بایگانی دسته: کتاب گویا (شرح کنوانسیونها)

شرح میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

کلیپ صوتی (شرح مقوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک) با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ بسته هستند

شرح کنوانسیون مبارزه با فساد ( بخش سوم )

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون مبارزه با فساد بخش سوم) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی  – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون مبارزه با فساد ( بخش سوم ) بسته هستند

شرح کنوانسیون مبارزه با فساد ( بخش دوم )

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون مبارزه با فساد بخش دوم) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی  – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون مبارزه با فساد ( بخش دوم ) بسته هستند

شرح کنوانسیون مبارزه با فساد ( بخش اول )

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون مبارزه با فساد بخش اول) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی  – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون مبارزه با فساد ( بخش اول ) بسته هستند

شرح کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون عدم تبعیض در اموزش و پرورش) با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی اسالمی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش بسته هستند

شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان) با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان بسته هستند

شرح پروتکل پناهندگان

کلیپ صوتی (شرح پروتکل پناهندگان) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح پروتکل پناهندگان بسته هستند

شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری بسته هستند

شرح کنوانسیون آزادی اجتماعات

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات) با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون آزادی اجتماعات بسته هستند

شرح کنوانسیون حقوق کودک ( بخش دوم )

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم ) با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون حقوق کودک ( بخش دوم ) بسته هستند