بایگانی دسته: کتاب گویا (شرح کنوانسیونها)

شرح کنوانسیون حقوق معاهدات ( بخش اول )

کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون حقوق معاهدات) با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون حقوق معاهدات ( بخش اول ) بسته هستند

شرح کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش سوم )

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تنوع زیستی بخش سوم) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی  – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش سوم ) بسته هستند

شرح کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش دوم )

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تنوع زیستی بخش دوم) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش دوم ) بسته هستند

شرح کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش اول )

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تنوع زیستی بخش اول) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش اول ) بسته هستند

شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان

کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان) با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان بسته هستند

شرح پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال علیه زنان

کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال علیه زنان ) با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی  

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال علیه زنان بسته هستند

شرح پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص هرزه نگاری

کلیپ صوتی (شرح حقوق کودک درخصوص هرزه نگاری) با اجرای : مریم مرادی  

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص هرزه نگاری بسته هستند

شرح کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون بین المللی جلوگیری از الودگی ناشی از کشتیها) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها بسته هستند

شرح کنوانسیون منع و مجازات جنایات آپارتاید

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع و مجازات جنایات اپارتاید) با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون منع و مجازات جنایات آپارتاید بسته هستند

شرح میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

کلیپ صوتی (شرح مقوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک) با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ بسته هستند