قانون تصویب اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی و پروتکل های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشاء جامعه ملل

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی اساسنامه دیوان دائمی داوری بین‌المللی مورخه ۲۴ قوس
۱۲۹۹ (۱۶ دسامبر ۱۹۲۰) را که مشتمل بر شصت و‌چهار ماده و همچنین پروتکل تجدید نظر
در مواد آن را که در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۰۸ (۱۴ سپتامبر ۱۹۲۹) در ژنو به امضا رسیده
است به علاوه‌پروتکل الحاق دولت متحده آمریکای شمالی به پروتکل امضاء اساسنامه
دیوان داوری بین‌المللی که عبارت از هشت ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۳‌شهریور ماه
۱۳۰۸ (۱۴ سپتامبر ۱۹۲۹) در ژنو امضاء شده تصویب و به دولت اجازه می‌دهد اسناد
مصدقه آنها را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نه
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.