بایگانی دسته: آوای جلسات کارگاه آموزشی

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ )

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه اموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷)

گزارش صوتی جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته اموزش و پژوهش ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه اموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه اموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه کارگاه اموزشی کمیته اموزش و پژوهش ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه اموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب امیر نیلو (۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته اموزش و پژوهش ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب امیر نیلو (۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو مریم پور حسینی ( ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو مریم پور حسینی ( ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت دکتر زهرا ارزجانی ( ۲۹ آگوست ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی کمیته اموزش و پژوهش ۲۹ اگوست ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت دکتر زهرا ارزجانی ( ۲۹ آگوست ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی کمیته اموزش ۲۵ جولای ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو فرح دوستدار ( ۲۷ جوئن ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – ۲۷ جوئن ۲۰۱۷)

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو فرح دوستدار ( ۲۷ جوئن ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۵ مای ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی ( جلسه چهارم – ۲۵ مای ۲۰۱۷ )

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۵ مای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۸ آپریل ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) ۲۸ آپریل ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۸ آپریل ۲۰۱۷ ) بسته هستند