبعیض
۳- حق حیات برای همه
۴- برده داری  ممنوع
۵- شکنجه ممنوع
۶- شما حقوقی دارید در هر جا که باشید. ( ارزش انسانی در همه جا )
۷- همه در برابر قانون مساوی هستند .  
۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون
۹- دستگیری خود سرانه ممنوع ( عدم توقیف – حبس و تبعید غیر قانونی )
۱۰- حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه برای همه
۱۱- تا زمانی که جرمی  ثابت نشده شما بیگناهید. ( حق و اصل برائت )
۱۲- حق داشتن یک زندگی خصوصی ( عدم دخالت در احوال شخصی )
۱۳- حق انتخاب محل اقامت ( آزادی رفتن و حرکت )
۱۴- حق پیدا کردن یک محل امن برای زندگی ( حق پناهندگی )
۱۵- حق انتخاب ملیت  
۱۶- حق آزادی انتخاب همسر
۱۷- حق مالکیت شخصی
۱۸- حق آزادی عقیده
 ۱۹-  حق آزادی بیان
۲۰- آزادی اجتماعات
۲۱- حق آزادی تجمع و تظاهرات 
۲۲- حق امنیت اجتماعی
۲۳- حق امنیت کار
۲۴- حق استراحت و فراغت
 ۲۵- حق خوراک – مسکن – مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
 ۲۶- حق تحصیل رایگان برای همه
۲۷- حق تکثیر  ( کپی رایت )
۲۸- حق داشتن دنیایی آزاد و عادلانه برای همه
۲۹- حق مسئولیت نسبت به جامعه
۳۰ –  عدم تفسیر مواد به نفع دولتها (هیچکس نمیتواند حقوق بشر را از شما بگیرد . )