حقوق بشر به زبان ساده ( حق انتخاب )

ﺟﻨﺴﻴﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻡ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ,ﻣﺜﻞ اﻭ, ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ
اﺯ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺣﻖ ﺁﺯاﺩﻱ ﺑﻴﺎن و ﻋﻘﻴﺪﻩ اﺯ ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﺷﺪﻩ
ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻱ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ اﻣﻴﺮ ﺭﻭ ﻧﺪاﺭﻡ.
ﺣﻖ اﺯاﺩﻱ اﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻦ و اﻋﺘﻘﺎﺩاﺗﻢ ﺭا ﻧﺪاﺭﻡ
ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ اﺯ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻢ.
و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﺟﺰﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭ ﻧﺪاﺭﻡ.
ﺣﺎﻻ ﭼﻂﻮﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﻛﻼﻥ اﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺭ ﺑﺎﺷﻪ.

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر و نمایندگی ترکیه

گوینده متن : مریم مرادی

تدوین : مهدی گلسفیدی – علیرضا اسدبکی

این نوشته در حقوق بشر به زبان ساده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.