بایگانی دسته: آگاهی از حقوق انسانی

آگاهی از حقوق انسانی (شرح ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اجرای : زهرا ارزجانی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی (شرح ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اجرای : زهرا ارزجانی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با احرای : زهرا ارزجانی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اجرا : زهرا ارزجانی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ ۲۴ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ) اجرا : مریم مرادی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اجرای : زهرا ارزجانی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند