قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک

تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش و‌تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک ‌مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۳۷
‌ماده واحده – تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولیدات تجارت بین‌المللی و تجارت‌عمده مصرف تریاک مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ حذف و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را موضوع اعلامیه جداگانه‌ای قراردهند.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.