بایگانی دسته: فراخوان جلسات آموزشی

فراخوان جلسه هم اندیشی با مفهوم عدالت ( ۲۴ فوریه ۲۰۱۸ )

فراخوان جلسه (هم اندیشی) کمیته آموزش و پژوهش ۲۴ فوریه ۲۰۱۸

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه هم اندیشی با مفهوم عدالت ( ۲۴ فوریه ۲۰۱۸ ) بسته هستند

فراخوان جلسه کارگاه اموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۱۷ فوریه ۲۰۱۸ )

فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش ۱۷ فوریه ۲۰۱۸

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کارگاه اموزشی با حضور مسئولین و اعضای کانون ( ۱۷ فوریه ۲۰۱۸ ) بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۴ فوریه ۲۰۱۸)

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۴ فوریه ۲۰۱۸

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۴ فوریه ۲۰۱۸) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با حضور بانو سوسن بهار ( ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸)

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (هم اندیشی) ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با حضور بانو سوسن بهار ( ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب منوچهر شفایی (۲۱ژانویه ۲۰۱۸)

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب منوچهر شفایی (۲۱ژانویه ۲۰۱۸) بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (۱۴ ژانویه ۲۰۱۸)

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (۱۴ ژانویه ۲۰۱۸) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش جلسه (هم اندیشی) در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب منوچهر شفایی ( ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷)

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش( کارگاه آموزشی ) در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب منوچهر شفایی ( ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷) بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۲ دسامبر ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۲ دسامبر ۲۰۱۷ )

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۲ دسامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – اتریش ( ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – اتریش ( ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند