پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههای که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‏المللی می‏باشند مکمل

 

دولتهای طرف این پروتکل،با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی خشونت آمیز که امنیت اشخاص را در فرودگاههای که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‏ المللی هستند در خطر، با احتمالا” در خطر، می اندازد با عملیات امنیتی چنین فرودگاههایی تضعیف نموده و اداره وهدایت ایمن ومنظیم هواپیمایی کشوری را برای کلیه دولتها مختل می نماید،

با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی موجبات نگرانی شدید جامعه بین الملی را فراهم آورده است و اینکه به منظور جلوگیری از چنین اعمالی نیاز فوری جهت پیش بینی اقدامات مناسب برای مجازات مجرمان وجود دارد،

نظر به اینکه تصویب مقررات مکمل مقررات کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ۲۳سپتامبر۱۹۷۱ میلادی (۱/۷/۱۳۵۰ هجری شمسی)، برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‏المللی هستند ضروری می باشد،

در موارد ذیل توافق نموده اند:

ماده ۱

 این پروتکل مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ۲۳ سپتامبر۱۹۷۱ میلادی (۱/۷/۱۳۵۰ هجری شمسی) است که از این پس بدان کنوانسیون اطلاق می شود و بین طرفهای این پروتکل به عنوان یک سند واحد خوانده و تفسیر خواهد شد.

ماده ۲

۱- در ماده (۱) کنوانسیون، موارد زیر به عنوان بند جدید(۱) مکرر اضافه گردید:

بند۱مکرر- هر شخصی مرتکب جرم میشود , چنانچه به طور غیرقانونی و عامدا” با استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه:

الف – عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیماییی کشوری بین‏المللی است انجام دهد که منجربه جراحت جدی یا مرگ شخص گردد.

ب – تاسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‏المللی است یا هواپیماییی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند، یا چنانچه عملی , امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالا” به خطر اندازد.

۲- در جزء(الف) بند(۲) ماده (۱) کنوانسیون، کلمات زیر پس از کلمات (بند۱) اضافه گردد:

(یا بند۱ مکرر)

ماده ۳

 در ماده (۵) کنوانسیون موارد زیر به عنوان بند(۲)مکرر افزوده شود:

بند۲مکرر- هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و اورا به موجب ماده (۸) به دولت موضوع جزء(الف) بند(۱)این ماده مسترد نکند درصورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده (۱)،بند (۱) مکرر وبند(۲) ماده (۱)، تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم باشد نیز اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۴

این پروتکل برای امضای دولتهای شرکت کننده درکنفرانس بین‏المللی حقوق هوایی از تاریخ ۹ تا ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ میلادی (۲۱/۱۱/۱۳۶۶تا۵/۱۲/۱۳۶۶هجری شمسی) مفتوح خواهد بود. این پروتکل پس از اول مارس ۱۹۸۸ میلادی (۱۱/۱۲/۱۳۶۶هجری شمسی) برای امضای کلیه دولتها در لندن، مسکو، واشنگتن ومونترال تا زمانی که طبق ماده (۶) لازم الاجراء گردد، مفتوح خواهد بود.

ماده ۵

۱- این پروتکل منوط به تصویب دولتهای امضاء کننده خواهدبود.

۲- هر دولتی که جزء دولتهای متعاهد نباشد، چنانچه همزمان کنوانسیون را طبق ماده (۱۵) آن تصویب نماید یا به آن ملحق شود، می تواند این پروتکل را تصویب نماید.

۳- اسناد تصویب نزد دولتهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا یا سازمان بین‏المللی هواپیمایی کشوری که بدین وسیله به عنوان امنای اسناد تعیین می شوند، تودیع خواهد شد.

ماده ۶- ۱- به محض اینکه ده دولت امضاء کننده اسناد تصویب این پروتکل را تودیع کنند، سی روز پس از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب، بین آنان لازم الاجراء خواهد شد. این پروتکل برای هر دولتی که سند تصویب خود را پس از آن تاریخ تودیع نماید، در سی امین روز پس از تودیع سند تصویب آن لازم الاجراء خواهد گردید.

۲- به مجرد اینکه این پروتکل لازم الاجرا گردد به وسیله امنای اسناد مطابق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد وبه موجب ماده (۸۳) کنونسیون هواپیمایی کشوری بین‏المللی (شیکاگو۱۹۴۴میلادی -۱۳۲۳ هجری شمسی) ثبت خواهد شد.

ماده ۷

۱- این پروتکل پس از لازم الاجراء شدن برای الحاق هر دولت غیر امضاء کننده مفتوح خواهد بو.

۲- هر دولتی که جزء دولتهای متعاهد کنوانسیون نباشد، چنانچه همزمان کنوانسیون را طبق ماده (۱۵) آن تصویب نماید یا به آن ملحق شود، می تواند به این پروتکل ملحق گردد.

۳- اسناد الحاق نزد امنای اسناد تودیع خواهد شد و الحاق سی روز پس از تودیع نافذ خواهد گردی.

ماده ۸

۱- هر یک از طرفهای این پروتکل می توان با اطلاع کتبی به امنای اسناد، از این پروتکل اعلام انصراف نماید.

۲- اعلام انصراف شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه از سوی امنای اسناد نافذ خواهد شد.

۳- اعلام انصراف از این پروتکل به خودی خود اعتباراعلام انصراف از کنوانسیون را ندارد.

۴- اعلام انصراف از کنوانسیون از سی دولت متعاهدبه کنوانسیون که این پروتکل مکمل آن می باشد به منزله انصراف از این پروتکل نیز تلقی می گردد.

ماده ۹

۱- امنای اسناد , فورا” مراتب زیر را به کلیه دولتهای امضاء کننده و ملحق شده به این پروتکل و کلیه دولتهای امضاء کننده و ملحق شده به کنوانسیون اطلاع خواهند داد:

الف – تاریخ هر امضاء و تاریخ تودیع هر سندتصویب یا الحاق به این پروتکل

ب – دریافت هر گونه اطلاعیه اعلام انصراف از این پروتکل و تاریخ آن

۲- امنای اسناد، دولتهای موضوع بند(۱) را از تاریخی که این پروتکل طبق ماده (۶) لازم الاجراء می گردد، نیز مطلع خواهندنمود.

با تائید مطالب فوق، نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این منظور به طورمقتضی اختیار یافته اند، این پورتکل را امضاء نمودند.

این پروتکل در مونترال به تاریخ بیست و چهارم فوریه یکهزارو نهصد و هشتاد و هشت میلادی (۵/۱۲/۱۳۶۶هجری شمسی) در چهار نسخه اصلی که هر کدام در چهار متن به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تدوین شده، تهیه گردید.

 مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.