قانون پروتکل اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو

‌مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۹
‌ماده واحده – پروتکل اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی
کشوری شیکاگو مورخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ که در تاریخ ۱۶ اکتبر۱۹۷۴ در مونترال به امضاء
رسیده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه‌فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
[z]‌پروتکل اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی امضاء
شده در مونترال به تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۴
‌مجمع عمومی سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی.
‌در بیست و یکمین اجلاس خود در تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۷۴ در مونترال با توجه به تمایل
عمومی دول متعاهد به افزایش تعداد اعضای شورا با قبول‌افزودن سه کرسی اضافی به
شورا و در نتیجه افزایش تعداد کل اعضای از سی به سی و سه برای امکان افزایش
نمایندگی دول انتخاب شده تحت عنوان‌قسمت دوم و به خصوص قسمت سوم انتخابات –
‌با قبول لزوم اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مورخ هفتم دسامبر ۱۹۴۴
شیکاگو برای این منظور –
۱ – طبق مندرجات بند الف ماده ۹۴ کنوانسیون فوق‌الاشعار طرح اصلاح کنوانسیون را که
متن آن به شرح ذیل است – تصویب نمود:
‌عبارت دوم از بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون اصلاح و “‌سی و سه” جایگزین “‌سی”
می‌گردد.
۲ – تعداد دوم متعاهدی را که تصویب آنها برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مذکور طبق
مقررات بند الف ماده ۹۴ کنوانسیون ضروری است – ۸۶ دولت‌تعیین می‌نماید.
۳ – مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی پروتکل به زبانهای
انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه با اعتبار یکسان درباره اصلاحات‌فوق‌الاشعار و
مقررات زیر تنظیم نماید:
‌الف – پروتکل به امضاء رییس و دبیر کل مجمع عمومی خواهد رسید.
ب – پروتکلی به تصویب هر دولت متعاهدی که کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی را
تصویب نموده یا به آن ملحق شده – خواهد رسید.
ج – اسناد تصویب نزد سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی سپرده خواهد شد.
‌د – پروتکل در مورد دولی که آن را تصویب نموده‌اند از تاریخ تسلیم هشتاد و ششمین
سند تصویب لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ه – دبیر کل بلافاصله کلیه دول متعاهد را از تاریخ تسلیم هر سند تصویب پروتکل مطلع
خواهد نمود.
‌و – دبیر کل تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل مزبور را بلافاصله به همه دول طرف
کنوانسیون اعلام خواهد نمود.
‌ز – پروتکل در مورد هر دولتی که آن را متعاقب تاریخ فوق‌الاشعار تصویب نماید به
محض تسلیم اسناد تصویب به سازمان هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی لازم‌الاجرا خواهد
شد.
‌علیهذا به موجب تصمیم فوق‌الاشعار مجمع عمومی – پروتکل حاضر توسط دبیر کل سازمان
تنظیم یافت.
‌بنا به مراتب – رییس و دبیر کل بیست و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان هواپیمایی
کشوری بین‌المللی که به این منظور از طرف مجمع عمومی‌اختیار دارند پروتکل حاضر را
امضاء نمودند.
‌به تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۴ در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه
که هر سه متن متساویاً معتبرند تنظیم گردید.
‌پروتکل حاضر در بایگانی سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی سپرده خواهد شد و دبیر
کل سازمان رونوشتهای مصدق آن را برای کلیه دوم طرف‌کنوانسیون هواپیمایی کشوری
بین‌المللی مورخ هفتم دسامبر ۱۹۴۴ شیکاگو ارسال خواهد داشت.
‌پروتکل فوق منضم به قانون پروتکل اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین‌المللی
هواپیمایی کشوری شیکاگو می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.