قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری

‌قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۰٫۹٫۲۷
‌ماده واحده – پروتکل اصلاحی بند الف ماده ۵۰ قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری
که در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۱ مطابق با ۲۱ اسفند ماه ۱۳۴۹‌در نیویورک به تصویب مجمع
عمومی فوق‌العاده سازمان مذکور رسیده تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده
می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل اصلاحی ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۸٫۱۱ در جلسه روز‌شنبه بیست و هفتم آذر ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
[z]‌پروتکل اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در ۱۲ مارس ۱۹۷۱ در
نیویورک به امضاء رسیده است
‌مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری – که در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۷۱ به طور
فوق‌العاده در نیویورک اجلاس نمود.
‌با علم به این که دول متعاهد عموماً به افزایش تعداد اعضای شورا علاقمند می‌باشند
– و با توجه به این که علاوه بر شش کرسی که به موجب اصلاحیه‌مصوب ۲۱ ژوئن ۱۹۶۱ بر
قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ شیکاگو ۱۹۴۴) تخصیص داده شده اقتضا دارد –
سه کرسی دیگر به تعداد کرسیهای‌شورا اضافه شود و در نتیجه اعضاء شورا جمعاً به سی
نفر بالغ گردد. و با اعتقاد به این که اصلاح قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری
که در ۷ دسامبر۱۹۴۴ در شیکاگو تنظیم شده است به دین منظور لازم خواهد بود.
‌در ۱۲ مارس ۱۹۷۱ طرح اصلاحیه قرارداد را طبق مفاد بند الف ماده ۹۴ قرارداد به شرح
زیر تصویب نمود:
‌در بند الف ماده ۵۰ قرارداد – جمله دوم حذف و عبارت زیر جانشین آن شود:
‌شورا “‌مرکب از (‌نماینده) سی دولت متعاهد که از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌گردند
خواهد بود” و تصریح می‌شود که طبق مفاد بند الف ماده ۹۴‌قرارداد فوق‌الذکر تعداد
دول متعاهدی که تصویب آنها لازم‌الاجراء شدن لازم است – هشتاد دولت می‌باشد.
‌مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری متن پروتکل شامل
اصلاحیه مذکور و مقررات ذیل را به زبانهای انگلیسی و فرانسه و‌اسپانیولی (‌با
اعتبار مساوی) تنظیم نماید.
‌در نتیجه طبق تصمیم فوق‌الاشعار مجمع عمومی این پروتکل توسط دبیر کل سازمان تنظیم
گردید.
‌این پروتکل به تصویب هر یک از دولی که قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری را
تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند – خواهد رسید.
‌اسناد تصویب به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تسلیم خواهد شد.
‌این پروتکل نسبت به دولی که آن را تصویب کرده‌اند – پس از تسلیم هشتادمین سند
تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌دبیر کل بلافاصله تاریخ تسلیم هر سند تصویب این پروتکل را – به کلیه دول متعاهد
اعلام خواهد نمود.
‌دبیر کل بلافاصله تاریخی را که قرارداد حاضر لازم‌الاجرا خواهد شد به کلیه دول
طرف قرارداد حاضر اعلام خواهد نمود.
‌پروتکل حاضر در مورد هر یک از دول متعاهدی که پس از تاریخ فوق آن را تصویب کند –
از تاریخ دریافت اسناد تصویب توسط سازمان بین‌المللی‌هواپیمایی کشوری لازم‌الاجراء
خواهد بود.
‌بنا به مراتب – رییس و دبیر کل اجلاسیه فوق‌العاده مجمع عمومی – سازمان
بین‌المللی هواپیمایی کشوری – به موجب اختیاری که مجمع عمومی به‌آنها تفویض کرده
است – این پروتکل را امضاء نمودند.
‌در تاریخ دوازدهم مارس ۱۹۷۱ در نیویورک در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی و
فرانسه و اسپانیولی که متساویاً معتبر می‌باشند – تنظیم گردید.
‌این پروتکل در آرشیو سازمان بین‌المللی کشوری نگهداری خواهد شد و دبیر کل سازمان
رونوشت مصدق آن را برای کلیه دول طرف قرارداد بین‌المللی‌هواپیمایی کشوری که در ۷
دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو تنظیم شده است ارسال خواهد داشت.
‌والتر بیناگی اسد کوتیت
‌رییس مجمع عمومی دبیر کل مجمع عمومی
‌پروتکل اصلاحی فوق منضم به قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی
کشوری می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.