کلیه معاهداتی که ایران در آن عضویت دارد .

ردیف عنوان صوتی و تصویری
 کنوانسیونهای زیست محیطی که با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است .
۱  کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایران
۲  کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا(تغییرات اقلیمی)
۳  کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن
۴  کنوانسیون منطقه ای کویت برای ھمکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی
۵  کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها بازل – ۱۹۸۰
۶  کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌
۷  کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما  
۸  ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٧١
۹  ‌کنوانسیون کوادالاخارا – ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱
۱۰  کنوانسیون ورشو ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹   بخش اول

 بخش دوم

۱۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
۱۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۱۳ کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
۱۴ کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏ المللی منجمله مامورین دیپلماتیک
۱۵ کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری بین المللی- نیویورک – ۱۹۵۸
۱۶ کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶
۱۷  کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک (مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹)
۱۸ اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک
۱۹  کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها  
۲۰  کنوانسیون منطقه ای تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه
۲۱  کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها
۲۲  کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها
۲۳  کنوانسیون بینالمللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاددر صورت بروز سوانح آلودگی نفتی بروکسل
۲۴  کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
۲۵ کنوانسیون چهارم ژنو
۲۶  کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن  
۲۷  کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان ( مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ )
۲۸  کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ (مصوب‌ ۲۸ ژوئیه‌ ۱۹۵۱)
۲۹  کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید
۳۰ کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها
۳۱ کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰

 

۱- قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک
۲-  قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک
۳-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری
۴-  اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار
۵- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی
۶-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
۹- قرارداد بین‏ المللی راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما [مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی]
۱۰- قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی ( کنوانسیون شیکاگو)
۱۱-  قانون پروتکل اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو
۱۳-  ‌پروتکل لاهه – ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵
۱۵- قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو
۱۶-  قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری
۱۷-  قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی
۱۸- قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی
۱۹-  اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی
۲۰-  قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
۲۱-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم
۲۲-  قانون اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی ( در مورد حفظ جان اشخاص در دریاها)
۲۳-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی
۲۴-  اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
۲۵-  قانون تصویب اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی و پروتکل های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشاء جامعه ملل
۲۷-  قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
۲۸-  اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران – ۱۹۶۸
۳۰-  قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان
۳۱-  قوانین و معاهدات بین‌المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری
۳۳-  قرارداد بین‏ المللی راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما
۳۴-  پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههای که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‏المللی می‏باشند مکمل
۳۵- قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک
۳۶- قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک
۳۹- قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره
۴۱-  قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی
۴۲-  قانون اجازه الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی
۴۴-  قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
۴۵- قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال
۴۶- قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
۴۷-  قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها
۴۸-  قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی
۴۹-  اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار
۵۰-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری
۵۱-  ‌پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه 
۵۳-  قانون موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و جمهوری اسلامی ایران
۵۴-  قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی ورود موقت وسائل علمی
۵۵-  قانون تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل ونقل برون مرزی مواد زائد خطرناک ودفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران
۵۶-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی
۵۸-  اصلاحیه پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن (کپنهاک)
۶۱- پروتکل ١٩٩٢ جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
۶۲- پروتکل مربوطبه مداخله دردریاهای آزاددرصورت بروزآلودگی ناشی از موادی غیرازنفت لندن
۶۴- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
۶۵- پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا
۶۶- پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
۶۷- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
۶۸- تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی)
۶۹- قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
۷۰- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی پایدار
۷۱- راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوان (راهنمای ریاض) مصوب و اعلان مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ١١٢/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ۱۹۹۵
۷۲- اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه
۷۳- پروتکل کیوتو
۷۶- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند – به ویژه در آفریقا
۷۷- قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی
۷۸- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی
۷۹- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی
۸۰- قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان
۸۱- پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت وسایر مواد مضره در موارد اضطراری (کویت – ۱۳۵۷)
۸۳- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد
۸۶-  منشور زبان مادری
۸۷-  اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶
۸۸- حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران
۸۹- اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم (۱۹۹۸)
۹۰- قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سلاح هسته ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب
۹۱- قانون کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک ( بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاحهای مذکور
۹۲- قانون کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی
۹۳- قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی ‌
۹۴- ‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها در موقع جنگ
۹۵- قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
۹۶- عهدنامه تحریم جنگ
۹۷- پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی
۹۸-  قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‏المللى
۹۹-  قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
۱۰۰- قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان