‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها در موقع جنگ

‌‌مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها درباره کشتی‌های بازرگانی در موقع جنگ‌ مندرجه در صورت‌مجلسی که در ۱۵٫آبان ۱۳۱۵ (۶ نوامبر ۱۹۳۶) در لندن امضاء شده تصویب می‌نماید .

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.