بایگانی دسته: آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها

کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی

با اجرای : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی بسته هستند

اساسنامه سازمان بین المللی کار

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای اساسنامه سازمان بین المللی کار بسته هستند

کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان

محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان بسته هستند

اصول اساسی رفتار با زندانیان

تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای اصول اساسی رفتار با زندانیان بسته هستند

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا

حمیدرضا تقی پور دهقان – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا بسته هستند

اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس بسته هستند

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای اعلامیه حذف خشونت علیه زنان بسته هستند

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (بخش دوم)

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (بخش دوم) بسته هستند

ممنوعیت اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای ممنوعیت اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن بسته هستند

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (بخش اول)

با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (بخش اول) بسته هستند