کلیپ دوره های آموزشی

اشنایی با تاریخچه حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ اموزشی دانلود و نصب پالتاک برای اندروید : کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ اموزشی شورای حقوق بشر : کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ اموزشی کنوانسیونها و پروتکلها : کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ اموزش ساخت وبلاگ کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ اموزش تهیه متن سخنرانی و گزارشات کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ اموزش نحوه مدیریت اتاق پالتاک کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ آموزشی تهیه و ویرایش مطالب  جهت ارسال به ماهنامه بشریت

کلیپ آموزشی ضبط صدا : ( بخش آول )

کلیپ آموزش ضبط صدا : ( بخش دوم )

کلیپ آموزشی ادیت صدا : ( بخش اول )

کلیپ آموزشی ادیت صدا : ( بخش دوم )

کلیپ آموزشی ادیت صدا : ( بخش سوم )

کلیپ آموزشی نحوه ساخت و ثبت نام در اتاق پالتاک