کنوانسیونهای زیست محیطی که با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است .

کنوانسیونهای زیست محیطی
از مجموع حدود ۲۸۰ معاهده، موافقت نامه و پروتکل‌های بین المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسائل مربوط به آن‌که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شده، تا کنون حدود هجده کنوانسیون و پروتکل زیست محیطی با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که مهمترین نمونه های آن عبارتند از:
ـ کنوانسیون مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی (۱۹۶۹ میلادی)
ـ کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (رامسر ۱۹۷۱میلادی)
ـ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو ۱۹۷۲ میلادی)
ـ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر مواد (۱۹۷۲ میلادی)
ـ پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت (۱۹۷۳میلادی)
ـ کنوانسیون تجارت بین المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی (۱۹۷۳ میلادی)
ـ کنوانسیون منطقه‌ای کویت (جهت همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس (۱۹۷۸میلادی)
ـ کنوانسیون وین جهت حفاظت از لایه اوزون (۱۹۸۷ میلادی)
ـ پروتکل مونترال در مورد کاهنده اوزون (۱۹۸۷ میلادی)
ـ کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها (۱۹۸۹ میلادی)
ـ کنوانسیون بین المللی نجات دریایی (۱۹۸۹ میلادی)
ـ کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (۱۹۹۰ میلادی)
ـ کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی (۱۹۹۲ میلادی)
ـ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی (۱۹۹۴ میلادی)
ـ پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم (۱۹۹۸میلادی)
ـ پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا (۱۹۹۸ میلادی)
ـ کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲ میلادی)
ـ پروتکل ایمنی زیستی (۲۰۰۰ میلادی)

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.