بایگانی دسته: معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی

ماده واحده – موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۵ مه ۱۹۷۶ برابر با ۲۵۳۵٫۳٫۲۵ مشتمل بر یک مقدمه و ۳۶ ماده‌تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی بسته هستند

قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی

‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین سیاسی مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۷۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی بسته هستند

قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی

ماده واحده – کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ مشتمل بر یک مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتکل اختیاری راجع به‌کسب تابعیت مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده پروتکل اختیاری راجع به حل اجباری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی بسته هستند

قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص

‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به مأموریتهای مخصوص مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۹ مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و پنج ماده پروتکل اختیاری مربوط‌به حل اجباری اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای مواد کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و نه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص بسته هستند

قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد

‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ و ضمائم‌چهارده‌گانه آن تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد بسته هستند

قانون موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران، به موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ اول ژوئیه ۱۹۵۹ تصویب و‌اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته هستند

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می شود.  قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

موافقتنامه وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بین المللی

ماده واحده – موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای نمایندگان  ملی و کارمندان بین المللی سازمان پیمان مرکزی که در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۹  از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در آنکارا به امضا رسیده و  مشتمل بر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای موافقتنامه وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بین المللی بسته هستند

قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی

‌ماده واحده – قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده‌مختار دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد تصویب و به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی بسته هستند

کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌

 مصوب‌ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی‌ (مطابق‌ با۳۰/۸/۱۳۴۴ شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد   دول‌ عاقد این‌ قرارداد:  نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ بسته هستند